National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Buddhist quotations."
Sort by:
 
 
Phutthasātsanasuphāsit
พุทธศาสนสุภาษิต
Krung Thēp ... : Rōng Phim Chūanphim, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528 [1985]
 
 
[Bangkok] : Mahamakut Educational Council, Buddhist University of Thailand, B.E. 2523 [1980]
 
 
Thēwēt narưmit : dīkā phutthasātsanā suphāsit phāk nưng / Phra Mahā Thō̜ngsư̄p Čharuwannō rīaprīang
เทเวศรนฤมิตร : ฎีกาพุทธศาสนสุภาษิต ภาคหนึ่ง / พระมหาทองสืบ จารุวณโณ เรียบเรียง
Krung Thēp : Samnakphim Chatdāo, 2534 [1991]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ฉัตรดาว, 2534 [1991]
 
 
USA : Sophia Perennis an imprint of Angelico Press, 2015 , ©2015
BookBook [text, volume]
 
 
Bellingen, N.S.W. : Affirmations Publishing House, 2011
 
by Lu, Junhong, 1959-
Chippendale, NSW : 20R Guan Yin Tang Culture Centre, Australia Oriental Media Buddhist Charity Association, July 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Pŏphwa sambugyŏng / [yy̆kkyŏng Taehan Pulgyo Pŏphwajong Yŏkkyŏng Wiwŏnhoe]
法華三部經 / [역경대한불교법화종역경위원회]
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Taehan Pulgyo Pŏphwajong, 1973
서울특별시 : 대한불교법화종, 1973
 
 
Suphāsit san san / Suchīwō Phikkhu, rīapr̄iang
สุภาษิตสั้นๆ / สุชีโว ภิกขุ วัดกันมาตุยาราม, เรียบเรียง
by Suchīwō, Phikkhu
สุชีโว, ภิกขุ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Būaphư̄an , 2506 [1963] , Krung Thēp : Mahāmongkutrātchawitthayālai, 2506 [1963]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบัวเผื่อน , ๒๕๐๖ , กรุงเทพฯ : มหามงกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAtthasāt kan thī 1-2 / khō̜ng Somdet Phramahāsamanačhao Kromphrayā Wachirayānwarōrot
อรรถศาสน์ กัณฑ์ที่ ๑-๒ / ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
by Wachirayānwarōrot, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
วชิรญาณวโรรส, Prince, Supreme Patriarch, 1859-1921
Phra Nakhō̜n : Lūang Sawatdisō̜rayut, 2498 [1955]
พระนคร : หลวงสวัสดิสรยุทธ, ๒๔๙๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt ʻĒk Lūang Sitthiprasāt (Sit Sitthiprasāt) Čhō̜.Chō̜., Čhō̜.Mō̜ na Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงสิทธิ์ประศาสน์ (สิทธิ์ สิทธิประศาสน์) จ.ช., จ.ม. ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Sitthiprasāt, 2528 [1985]
กรุงเทพมหานคร : Khrō̜pkhrūa Sitthiprasāt, ๒๕๒๘ , กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๒๘
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūangpū Čhām Mahāpunyō na mēn chūakhrāo Wat Pā Wiwēk Watthanārām (Thō̜), ʻAmphœ̄...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗
Mukdāhān, Thailand : Khana Song, Sitsayanusit, Wat Pā Wiwēk Watthanārām, 2557 [2014] , : Wat Pā Wiwēk Watthanārām, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : วัดป่าวิเวกวัฒนาราม, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
 
Khāosō̜ rư̄ang chalō̜ng wihān. Læ, Khati tham tāng tāng / tǣng læ rūaprūam dōi Kō̜ng Chairōt
ค่าวซอเรื่องฉลองวิหาร. และ, คติธรรมต่างๆ / แต่งและรวบรวมโดย นายกอง ไชยโรจน์
by Kō̜ng Chairōt, 1893-1979
กอง ไชยโรจน์, 1893-1979
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nai Kō̜ng Chairōt], 2522 [1979]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายกอง ไชยโรจน์], ๒๕๒๒
 
 
ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng Phonthō Narong Sālīratthawiphāk Mō̜. Wō̜. Mō̜., Pō̜. Chō̜., na mēn nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n...
อนุสรณ์พระราชทานเพลิง พลโทณรงค์ สาลีรัฐวิภาค ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phonthō Narong Sālīratthawiphāk], 2523 [1980]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พลโทณรงค์ สาลีรัฐวิภาค], ๒๕๒๓
 
 
ʻAnusō̜n kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Rư̄a Thō Khamyư̄n ʻAmāttayakun Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām,...
อนุสรณ์การพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท คำยืน อมาตยกุล ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phon Rư̄a Thō Khamyư̄n ʻAmāttayakun, 2538 [1995]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพลเรือโท คำยืน อมาตยกุล, ๒๕๓๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thamnān phra Thampāmōk læ Phutthasātsanasuphāsit khamkhlōng : ʻanusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thammapāmōk (Suwan Kančhanō...
ตำนานพระธรรมปาโมกข์ และพุทธศาสนาสุภาษิตคำโคลง : อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปาโมกข์ (สุวรรณ กญจโน ป.ธ.๘) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมกุฏกษัตริยาราม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
Krung Thep : Khana Song Wat Makutkasattriyārām, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยาราม, ๒๕๕๕
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sin Chātʻuthit na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok, Wat Sōmmanatwihān, Wansao thī 29 Karakadā̃khom...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสิน ชาติอุทิศ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฤาคม ๒๕๑๕
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Chātʻuthit, 2515 [1972]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวชาติอุทิศ, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Pranīt Sītabut, chāta 13 Singhākhom 2471, ʻanitčhakam 13 Mīnākhom 2559
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประณีต สีตะบุตร ชาตะ ๑๓ สิงหาคม ๒๔๗๑, อนิจกรรม ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sītabut, 2559 [2016] , Krung Thēp : Hattaphon Thētsīmư̄ang, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสีตะบุตร, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : หัฎฐะพลณ์ เทศศรีเมือง, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.