National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 10769 Results for subject:Buddhism.
Sort by:
 
 
Taiwan fo jiao / He Mianshan zhu
台湾佛教 / 何绵山著
by He, Mianshan
何绵山
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2010
北京市 : 九州出版社, 2010
 
 
Da cheng fo xue de fa zhan yu yuan man : Mou Zongsan xian sheng dui fo jia si xiang de quan shi / Li Qingyu zhu
大乘佛學的發展與圓滿 : 牟宗三先生對佛家思想的詮釋 / 李慶餘著
by Li, Qingyu
李慶餘
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 92 [2003]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國92 [2003]
 
 
Uniform title: Zang chuan fo jiao. English
藏传佛教. English
by Zhang, Xiaoming
张晓明
Beijing : China Pictorial Pub. House, 2004
 
 
Su Dongpo yu fo jiao / Da Liang zhu
苏东坡与佛教 / 达亮著
by Da, Liang
达亮
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2009
成都市 : 四川大学出版社, 2009
 
 
Chuan tong shi yu xia de Qian Mu : Zhong wai wen ming jiao liu shi shu lun / Wu Hua [and three others] zhu
传统视域下的钱穆 : 中外文明交流史数论 / 吴华 [and three others] 著
by Wu, Hua, 1987-
吴华, 1987-
Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2015
上海市 : 上海科学技术文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong yu fo jiao / Wang Xingguo zhu
毛泽东与佛教 / 王兴国著
by Wang, Xingguo, 1937-
王兴国, 1937-
Beijing : Zhongguo shu ji chu ban she, 2002
北京 : 中国书籍出版社, 2002
 
 
Taixu ji qi ren jian fo jiao / Li Mingyou zhu
太虛及其人间佛敎 / 李明友著
by Li, Mingyou
李明友
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2000
杭州 : 浙江人民出版社, 2000
 
 
Chuanshan fo dao si xiang yan jiu / Wu Limin, Xu Sunming zhu
船山佛道思想硏究 / 吴立民, 徐荪铭著
by Wu, Limin
吴立民
Changsha shi : Hunan chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
長沙市 : 湖南出版社: 湖南省新华书店经销, 1992
 
 
Long pao yu jia sha : Qing gong Zang chuan fo jiao wen hua kao cha / Luo Wenhua zhu
龙袍与袈裟 : 清宮藏传佛教文化考察 / 罗文华著
by Luo, Wenhua
罗文华
Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2005
北京 : 紫禁城出版社, 2005
 
 
Pulgyo kyŏngjŏn ŭn ottŏkʻe chŏnhae chyŏssŭlkka : ŏnŏ wa muncha ro ingnŭn pulgyo / chʻaegim pʻyŏnjip Sim Chae-gwan
불교 경전 은 어떻게 전해 졌을까 : 언어 와 문자 로 읽는 불교 / 책임 편집 심 재관
Sŏul-si : Pulgwang Chʻulpʻansa, 2010
서울시 : 불광 출판사, 2010
 
 
Pʻulgyŏng pŏnyŏk ŭi yŏksajŏk kaenyŏm kwa 'Pʻalman taejanggyŏng' pŏnyŏk e taehan yŏnʼgu / [chipʻil Pak Yŏng-gŏn]
불경 번역 의 역사적 개념 과 '팔만 대장경' 번역 에 대한 연구' / [집필 박 영건]
by Pak, Yŏng-gŏn
박 영건
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa, Chuchʻe 99 (2010)
[평양] : 사회 과학 출판사, 주체 99 (2010)
 
 
Nŭnggagyŏng yŏkchu : 7-kwŏnbon / Pak Kŏn-ju yŏkchu
능가경 역주 : 7권본 / 박 건주 譯註
Sŏul : Unjusa, 2009
서울 : 운주사, 2009
 
 
Fo jiao yu Zhong Yin wen hua jiao liu / zhu zhe Ji Xianlin
佛教与中印文化交流 / 著者季羨林
by Ji, Xianlin
季羨林
Nanchang shi : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新华书店经销, 1990
 
 
Zhong Ri fo jiao yan jiu / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie zong jiao yan jiu suo fo jiao yan jiu shi bian
中日佛教研究 / 中国社会科学院世界宗教研究所佛教研究室編
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Fa men di gong de mi mi = Secrets underground / Shi dian wen hua chuan bo you xian gong si ; Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin yi zhi ; Zhonghua ren min gong he guo wen hua...
法门地宮的秘密 = Secrets underground / 视点文化传播有限公司 ; 中外文化交流中心译制 ; 中华人民共和囯文化部对外文化联络局提供
[Beijing] : Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju, [2008?]
[北京] : 中华人民共和国文化部对外文化联络局, [2008?]
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
Mak thœ̄ prathēt Thai / Wirathai Santipraphop
มรรคเธอประเทศไทย / วิรไท สันติประภพ
by Wirathai Santipraphop
วิรไท สันติประภพ
Krung Thēp : Samnakphim Phōtbuk, Singhakhom 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์, สิงหาคม 2557
BookBook [text, volume]
 
 
Pultʻa ŭi malssŭm ; Pultʻa chʻoehu ŭi yŏhaeng / Kim Yŏng-gil yŏk
佛陀의말씀佛陀최후의旅行 / 金英吉譯
Uniform title: Pultʻa ŭi malssŭm
Sŏul : Kŭmsŏng Chʻulpʻansa, 1989
서울 : 金星出版社, 1989
 
 
Fo xue yuan li tong shi Huang Gongwei zhu
佛學原理通釋 黃公偉著
by Huang, Gongwei
黃公偉
Taibei] Xin wen feng chu ban gong si [1977]
台北] 新文豐出版公司 [1977]
 
 
Ming ri de Fo jiao / Shengyanfashi zhu
明日的佛敎 / 聖嚴法師著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei shi : Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1999
臺北市 : 法鼓文化事業股份有限公司, 1999
 
 
Inʾgansŏng ŭi palgyŏn : hwangbanʾgyŏng / Tamura Yoshirō chŏ ; Yi Wŏn-sŏp yŏk
人間性의發見 : 湟槃經 / 田村芳朗著 ; 李元燮譯
by Tamura, Yoshirō, 1921-
田村芳朗, 1921-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hyŏnamsa, 1970
서울特別市 : 玄岩社, 1970
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.