National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 36 Results for subject:"Books and reading -- China."
Sort by:
 
 
Du shu za zhi [microform] = Research monthly
讀書雜誌 [microform] = Research monthly
Shanghai : Shen zhou guo guang she, 1931-1933
上海: 神州國光社, 1931-1933
MicroformMicroform, JournalJournal [microform] =]
 
 
Shu xun bao [microform] = Shuxun bao
书讯报 [microform] = Shuxun bao
Shanghai : Shu xun bao bian ji bu, 1983-
上海 : 书讯报编辑部, 1983-
MicroformMicroform, NewspaperNewspaper [microform] =]
 
 
Shu xun bao = Shuxun bao
书讯报 = Shuxun bao
Shanghai : Shu xun bao bian ji bu
上海 : 书讯报编辑部
 
 
Ying xiang Zhongguo li shi de 30 ben shu / Wang Yuguang zhu bian
影响中国历史的 30本书 / 王余光主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1989 [i.e. 1990]
武昌 : 武汉大学出版社, 1989 [i.e. 1990]
 
 
Du zhe dao bao [microform] = Duzhe daobao
读者导报 [microform] = Duzhe daobao
Shanghai : Du zhe dao bao she
上海 : 读者导报社
MicroformMicroform, NewspaperNewspaper [microform] =]
 
 
Yu xia za shuo / Huang Shang zhu
榆下杂说 / 黄裳著
by Huang, Shang
黄裳
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1992
 
 
Yu xia shuo shu / Huang Shang
榆下說書 / 黄裳
by Huang, Shang
黄裳
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : fa xing Xin hua shu dian, 1982
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 发行新华书店, 1982
 
 
Du shu = Dushu
读书 = Dushu
[Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian
[北京 : 生活, 读书, 新知三联书店
 
 
Du shu [microform] : shu ping ban yue kan
讀書 [microform] : 書評半月刊
[Beijing] : Du shu za zhi she, 1959-
[北京] : 讀書雜誌社, 1959-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Wo du / Liang Wendao zhu jiang ; Feng huang wei shi chu ban zhong xin bian
我读 / 梁文道主讲 ; 凤凰卫视出版中心编
by Liang, Wendao, 1970-
梁文道, 1970-
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2010
上海市 : 上海三联書局, 2010
 
 
Zhongguo yue du da ci dian / Wang Yuguang, Xu Yan zhu bian
中国阅读大辞典 / 王余光, 徐雁主编
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2016
南京 : 南京大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ying xiang Zhongguo de 100 ben shu = 100 books which influenced the China / zhu bian Zhang Xiuping
影响中国的100本书 = 100 books which influenced the China / 主编张秀平
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she, 2004
南宁市 : 广西人民出版社, 2004
 
 
Wo de mi mi shu jia [electronic resource] : 58 wei ming jia tui jian de 58 ben shu / Ma Mingbo, Xiao Yao xuan bian
我的秘密书架 [electronic resource] : 58位名家推荐的58本书 / 马明博, 肖瑶选编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2007
北京 : 中国青年出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chen feng de zhen shu yi kan / Zhang Wei zhu
尘封的珍书異刊 / 张伟著
by Zhang, Wei
张伟
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2004
天津市 : 百花文艺出版社, 2004
 
 
Shu yu wo / Sa Mengwu deng zhu
書與我 / 薩孟武等著
[Taibei] : Zhonghua ri bao she, Minguo 67 [1978-]
[臺北] : 中華日報社, 民國67[1978-]
BookBook [text, volume]
 
 
"Du shu" shi nian = Dushu / Yang Zhishui zhu
《读书》十年 = Dushu / 扬之水著
by Yang, Zhishui, 1954-
扬之水, 1954-
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2011-
北京市 : 中华书局, 2011-
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.