National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Beijing da xue -- History."
Sort by:
 
 
Beijing da xue
北京大学
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 知识出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1983
 
 
Wo de Bei da xiao shi / Jiangning zhu
我的北大笑史 / 江宁著
by Xiong, Jiangning
熊江宁
Beijing : Zhongguo fang zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国纺织出版社, 2007
 
 
Bei da bai nian, 1898-2008 = Peking University, 1898-2008 / Li Zhiwei zhu
北大百年,1898-2008 = Peking University, 1898-2008 / 李志伟著
by Li, Zhiwei
李志伟
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2008
北京 : 作家出版社, 2008
 
 
Yan yuan shi hua / Su Yong, Fan Jing zhu
燕园史话 / 苏勇, 樊竞著
by Su, Yong
苏勇
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Bei da bai nian lao zhao pian / Beiyan, Shuren zhu bian
北大百年老照片 / 北研, 树人主编
Beijing shi : Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 1998
北京市 : 国家行政学院出版社, 1998
 
 
Beijing da xue xiao shi, 1898-1949 / Xiao Chaoran ... [et al.]
北京大学校史, 1898-1949 / 萧超然 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1981
上海 : 上海教育出版社, 1981
 
 
Bei da hong lou : yong yuan de feng bei (1898-1952) / Du Jiagui zhu bian
北大红楼 : 永远的丰碑 (1898-1952) / 杜家贵主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
北京市 : 社会科学文献出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing da xue shi liao / Wang Xuezhen, Guo Jianrong zhu bian
北京大学史料 / 王学珍, 郭建荣主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2000-
北京市 : 北京大学出版社, 2000-
 
 
Beijing da xue ji shi (1898-1997) / Wang Xuezhen ... [et al.] zhu bian
北京大学纪事 (1898-1997) / 王学珍... [et al.]主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1998
北京: 北京大学出版社, 1998
 
 
Beijing da xue ji shi : 1898-1997 / Wang Xuezhen ... [deng] zhu bian
北京大學纪事 : 1898-1997 / 王学珍 ... [等]主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京 : 北京大學出版社, 2008
 
 
Beijing da xue tu shi, 1898-2008 = Pictorial history of Peking university / Beijing da xue dang an guan xiao shi guan bian zhu
北京大學图史, 1898-2008 = Pictorial history of Peking university / 北京大学档案馆校史馆编著
by Beijing da xue. Xiao shi guan
北京大学. 校史馆
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2010
北京市 : 北京大學出版社, 2010
 
 
Xun zhao Bei da : wen xi yi xie gu shi he yi zhong jing shen / Qian Liqun zhu bian
寻找北大 : 温习一些故事和一种精神 / 钱理群主编
Beijing Shi : Zhongguo chang an chu ban she, 2008
北京市 : 中国长安出版社, 2008
 
 
Bei da zhi jing shen / Zhao Weimin zhu bian ; Guo Junling, Yu Kai bian ji
北大之精神 / 赵为民主编 ;郭俊玲, 余锴编辑
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2008
北京 : 世界图书出版公司, 2008
 
 
Ren wen guang cai she ke feng hua : Beijing da xue ren wen she hui ke xue gai lan / Zhang Guoyou zhu bian
人文光采社科风华 : 北京大学人文社会科学概览 / 张国有主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大學出版社, 2008
 
 
Yan yuan za yi : shi ji zhi jiao de Beijing da xue guo ji jiao liu / Chi Huisheng bian zhu
燕园杂忆 : 世纪之交的北京大学国际交流 / 迟惠生编著
by Chi, Huisheng
迟惠生
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2006
北京市 : 北京大學出版社, 2006
 
 
Bei da di tu = The map of Peking University / Pang Xun zhu
北大地图 = The map of Peking University / 庞洵著
by Pang, Xun
庞洵
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2002
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2002
 
 
Bei da jiu shi / Chen Pingyuan, Xia Xiaohong bian
北大旧事 / 陈平原, 夏晓虹编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1998
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 1998
 
 
Lun Bei da / Qian Liqun zhu
论北大 / 钱理群著
by Qian, Liqun, 1939-
钱理群, 1939-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Beijing da xue sheng cun xin tai ji qi zai sheng chan : yi Buerdi'e li lun jie xi Bei da de li shi yu xian shi = The habitus of Peking University and its reproduction : the...
北京大学生存心态及其再生产 : 以布尔迪厄理论解析北大的历史与现实 = The habitus of Peking University and its reproduction : the integration and analysis of Peking University's past and present by using Bourdieu's theory / 田玲著
by Tian, Ling
田玲
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003
北京市 : 民族出版社, 2003
 
 
Beijing da xue / Wu Shujie zhu
北京大學 / 吳舒潔編著
by Wu, Shujie
吳舒潔
Taibei Xian Banqiao Shi : Hongdao wen hua chu ban qi ye gong si, 2005
台北縣板橋市 : 宏道文化出版企業公司, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.