National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 12 of 12 Results for subject:"Buddhist priests -- Taiwan -- Biography."
Sort by:
 
 
Taiwan fo jiao ming cha = Famous Buddhist temples and monast[e]ries in Taiwan / [bian yin zhe Taiwan fo jiao ming cha bian yin wei yuan hui]
臺灣佛教名刹 = Famous Buddhist temples and monast[e]ries in Taiwan / [編印者臺灣佛教名刹編印委員會]
Taibei : Hua yu chu ban she, Minguo 60-<63 > [1971-<1974 >
臺北 : 華宇出版社, 民國60-<63 > [1971-<1974 >
 
 
Taiwan fo jiao ming cha = Famous Buddhist monasteries in Taiwan / [zhu bian Zhu Qilin ; Ying yi Yang Weilian ; she ying Zhu Qilin, Huang Hanqiang]
臺灣佛教名刹 = Famous Buddhist monasteries in Taiwan / [主編朱其麟;英譯楊維連;攝影朱其麟,黄漢强]
Zhonghua Minguo Taiwan Sheng Taibei Xian Zhonghe Shi : Hua yu chu ban she, Minguo 77 [1988]
中華民國臺灣省臺北縣中和市 : 華宇出版社, 民國77 [1988]
 
 
Taiwan fo jiao yi bai nian / Kan Zhengzong zhu
臺灣佛敎一百年 / 闞正宗著
by Kan, Zhengzong
闞正宗
Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si : Zong jing xiao san min shu ju gu fen you xian gong si, Minguo 88 [1999]
臺北市 : 東大圖書股份有限公司 : 總經銷三民書局股份有限公司, 民國88 [1999]
 
 
Ku mu kai hua : Shengyan fa shi zhuan / Shi Shuqing zhu
枯木開花 : 圣严法师传 / 施叔青著
by Shi, Shuqing, 1945-
施叔青, 1945-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2010
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2010
 
 
Yuan ding de shen si : Lianshenghuofo de huai nian = Contemplation of the ordained / Lu Shengyan zhu
圓頂的神思 : 蓮生活佛的懷念 = Contemplation of the ordained / 盧勝彥著
by Lu, Shengyan, 1945-
盧勝彦, 1945
Taoyuan Xian : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004
桃園縣 : 大燈文化事業股份有限公司, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan ge ming seng Li Qiuwu / Li Xiaofeng zhu
臺灣革命僧林秋梧 / 李筱峯著
by Li, Xiaofeng, 1952-
李筱峯, 1952-
Taibei Shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國80 [1991]
 
 
Dang dai fo men ren wu / Chen Huijian bian zhu
當代佛門人物 / 陳慧劍編著
by Chen, Huijian
陳慧劍
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1984
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 1984
 
 
Dongchu lao he shang yong huai ji : fu zong mu lu
東初老和尚永懷集 : 附總目錄
Taibei Shi Beitou qu : Dongchu chu ban she : Yin xing zhe Zhonghua fo jiao wen hua guan, min guo 76 [1987]
台北市北投區 : 東初出版社 : 印行者中華佛教文化館, 民國76 [1987]
 
 
Jin shan huo fo shen yi lu / shi le guan zhuan
金山活佛神異錄 / 釋樂觀撰
by Leguan, Shi
樂觀, 釋
Taibei yonghe zhen : Chang le si, Minguo 63 nian [1974]
臺北縣永和鎮 : 常樂寺, 民國63年[1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Ying chen hui yi lu / Tanxu lao fa shi shu
影塵回憶錄 / 倓虛老法師述
by Tanxu, da shi, 1875-1963
倓虛大師, 1875-1963
Taibei Shi : Zuang yan yin shu guan, Minguo 65 [1976]
台北市 : 莊嚴印書館, 民國65[1976]
 
 
Yun shui ri yue : Xingyun da shi zhuan = Boundless infinity / Fu Zhiying zhu
雲水日月 : 星雲大師傳 = Boundless infinity / 符芝瑛著
by Fu, Zhiying
符芝瑛
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.