National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 37 Results for subject:"Buddhism and science."
Sort by:
 
 
Pulgyo wa chayŏn kwahak : mulchil, uju, saengmyŏnggwan ŭl chungsim ŭro / Pak Sun-dal ... [et al.] kongjŏ
佛教와自然科學: 物質・宇宙・生命觀을中心으로/ 朴淳逹... [et al.]共著
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Chimmundang, 1992
서울특별시: 集文堂, 1992
 
 
Bukkyō to kagaku / Matsunaga Yūkei
仏教と科学 / 松長有慶
by Matsunaga, Yūkei, 1929-
松長有慶, 1929-
Tōkyō : Iwanami Shoten, 1997
東京 : 岩波書店, 1997
 
 
Kwahak sidae ŭi pulgyo / Mijŭhara Shyunji chiŭm ; Yi Ho-jun omgim
과학시대의불교 / 미즈하라 [Syun]지지음 ; 이호준옮김
Uniform title: Kagaku tsutsumu Bukkyō. Korean
by Mizuhara, Shunji
水原舜爾
Sŏul : Tae Wŏnjŏngsa, 1986
서울 : 대원정사, 1986
 
 
ʻAtītangsayān rư̄ khrư̄angwitthayākān kamnot rū rư̄ang nai ʻadīt / khō̜ng Thanit Yūphō
อตีตังสญาณ หรือ เครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต / ของ ธนิต อยู่โพธิ์
by Dhanit Yupho, 1907-
[Phra Nakhō̜n] : Krom Sinlapākō̜n, 2511 [1968]
[พระนคร] : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑ [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Fo xue yu dang dai zi ran guan / Li Rizhang zhu
佛學與當代自然觀 / 李日章著
by Li, Rizhang
李日章
Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 東大圖書股份有限公司, 民國87 [1998]
 
 
Fo jiao yu ke xue, zhe xue / zhu bian Zhang Mantao ; [bian ji zhe Xian dai fo jiao xue shu cong kan bian ji wei yuan hui]
佛敎與科學・哲學 / 主編張曼濤 ; [編輯者現代佛敎學術叢刊編輯委員會]
Taibei : Da cheng wen hua chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北 : 大乘文化出版社, 民國68 [1979]
 
 
Cong xian dai xue shu si xiang tan tao fo jiao / Zhang Huasheng, Li Yizhuo deng zhu ; [bian ji zhe Da sheng wen ku bian ji wei yuan hui]
從現代學術思想探討佛敎 / 張化聲, 李翊灼等著 ; [編輯者大乘文庫編輯委員會]
Taibei Shi : Da sheng wen hua chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 大乘文化出版社, 民國69 [1980]
 
 
Kœ̄t phro̧ kam rư̄ khwāmsūai / Som Sučhīrā
เกิดเพราะกรรมหรือความซวย / สม สุจีรา
by Som Sučhīrā
สม สุจีรา
Krung Thēp : Samnakphim ʻAmmarin, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2550
 
 
ʻAisatai thām, Phraphutthačhao tō̜p / Supphawan Phiphatphanwong Krīn
ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ / ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
by Supphawan Phiphatphanwong Krīn
ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
Krung Thēp : Frī Māi, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2549
 
 
ʾAkroṅʿʺ ʾa kyuiʺ paññā (Choṅʿʺ pāʺ pade sā) / Dokʿ Tā Khyacʿ Nayʿ
အကြောင်းအကျိုးပညာ (ဆောင်းပါးပဒေသာ) / ဒေါက်တာချစ်ငယ်
by Khyacʿ Nayʿ
ချစ်ငယ်
Ranʻ kunʻ : Rvakʿ Cimʿʺ cāpe, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shen qi xue / Chen Guangzong zhu
神奇學 / 陳光宗著
by Chen, Guangzong
陈光宗
Surry Hills, Australia : Guanyin chan si hu fa hui , 1988
Surry Hills, Australia : 觀音禪寺護法會, 1988
 
 
by Ikeda, Daisaku
[Tokyo] : Sokagakkai, [1965]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.