National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 137525 Results for subject:Biography.
Sort by:
 
 
Wo men, Mazu ren / Lin Shuping zhu
我們 · 馬祖人 / 林淑萍著
by Lin, Shuping
林淑萍
Lianjiang Xian : Fujian Sheng Lianjiang Xian zheng fu, Minguo 105 [2016]
連江縣 : 福建省連江縣政府, 民國105 [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xianggang lu, you shui chuang? : 1930 nian dai chu sheng de nian zhang ren shi sheng ming gu shi yan jiu / Guo Enci, Gu Xuebin bian zhu
香港路, 由誰創? : 1930年代出生的年長人士生命故事研究 / 郭恩慈, 古學斌編著
by Guo, Enci
郭恩慈
Xianggang : Shang xian wen ku, 2015 nian 7 yue
香港 : 尚賢文庫, 2015年7月
BookBook [text, volume]
 
 
Sichuan tong yi zhan xian ren wu lu / Zhong gong Sichuan Sheng wei tong zhan bu bian
四川统一战线人物录 / 中共四川省委统战部编
Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 1993
成都 : 四川科学技朮出版社, 1993
 
 
Beijing Chao ren ren wu zhi / zhu bian Liu Bang ; fu zhu bian Wu Shunian
北京潮人人物志 / 主编柳梆 ; 副主编吳书年
Beijing : Zhongguo wu zi chu ban she, 1996
北京 : 中国物资出版社, 1996
 
 
Dongguan wen ren nian biao / Li Junming bian
東莞文人年表 / 李君明編
by Li, Junming
李君明
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2015
廣州 : 廣東人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xing shuai bei hou : jin dai Shanghai Zhabei de Subei ren (1900-1949) / Cai Liang zhu
興衰背後 : 近代上海閘北的蘇北人(1900-1949) / 蔡亮著
by Cai, Liang, 1980-
蔡亮, 1980-
Taibei Shi : Cang bi chu ban you xian gong si, 2015
台北市 : 蒼璧出版有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hebei jin xian dai li shi ren wu ci dian / Zheng xie Hebei Sheng wei yuan hui xue wei hui, Hebei Sheng she hui ke xue yuan, Zhong gong Hebei Sheng wei dang shi yan jiu shi,...
河北近现代历史人物辞典 / 政协河北省委员会学委会, 河北省社会科学院, 中共河北省委党史研究室, 河北省地方志编纂委员会
Xianggang : Ya Zhou chu ban she, 1992
香港 : 亚洲出版社, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Hui yi Jiao Yulu / Ren min chu ban she bian ji
回忆焦裕禄 / 人民出版社编辑
Beijing : Jing ji ri bao chu ban she, 1966-
北京 : 人民出版社, 1966-
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Tianjin jiu da yin hang jia / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
近代天津九大银行家 / 中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2004
天津市 : 天津人民出版社, 2004
 
 
Xiang dang nian, wo men zai Xianggang de da pin sui yue / [Xianggang jia ting fu li hui bian zhu]
想當年, 我們在香港的打拼歲月 / [香港家庭福利會編著]
Xianggang : WHY chu ban, 2009
香港 : WHY出版, 2009
 
 
Tianjin de ming men shi jia / Luo Shuwei bian zhu
天津的名门世家 / 罗澍伟编著
by Luo, Shuwei
罗澍伟
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Kŭ hae owŏl na nŭn salgo sipʻŏtta : chugŭm ŭro ssŭn 5.18 Minjung Hangjaeng chŭngŏnnok / [kusul 5.18 Minju Yugongja Yujokhoe ; yŏkkŭni 5.18 Kinyŏm Chaedan]
그해오월나는살고싶었다 : 죽음으로쓴 5·18 민중항쟁증언록 / [구술 5.18 민주유공자유족회 ; 엮은이 5.18 기념재단]
Kwangju Kwangyŏksi : Hanŏl Midiŏ, 2006
광주광역시 : 한얼미디어, 2006
 
 
Ganzhou zhuan jia zhi. Shang / [Ganzhou Shi zhuan jia lian yi hui zhu xiu]
赣州专家志. 上 / [赣州市专家联谊会主修]
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she, 2007
北京 : 中国人事出版社, 2007
 
 
Min Tai li shi ren wu san lun / Lin Qiquan zhu
閩台歷史人物散論 / 林其泉著
by Lin, Qiquan
林其泉
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2004
台北市 : 海峽學術出版社, 2004
 
 
Ba Shu gao shao zhen xuan feng : Ba Shu bai xian / Li Dianyuan, Li Songtao zhu
巴蜀高劭振玄风 : 巴蜀百贤 / 李殿元, 李松涛著
by Li, Dianyuan
李殿元
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2001
成都 : 四川人民出版社, 2001
 
 
Zhejiang Sheng ren wu zhi / Zhejiang Sheng ren wu zhi bian zuan wei yuan hui bian
浙江省人物志 / 浙江省人物志编纂委员会编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
杭州 : 浙江人民出版社, 2005
 
 
Zhong yuan wen hua da dian. Ren wu dian. Ren wu biao / zhu bian, Wang Xingya
中原文化大典. 人物典. 人物表 / 主编, 王兴亚
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2008
郑州市 : 中州古籍出版社, 2008
 
 
Liang wei Jiang zong tong shen bian de Jinmen ren / [Hong Guoxing zhu bian]
兩位蔣總統身邊的金門人 / [洪國興主編]
Jinmen Xian : Jinmen Xian wen hua ju, 2008
金門縣 : 金門縣文化局, 2008
 
 
Tangshu xiao zhi [microform] : [Can cun ren wu zhi]
唐墅小志 [顯微資料] : [殘存人物志]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [185-?]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Qinghai li shi ren wu zhuan / Zhao Zongfu zhu
靑海历史人物传 / 赵宗福著
by Zhao, Zongfu
赵宗福
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2002
西宁市 : 靑海人民出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.