National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 341 Results for subject:"Bronzes, Chinese."
Sort by:
 
 
Yin xu chu tu qing tong gu xing qi zhi yan jiu / zhu zhe Li Ji, Wan Jiabao ; zong bian ji Li Ji ; bian ji Shi Zhangru, Gao Quxun
殷虛出土青銅觚形器之硏究 / 著者李濟, 萬家保 ; 總編輯李濟 ; 編輯石璋如, 高去尋
by Li, Ji, 1896-1979
李濟, 1896-1979
Taibei shi : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 53 [1964]
臺北市 : 中央硏究院歴史語言硏究所, 民國53 [1964]
 
 
Yunnan Lijia Shan qing tong qi : fu, Yuxi diqu wen wu jing pin / Yuxi Diqu xing zheng gong shu bian
雲南李家山青銅器 : 附, 玉溪地區文物精品 / 玉溪地區行政公署编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1995
昆明市 : 雲南人民出版社, 1995
 
 
Zhonghua guo bao. Shanxi zhen gui wen wu ji cheng. Qing tong qi juan [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / Zhu bian...
中华国宝. 陕西珍贵文物集成. 青铜器卷 [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / 主编李炳武 ; 吴镇烽分册主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1999
西安 : 陕西人民教育出版社, 1999
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Beijing wen wu jing cui da xi. Qing tong qi juan = Gems of Beijing cultural relics series. Bronzes / [bian zhe "Beijing wen wu jing cui da xi" bian wei hui, Beijing...
北京文物精粹大系. 青铜器卷 = Gems of Beijing cultural relics series. Bronzes / [编者《北京文物精粹大系》编委会, 北京市文物局] ; 本卷主编郁金城, 宋大川
Beijing : Beijing chu ban she, 2002
北京 : 北京出版社, 2002
 
 
Fu zhai cang qi mu
簠齋藏器目 / 陳介祺
Shanghai : Shang wu yin shu guan , [1936]
上海: 商务印书馆, [1936] , 元和 : 江氏 ; 蘇州 振新書社, 光緖21至23 [1895-1897]
 
 
Taipei, Taiwan : Kwang Hwa Publishing, 1992
 
 
Tong qi jian shang yu shou cang / zhu bian Li Zefeng, Liu Ruzhong ; bian zhu Luo Bojian, Li Xuezhong
铜器鉴赏与收藏 / 主编李泽奉, 刘如仲 ; 编著罗伯健, 李学中
by Luo, Bojian
罗伯健
[Changchun shi] : Jilin ke xue ji shu chu ban she, 1994
[长春市] : 吉林科学技术出版社, 1994
 
 
Hai wai Zhongguo tong qi tu lu / Chen Mengjia bian zhu
海外中國銅器圖錄 / 陳夢家編著
by Chen, Mengjia, 1911-
陳夢家, 1911-
Taibei : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 台聯國風出版社, 民國65 [1976]
 
 
Ding lu / Yu Li zuan
鼎錄 / 虞荔纂
by Yu, Li, 503-561
虞荔, 503-561
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25[1936]
 
 
Shanghai bo wu guan cang qing tong qi, Shanghai bo wu guan bian
上海博物館藏青銅器, 上海博物館編
by Shanghai bo wu guan
上海博物館
Shanghai, Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1964
上海, 上海人民美术出版社, 1964
 
 
Xuande ding yi pu / Lü Chen teng chuan
宣德鼎彝譜 / 呂震等撰
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
[Zhongguo qing tong qi tu pian ji] [picture]
[中國青銅器圖片集] [picture]
[China : s.n., 19--]
BookBook [picture]
 
 
Ding lu : 1 juan / Yu Li zuan ; Cai Ying’en jiao
鼎錄 : 1卷 / 虞荔篹 ; 蔡映恩校
by Yu, Li, 503-561
虞荔, 503-561
[China : s.n.], Qianlong 56 [1791?]
[China : s.n.], 乾隆56 [1791?]
 
 
Jin wen li shuo su zheng / Wu Qichang bian
金文歷朔疏証 / 吳其昌編
by Wu, Jichang, 1904-1944
吳其昌, 1904-1944
Shanghai : Shang wu, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務, 民國25 [1936]
 
 
Tong qi gai shu / Tan Danjiong bian zhu
銅器概述 / 譚旦冏編著
by Tan, Danjiong
譚旦冏
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民國 70 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.