National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"Buddhism and politics -- Thailand."
Sort by:
 
 
 
 
Rat kap sātsanā : sīnlatham ʻamnāt læ ʻitsaraphāp / Suraphot Thawīsak
รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักดิ
by Suraphot Thawīsak
สุรพศ ทวีศักดิ์
Krung Thēp : Samnakphim Sayām Parithat, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์, ๒๕๖๑ [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Phraphutthasātsanā kap kānkǣkhai khwāmkhatyǣng thāng kānmư̄ang nai sangkhom Thai : karanī sưksā klum sư̄a lư̄ang læ klum sư̄a...
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย : กรณีศึกษากลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดง (ฉบับปรับปรุง) / พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)
by Yutthanā Nō̜rachētthō, Phra Mahā
ยุทธนา นรเชฏโฐ, พระมหา
Krung Thēp : Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖
BookBook [text, volume]
 
 
Patibatkān sātsanā thun čhitwinyān kap kānmư̄ang watthanatham Čhīn nai chāidǣn Thai Phāk Nư̄a = Religious practices, spiritual capital and...
ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ = Religious practices, spirtual capital and Chineses culture politics in Northern Thai borderland / รศ. ดร. อรัญญา ศิริผล
by ʻAranyā Siriphon
อรัญญา ศิริผล
[Chīang Mai, Thailand] : Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān, Khana Sangkhommasāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019]
[Chīang Mai, Thailand] : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ, คณะสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]
BookBook [text, volume]
 
 
Thammathētsanā kan kānmư̄ang : čha čhatkān yāngrai hai fang sīang khō̜ng phra bāng / Phairōt Yūmonthīan
ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง :  จะจัดการอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
by Phairōt Yūmonthīan
ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
Krung Thēp : Samnakphim Sō̜ithō̜ng : Khlētthai čhatčhamnāi, 2540 [1997]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สร้อยทอง : เคล็ดไทย จัดจำหน่าย, 2540 [1997]
 
 
Kānmư̄ang khư̄ thamma / Phutthathāt Phikkhu
การเมืองคือธรรมะ / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Samnakphim `Arunwitthayā : ČhatčhamnāI dōI Borisat Ngan Di, [1992?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา : จัดจำหน่าย โดย บริษัท งานดี, [1992?]
 
 
Thammathētsanā kan kānmư̄ang : čha čhatkān yāngrai hai fang sīang khō̜ng phra bāng / Phairōt Yūmonthīan
ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง :  จะจัดการอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
by Phairōt Yūmonthīan
ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
Krung Thēp : Samnakphim Sō̜ithō̜ng, 2537 [1994]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สร้อยทอง, 2537 [1994]
 
 
Phutthasātsanā Thai læ prachāthipatai Thai čhāk mummō̜ng khō̜ng Sō̜.Siwarak / Phiphop ʻUdomʻitthiphong plæ ; rūam thang botwikhro̜...
พุทธศาสนาไทยและประชาธิปไตยไทยจากมุมมองของ ส.ศิวรักษ์ / พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ; รวมทั้ง บทวิเคราะห์เจาะลึก ส.ส.ส. โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ อิบ ฮอง ยุก
Uniform title: Works. Thai
Krung Thēp : Samnakphim Sayām, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ศยาม, 2547 [2004]
 
 
Thammāthippatai mai mā čhưng hā prachāthippatai mai čhœ̄ : čhut bančhop ratthasāt kap nitisāt / Phra Phromkhunāphō̜n (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)
ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ : จุดบรรจบ รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุต̣โต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2549
 
 
Kānmư̄ang nư̄ang nai tham / Phra Mahā Wutthichai Wachiramēthī (Wǭ. Wachiramēthī)
การเมืองเรื่องในธรรม / พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
by Wō̜. Wachiramēthī
ว.วชิรเมธี
Krung Thēp : Samnakphim Krung Thēp Thurakit Bizbook, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2552
 
 
Yū yāng khabot / Phra Prachā Pasannathammo
อยู่อย่างขบถ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม
by Pasannathammō, Phikkhu
ปสนฺนธมฺโม, ภิกขุ
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̧ng, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘
 
 
by Dubus, Arnaud
Bangkok, Thailand : IRASEC, 2017 , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
Thamma nai thāna latthi kānmư̄'ang / Phutthathāt Phikkhu
ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Tō̜.Chō̜. Phao Wičhāranakō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พล.ต.จ. เภา วิจารณกรณ์], ๒๕๒๙
 
 
Thammāthippatai / Phra Rātchatham nithēt (Rabǣp Thittayānō) Wat Bō̜wō̜n Niwēt Wihān rīaprīang
ธรรมาธิปไตย / พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) วัดบวรนิเวศวิหาร เรียบเรียง
by Phra Rātchathamnithēt (Rabǣp)
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ)
[Bangkok] : Sūn Songsœ̄m Phraphutthasātsanā hǣng Prathēt Thai, 2534 [1991]
[Bangkok] : ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, 2534 [1991]
 
 
Rat kap phraphutthasātsanā thưng wēlā chamralāng rư̄ yang ? / Phra Thammapidok (Pō̜. ʻŌ̜. Payuttō)
รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง? / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2539 [1996]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539 [1996]
 
 
Ratthatham / Phra Mahā Čhanyā Sutthiyānō
รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ
by Čhanyā, Phra Mahā
จรรยา, พระมหา
Chiang Maī : Sathāban Panyā : Thammasaphā čhat čhamnāi, 2541 [1998]
เชียงใหม่ : สถาบันปํญญานันทะ : ธรรมสภา จัดจำหน่าย, 2541 [1998]
 
 
Song kap kānmư̄ang = Monks and politics : banthưk hētkān na Ratthasaphā, 5-20 Kanyāyon 2545 / Phra Sīpariyatmōlī (Somchai Kusonlačhittō)
สงฆ์กับการเมือง = Monks and politics : บันทึกเหตุการณ์ ณ รัฐสภา, 5-20 กันยายน 2545 / พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต)
by Phra Sīpariyatmōlī (Somchai)
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย)
Krung Thēp : Khrōngkān ʻOprom Phrathammathūt Sāi Tāngprathēt, 2546 [2003]
กรุงเทพฯ : โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ, 2546 [2003]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.