National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1195 Results for subject:"Buddhism -- Doctrines."
Sort by:
 
 
Suwatthanatham / phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok
สุวัฑฒนธรรม / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Khrư̄a Čharœ̄n Phōkkhaphan, 2540 [1997]
[Bangkok] : เครือเจริญโภคภัณฑ์, ๒๕๔๐
BookBook [text, volume]
 
 
Kothomo. : Munnithi Thamsanti, 2531 [1988]
 
 
Kothomo. : Sapha Sangkhom Songkhro haeng Prathet Thai nai Phraborommarachupatham, 2527 [1984]
 
 
Krung Thep Maha Nakhon : Krom Kansatsana, 2529 [1986]
 
 
Rư̄ang kǣn thǣ khō̜ng phraphutthasātsanā laktham khō̜ng phūkhrō̜ngrư̄an læ withī chīwit khō̜ng khon / rūaprūam dōi Phra...
เรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา หลักธรรม ของผู้ครองเรือน และวิถีชีวิตของคน / รวบรวมโดย พระครูภาวนาวิสุทธิ์
by Phra Rātchasutthiyānmongkhon (Čharan)
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ)
Krung Thēp : Wat Pathumkhongkhā, 2522 [1979]
กรุงเทพฯ : วัดปทุมคงคา, ๒๕๒๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fo jiao gen ben wen ti yan jiu / zhu bian Zhang Mantao ; [bian ji zhe Xian dai fo jiao xue shu cong kan bian ji wei yuan hui]
佛敎根本問題硏究 / 主編張曼濤 ; [編輯者現代佛敎學術叢刊編輯委員會]
Taibei : Da sheng wen hua chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北 : 大乘文化出版社, 民國67 [1978]
 
 
Kothomo. : Sapha Sangkhom Songkhro haeng Prathet Thai nai Phraborommarachupatham, 2528 [1985]
 
 
by Dhammananda, K. Sri
Kuala Lumpur, Malaysia : Buddhist Missionary Society, [1987]
 
 
Tu jie fo jiao ba shi / Hong Chaoji zhu
圖解佛教八識 / 洪朝吉著
by Hong, Chaoji, 1967-
洪朝吉, 1967-
Taibei Shi : Xiang shu lin wen hua, 2017
台北市 : 橡樹林文化, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Chittasupho, Phikkhu
Krung Thep Maha Nakhon : Klum Su'ksa lae Patibat Tham, 2528 [1985]
 
 
 
 
[Bangkok] : Thunnithi Panyawachiro, 2536 [1993]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.