National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 63558 Results for subject:Bibliographies.
Sort by:
 
 
Hainan wen xian zong mu / Liu Xian zhu
海南文献总目 / 刘显著
by Liu, Xian (Associate professor)
刘显 (Associate professor)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014
北京市 : 社会科学文献出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing fang zhi ti yao = Beijing fangzhi tiyao / Tan Liefei zhu bian ; Han Xu fu zhu bian
北京方志提要 = Beijing fangzhi tiyao / 谭烈飞主编 ; 韩旭副主编
Beijing : Zhongguo shu dian, 2015
北京 : 中國書店, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Tongbuga kodaesa yŏnʾgu nonmun mongnok : Chungguk tongbuk pubun / Kwŏn Hŭi-yŏng, Wang U-rang, Yu Pyŏng-ho
東北亞古代史硏究論文目錄 : 中國東北部分 / 權熙英, 王禹浪, 劉秉虎
by Kwŏn, Hŭi-yŏng
權熙英
Kyŏnggi-do Sŏngnam-si : Hanʾgukhak Chungang Yŏnʾguwŏn, 2005
경기도성남시 : 한국학중앙연구원, 2005
 
 
Guangzhou wen xian shu mu ti yao / Li Zhongwei, Lin Zixiong, Ni Junming bian zhu
广州文献书目提要 / 李仲伟, 林子雄, 倪俊明编著
by Li, Zhongwei
李仲伟
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2000
[广州市] : 广东人民出版社, 2000
 
 
Genbaku bunken o yomu : genbaku kankeisho 2176-satsu / Mizuta Kuwajirō
原爆文献を読む : 原爆関係書2176冊 / 水田九八二郎
by Mizuta, Kuwajirō
水田九八二郎
Tōkyō : Chūō Kōronsha, 1997 , ©1997
東京 : 中央公論社, 1997
BookBook [text, volume]
 
 
Shaoxing di fang wen xian kao lu / Chen Qiaoyi zhu
绍兴地方文献考录 / 陈桥驿著
by Chen, Qiaoyi
陈桥驿
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
 
by Xu, Jianping, 1955-
許建平, 1955-
Beijing : Zhonghua shu ju, 2006
北京 : 中華書局, 2006
 
 
Hunan Sheng zhi. Di 29 juan, Zhu shu zhi / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
湖南省志. 第29, 著述志 / 湖南省地方志编纂委员会编
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2003
长沙市 : 湖南人民出版社, 2003
 
 
Fujian ji Min nan yan jiu wen xian xuan ji / Chen Zhiming, Zhang Xiaojun bian = Bibliography of studies on Fujian with special reference to Minnan / Tan Chee-Beng, Zhang Xiaojun
福建曁閩南硏究文獻選輯 / 陳志明, 張小軍編 = Bibliography of studies on Fujian with special reference to Minnan /Tan Chee-Beng, Zhang Xiaojun
by Tan, Chee Beng
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 1999
香港 : 香港中文大學香港亞太硏究所, 1999
 
 
Shenyang di fang wen xian shu mu zong lan = Shenyang difang wenxian shumuzonglan / Shenyang Shi tu shu guan bian
沈阳地方文献书目总览 = Shenyang difang wenxian shumuzonglan / 沈阳市图书馆编
Shenyang Shi : Shenyang chu ban she, 2004
沈阳市 : 沈阳出版社, 2004
 
 
Ningxia di fang wen xian ji Hui zu Yisilan jiao wen xian dao cang shu mu / zhu bian Ding Li
宁夏地方文献暨回族伊斯兰教文献导藏书目 / 主编丁力
Yinchuan : Yang guang chu ban she, 2010-
银川 : 阳光出版社, 2010-
 
 
Ko Chosŏn, Tanʾgun, Puyŏ : yŏnʾgu nonjŏ mongnok / Tongbuga Yŏksa Chaedan pʻyŏn
고 조선, 단군, 부여 : 연구 논저 목록 / 동북아 역사 재단 편
Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2007
서울시 : 동북아 역사 재단, 2007
 
 
Zhejiang di fang shi lun wen zi liao suo yin, 1949-1981 / Hangzhou da xue li shi xi zi liao shi bian
浙江地方史论文资料索引,1949-1981 / 杭州大学历史糸资料室編
[Hangzhou] : Hangzhou da xue li shi xi zi liao shi, 1982
[杭州] : 杭州大学历史系资料室, 1982
 
 
Jiangxi jiu zhi zong mu / Liu Zhihe, Li Chuanji bian ; Wang Youtian shen jiao
江西旧志总目 / 刘志和, 黎传纪编 ; 王田有审校
[Jiangxi] : Jiangxi fang zhi, 1987
[江西] : 江西方志, 1987
 
 
Chungguk ŭi Koguryŏ yŏnʾgu : yŏnʾgu tonghyang, yŏnʾguja, nonjŏ mongnok / Yi In-chʻŏl
中國 의 高句麗 硏究 : 연구 동향, 연구자, 연구 논저 목록 / 李 仁哲
by Yi, In-chʻŏl, 1958-
李 仁哲, 1958-
Sŏul-si : Paeksan Charyowŏn, 2006
서울시 : 백산 자료원, 2006
 
 
Genbaku bunken daijiten : 1945 (Shōwa 20) nen-2002 (Heisei 14) nen / [kanshūsha Kuroko Kazuo ; henchosha Bunken Jōhō Kenkyūkai, Ishimura Takeshi]
原爆文献大事典 : 1945 (昭和 20) 年- 2002 (平成 14) 年 / [監修者黒古一夫 ; 編著者文献情報研究会, 石村健]
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 2004
東京 : 日本図書センター, 2004
 
 
Qi Lu wen hua yan jiu lun zhu mu lu, 1901-2000 / Shandong shi fan da xue Qi Lu wen hua yan jiu zhong xin bian
齐鲁文化研究论著目录, 1901-2000 / 山东师范大学齐鲁文化研究中心编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中國社会科学出版社, 2003
 
 
Jiangxi gong cang pu die mu lu ti yao / Liang Hongsheng zhu
江西公藏谱牒目录提要 / 梁洪生著
by Liang, Hongsheng
梁洪生
Nanchang Shi : Jiangxi jiao yu chu ban she, 2002
南昌市 : 江西敎育出版社, 2002
 
 
Zhejiang jia pu zong mu ti yao / "Zhejiang jia pu zong mu ti yao" bian ji wei yuan hui bian zhu
浙江家譜總目提要 / 《浙江家譜總目提要 》編輯委員會編著
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
杭州市 : 浙江人民出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.