National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"Buddhism and education -- Thailand."
Sort by:
 
 
Mahāčhulā ... nai rōp sattawat / Čhamnong Thōngprasōet Rātchabandit bannāthikān
มหาจุฬาฯ ... ในรอบศตวรรษ / จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต บรรณาธิการ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai nai phrabō̜rommarāchūpatham, 2533 [1990]
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน พระบรมราชูปถัมภ์, 2533 [1990]
 
 
Khō̜p fā hǣng khwāmrū ./ Phrathēpsōphon (Prayūn Thammachittō)
ขอบฟ้าแห่งความรู้ / พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
by Phra Mēthīthammāphō̜n (Prayūn)
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร)
Krung Thēp : ʻAmmarin Phrinting , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2548 [2005]
 
 
Lak būranākān thāng kānsưksā tām nai hǣng phutthatham / Sumon ʻAmō̜nwiwat
หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม / สุมน อมรวิวัฒน์
by Sumon ʻAmō̜nwiwat
สุมน อมรวิวัฒน์
Nonthaburi : Khrōngkān Kitti Methī, Sākhā Wichā Suksāsāt, Mahāwitthayālaī Sukhōthaithammāthirāt, 2544 [2001]
นนทบุรี : โครงการกิตติเมธี, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 [2001]
 
 
Bǣprīan Phraphutthasātsanā phāk phāsā ʻAngkrit, lem nưng, samrap chan Phutsāsanā nưng (Pō̜. 5) / Phra Sīwisutthikawī (Phičhit Thitawannō)
แบบเรียน พระพุทธศาสนาพากย์ภาษาอังกฤษ เล่มหนึ่ง สำหรับชั้นพุทธศาสนา หนึ่ง (ป. ๕) / พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
by Phra Sīwisutthikawī (Phičhit)
พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร)
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Saphā Kānsưksā Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2520 [1977]
กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๐ [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
 
Phraphutthasātsanā kap kānsưksā nai ʻadīt / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)
พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
[Bangkok] : Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2533 [1990]
[Bangkok] : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533 [1990]
 
 
Phutthasātsanā kap kānsưksā Thai / Dutsadī Mēthangkurō bannāthikān
พุทธศาสนากับการศึกษาไทย / พระดุษฎี เมธงกโร, บรรณาธิการ
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Sāisong Sưksit, Khlet Thai čhatčhamnāi, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง : สายส่งศึกษิต, เคล็ดไทย จัดจำหน่าย, 2531 [1988]
 
 
by Suphat Khruanet
Krung Thep : Rongphim Liangchiang, 2542 [1999]
 
 
Phutthapratyā kap pratyā kānsưksā Thai / Čhittakō̜n Tangkasēmsuk
พุทธปรัชญากับปรัชญาการศึกษาของไทย / จิตรกร ตั้งเกษมสุข
by Čhittakō̜n Tangkasēmsuk
จิตรกร ตั้งเกษมสุข
Krung Thēp : Khlet Thai, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Phutthatham kap pratyā kānsưksā Thai nai yuklōkāphiwat / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)
พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
[Krung Thēp] : Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Srinakarintarawirōt, 2539 [1996]
[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539 [1996]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Phrayā Surasakdisēnā (To Phamō̜nphon) na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระยาสุรศักดิเสนา (โต๊ะ ภมรพล) ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม, กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phamō̜nphon, 2517 [1974]
กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวภมรพล , ๒๕๑๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chīwiwat : thīeo thī tāng tāng phāk thī 7 / phraniphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Phānurangsīsawāngwong Krom Phrayā...
ชีวิวัฒน์ : เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ ๗ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าพ้าภาณุรังษีสง่างวงศ์ กรมพระยาภาณุำพันธุวงศ์วรเดช
by Phānuphanthuwongwō̜radēt, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1859-1928
ภาณุำพันธุวงศ์วรเดช, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1859-1928
[Krung Thēp : Mali Phiphatsō̜rakān, 2510 i.e. 1967]
[กรุงเทพฯ : มะลิ พิพัฒน์สรการ, 2510 i.e. 1967]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Samān Sǣngmali (ʻadīt palat Krasūang Sưksāthikān) na mēn lūang nā phlapphlā...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน แสงมลิ (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ณ เมรุหน้าพลับพลอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khunying Bēnčhā Sǣngmali, 2531 [1988]
กรุงเทพมหานคร : คุณหญิงเบญจา แสงมลิ, ๒๕๓๑
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.