National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 80 Results for subject:"Buddhism and social problems -- Thailand."
Sort by:
 
 
Chumnum pathakatha / khong Phikkhu Panyanantha
ชุมนุมปาฐกถา / ของ ภิกขุ ปัญญานันทะ
Uniform title: Speeches. Selections
by Phra Thepwisutthimethi (Pan), 1911-
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2503 [1960]
 
 
Sātsanā kap sangkhom Thai / Sō̜. Siwarak
ศาสนากับสังคมไทย / ส. ศิวรักษ์
by Sulak Sivaraksa
Kō̜thō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Phāsikō : Čhatčhamnāi, Sưksit Sayām, 2523 [1980]
กท. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : สำนักพิมพ์พาสิโก : จัดจำหน่ายโดย, ศึกษิตสยาม, ๒๕๒๓ [1980]
 
 
Laksana sangkhom Phut / Phra Rātwō̜ramunī (Prayut Payuttō)
ลักษณะสังคมไทย / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng : Čhatčhamnāi, Sāisong Sưksit, Khlēt Thai, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง : จัดจำหน่าย,สายส่งศึกษิต, เคล็ดไทย, 2527 [1984]
 
 
Chīwit kap kānthamngān / Phra Thēpwēthī (Prayut Payuttō)
ชีวิตกับการทำงาน / พระเทพเวที
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Samnakphim Khlet Thai, 2531 [1988]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย, ๒๕๓๑ [1988]
BookBook [text, volume]
 
 
Līeolang lǣ tham / Siri`anyā
เหลียวหลังแลธรรม / สิริอัญญา
by Siri`anyā
สิริอัญญา
Krung Thēp : Wanchana, 2543 [2000]
กรุงเทพฯ : วันชนะ, 2543 [2000]
 
 
Krung Thep Maha Nakhon : Klum Prasanngan Satsana phua Sangkhom
 
 
by Sulak Sivaraksa
[Bangkok] : Sathaban Santi Prachatham, 2538 [1995]
 
 
Khrư̄angmư̄ thāng watthanatham / Phitthayā Wō̜ngkun ...[et al.]
เครื่องมือทางวัฒนธรรม / พิทยา ว่องกุล ...[et al.]
Krung Thēp : Sūn Samnakphim Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2552 [2009]
กรุงเทพ : ศูนย์สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
 
 
Traipidok nō̧k wat / dōi Sahačhō̧n
ไตรปิฎกนอกวัด / สหจร
by Sahačhō̧n
Krung Thēp : Samnakphim Khonnum, 2517 [1974]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คนหนุ่ม, 2517
 
 
Krung Thep ... : Munnithi Komon Khimthong : Suksit Sayam chatchamnai, 2523 [1980]
 
 
Yū yāng khabot / Phra Prachā Pasannathammo
อยู่อย่างขบถ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม
by Pasannathammō, Phikkhu
ปสนฺนธมฺโม, ภิกขุ
Krung Thēp : Mūnnithi Kōmon Khīmthō̧ng, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘
 
 
 
Banthưk Kānsammanā rư̄ang Phutthasātsanā kap Sangkhom Thai Patčhuban / Phutthasamākhom hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūpatham čhat...
บันทึกการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน / พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ ๙-๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๒
 
 
Phutthatham kap sangkhom / [khīan dōi Prawēt Wasī]
พุทธธรรมกับสังคม / [เขียนโดย ประเวศ วะสี]
by Prawēt Wasī
ประเวศ วะสี
Krung Thēp : Nittayasān "Mō̜ Chāobān", 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : นิตยสาร "หมอชาวบ้าน", ๒๕๒๖ [1983]
 
 
Uniform title: Works. Selections. 1985
by Sulak Sivaraksa
Bangkok : Asian Cultural Forum on Development : Distributed by Suksit Siam, 1985
 
 
Phutthasātsanā Thai nai ʻanākhot : nǣonōm læ thāng ʻō̜k čhāk wikrit / phūkhīan, Phra Phaisān Wisālō
พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต / ผู้เขียน, พระไพศาล วิสาโล
by Wisālō, Phikkhu
วิสาโล, ภิกขุ
Krung Thēp : Mūnnithi Sotsī-Saritwong : Sūn Nangsư̄ Čhulalongkō̜nmahāwitthayālai, 2546 [2003]
กรุงเทพ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]
 
 
Čhak thō̜ngtham / Kilēn Pralō̜ngchœ̄ng
จักรทองทำ / กิเลน ประลองเชิง
by Kilēn Pralō̜ngchœ̄ng
กิเลน ประลองเชิง
Krung Thēp : Dī ʻEm Čhī, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ดี.เอ็ม.จี, 2549 [2006]
 
 
Phutthasātsanā kap panhā čhariyasāt : thatsana khō̜ng phut sātsanā kīeokap panhā sōphēnī læ kārunya khāt / Somphān Phromthā
พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : ทัศนะของพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญหาโสเภณี ทําแท้ง และการุณยฆาต / สมภาร พรมทา
by Somphan Phromtha, Phra Maha, 1957-
สมภาร พรมทา, พระมหา, 1957-
Krung Thēp : Samnakphim Phutchāt, 2535 [1992]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พุทธชาด, 2535 [1992]
 
 
Mư̄ang Thai čha wikrit thā khon Thai mī satthā wiparit / Phrathampidok (Prayut Payuttō)
เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Mūnnithi Phutthatham, 2537 [1994]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537 [1994]
 
 
Čhāk Narā thưng Thārī / Bančhop Banručhi
จากนราถึงธารี / บรรจบ บรรณรุจิ
by Bančhop Banručhi
บรรจบ บรรณรุจิ
Pathum Thānī : Phayā, 2524 1981
ปทุมธานี : พระยา, 2524 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.