National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 52 Results for subject:"Book collectors -- China."
Sort by:
 
 
Fujian cang shu jia zhuan lüe = Fujiancangshujiazhuanlue / Wang Changying, Huang Zhaodan bian zhu
福建藏書家傳略 = Fu jian cang shu jia zhuan lüe / 王长英, 黄兆郸编著
by Wang, Changying
王长英
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2007
福州 : 福建教育出版社, 2007
 
 
Jin dai cang shu san shi jia / Su Jing zhu; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she]
近代藏書三十家 / 蘇精著 ; [編輯者傳記文學雜誌社]
by Su, Jing, 1946-
蘇精, 1946-
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she
台北 : 傳記文學出版社, 民國72 [1983]
 
 
Zhongguo cang shu jia kao lue / Yang Licheng, Jin Buying he bian [zhuan] ; Yu Yunzhi jiao bu
中國藏書家考略 / 楊立誠, 金步瀛合編[撰] ; 俞運之校補
by Yang, Licheng, 1888-1931
楊立誠, 1888-1931
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1987
 
 
Qing dai Minguo cang shu jia nian pu / [zhu zhe Zhang Aifang, Jia Guirong xuan bian]
清代民國藏書家年譜 / [著者張愛芳, 賈桂榮選編]
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2004
北京 : 北京图书馆出版社, 2004
 
 
Zhongguo cang shu jia kao lüe / Yang Licheng, Jin Buying bian
中國藏書家考略 / 楊立誠, 金步灜編
by Yang, Licheng, 1888-1931
楊立誠, 1888-1931
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Song dai cang shu jia kao / Pan Meiyue zhu
宋代藏書家考/ 潘美月著
by Pan, Meiyue
潘美月
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北: 學海出版社, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo zhu ming cang shu jia zhuan lue / Zheng Weizhang, Li Wanjian zhu
中国著名藏书家传略 / 郑伟章, 李万健著
by Zheng, Weizhang
郑伟章
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa hng, 1986
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ming Qing tan lin ji zhuan / Bian zhu zhe Wang Yin
明清蟫林輯傳 / 編輯者汪誾
by Wang, Yin, active 1932-
王誾, active 1932-
Xianggang : Zhong shan tu shu gong si, 1972
香港 : 中山圖書公司, 1972
 
 
Qing dai cang shu jia kao [Hong Youfeng, Yuan Tongli deng bian zhu
清代藏書家考 [洪有豐, 袁同禮等編著
by Hong, Youfeng, 1893-1963
洪有豐, 1893-1963
Jiulong] Zhongshan tu shu gong si [1972]
九龍] 中山圖書公司 [1972]
 
 
Xin hai yi lai cang shu ji shi shi / Lun Ming zhu ; Lei Mengshui jiao bu
辛亥以来蔵書紀事詩 / 倫明著 ; 雷夢水校補
by Lun, Ming, 1882-1943
倫明, 1882-1943
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1990
 
 
Jiangsu cang shu jia xiao shi / Bian zhu zhe Wu Han
江蘇藏書家小史 / 編著者吳晗
by Wu, Han, 1909-
吳晗, 1909-
Jiulong : Zhong shan tu shu gong si, 1972
九龍 : 中山圖書公司, 1972
 
 
Wulin cang shu lu : [5 juan] / Ding Shen zhu
武林藏書錄 : [5卷] / 丁申著.
by Ding, Shen, -1887
丁申, -1887
Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1957
上海 : 古典文学出版社, 1957
 
 
Qianyuan yi shi : cang shu jia Lu Xinyuan sheng ping ji qi da / [zhu zhe Xu Zhenji]
潛園遺事 : 藏書家陸心源生平及其他 / [著者徐楨基]
by Xu, Zhenji
徐楨基
Zhongguo Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian : Fa xing xin hua shu dian Shanghai fa xing suo, 1996
中國上海市 : 上海三聯書店 : 發行新華書店上海發行所, 1996
 
 
Huang Pilie ping zhuan / Yao Boyue zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
黄丕烈评传 / 姚伯岳著 ; 南京大学中国思想家研究中心
by Yao, Boyue
姚伯岳
[Nanjing Shi] : Nanjing da xue chu ban she, 1998
[南京市 : 南京大学出版社, 1998
 
 
Ding hai guan shu za ji : hui yi wo de fu qin Zhou Shutao / Zhou Jingliang zhu
丁亥观书杂记 : 回忆我的父亲周叔弢 / 周景良著
by Zhou, Jingliang
周景良
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012
北京市 : 国家图书馆出版社, 2012
 
 
Xu bu Cang shu ji shi shi / Wang Jian zhu ; Li Xibi dian zhu
续补藏书纪事诗 / 王謇著 ; 李希泌点注
by Wang, Jian, 1888-1969
王謇, 1888-1969
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Wen xian jia tong kao : Qing - xian dai / Zheng Weizhang zhu
文献家通考 : 清 - 现代 / 郑伟章著
by Zheng, Weizhang
郑伟章
Beijing shi : Zhonghua shu zhu, 1999
北京市 : 中华书局, 1999
 
 
Zhongguo wen xue, cang shu jia kao lüe / bian zhu zhe Yang Yinshen, Yang Licheng, Jin Tianyou ; Jiao ding zhe Song Haibing
中國文學, 藏書家考畧 / 編著者楊蔭深, 楊立誠, 金步瀛 ; 校訂者宋海屏
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 新文豐出版公司, 民國67 [1978]
 
 
Li dai cang shu jia ci dian / Liang Zhan, Guo Qunyi bian zhu
历代藏书家辞典 / 梁战, 郭群一编著
by Liang, Zhan
梁战
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shenxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.