National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 1376 Results for subject:"Buddhism -- Doctrines."
Sort by:
 
 
Suwatthanatham / phraniphon Somdet Phra Yānasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāparināyok
สุวัฑฒนธรรม / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Khrư̄a Čharœ̄n Phōkkhaphan, 2540 [1997]
[Bangkok] : เครือเจริญโภคภัณฑ์, ๒๕๔๐
BookBook [text, volume]
 
 
Yaowachon kap sīnlatham : khambanyāi pračham Wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, phāk Mākhā Būchā, 2520 / khō̜ng...
เยาวชนกับศีลธรรม : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๐ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2522 [1979]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Thamma kap kānmư̄ang : khambanyāi pračham Wan Sao thī Lān Hin Khōng na Sūan Mōkkhaphalārām, Chaiyā, phāk ʻĀsānha Būchā, 2519 / khō̜ng...
ธรรมะกับการเมือง : คำบรรยายประจำวันเสาร์ ที่ลานหินโค้ง ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา ภาคอาสาฬหบูชา ๒๕๑๙ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiya, Surat Thani] : Thammathān Mūnnithi, 2522 [1979]
[Chaiya, Surat Thani] : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๒ [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Fo fa yao lun / Feng Baoying zhuan
佛法要論 / 馮寶瑛撰
by Feng, Baoying
馮寶瑛
Hong Kong : Xianggang fo jing liu tong chu, 1981
Hong Kong : 香港佛經流通處, 1981
 
 
Bo shi jie de lun bian : fo jiao de zhen li / Yingguo Anluozhi bo shi yuan zhu
博士界的論辯 : 佛教的真理 / 英國安羅支博士原著
by Anluozhi
安羅支
[Xinzhu Shi] : Shitou shan wu liang shou chang qi fang sheng hui, [date of publication not identified]
[新竹市] : 獅頭山無量壽長期放生會, [date of publication not identified]
BookBook [text, volume]
 
 
Kothomo. : Sapha Sangkhom Songkhro haeng Prathet Thai nai Phraborommarachupatham, 2528 [1985]
 
 
Tu jie fo jiao ba shi / Hong Chaoji zhu
圖解佛教八識 / 洪朝吉著
by Hong, Chaoji, 1967-
洪朝吉, 1967-
Taibei Shi : Xiang shu lin wen hua, 2017
台北市 : 橡樹林文化, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Chittasupho, Phikkhu
Krung Thep Maha Nakhon : Klum Su'ksa lae Patibat Tham, 2528 [1985]
 
 
 
Zhan pu lin, wai ji / Chen Huijian zhu
薝蔔林, 外集 / 陳慧劍著
by Chen, Huijian
陳慧劍
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1988
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 1988
 
 
Chi zhong jin liang / Li Yuanjing bian ji
飭終津梁 / 李圓津編
Xianggang : Xianggang fo jing liu tong chu, 1976
香港 : 香港佛經流通處, 1976
 
 
[Bangkok : Phu thimi chit sattha ruamkan chatphim, 2529 [1986]
 
 
by Q'uc, Ras
[Bhnam Ben : Ratanakar], 2494 [1951]
 
 
Da fang guang fo hua yan jing pu xian xing yuan pin ; Miao fa lian hua jing guan shi yin pu sa pu men pin ; Di zang pu sa ben yuan jing
大方广佛华严经普贤行愿品 ; 妙法莲花经观世音菩萨普门品 ; 地藏菩萨本愿经
[China : s.n.], Minguo 37 [1948]
 
 
Bukkyō no shisō : sono genkei o saguru / Ueyama Shunpei, Kajiyama Yūichi hen
佛教の思想 : その原形をさぐる / 上山春平, 梶山雄一編
Tōkyō : Chūō Kōronsha, Shōwa 49 [1974]
東京 : 中央公論社, 昭和 49 [1974]
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.