National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 162 Results for subject:"Buddhist sermons, Thai."
Sort by:
 
 
Nānāsāratham
นานาสารธรรม
[Bangkok] : Chomrom Phutthasāt Yāsūp, [2530 i.e. 1987]
 
 
Pāthakathā tham / khō̜ng Phra Rātchanantha Munī Panyānantha Phikkhu
ปาฐกถาธรรม / ของ พระราชนันทมุนี ปัญญานันทะภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
พระเทพวุสิทธิเมธี (Pan), 1911-2007
Krung Thēp : Kānphim Phranakhō̜n, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Botkhwām tām thētsakān, botkhwām tām prasong / Thammasārō Phikkhu Wat Bō̜wō̜nniwēt Wihān
บทความตามเทศกาล, บทความตามประสงค์ / ธมมสาโรภิกขุ วัดบวรนิเวศวิหาร
by Thammasārō, Phikkhu, 1929-1995
ธมมสาโร, ภิกขุ, 1929-1995
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mahāmakutrātchawitthayālai, 2521 [1978]
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Dœ̄n thāng nī / Phikkhu Panyānantha Munī
เดินทางนี้ / ภิกขุ ปัญญานันทมุนี
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-
พระเทพวิสุทธิเมธี 1911-
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Prachāchāng, 2520 [1977]
[กรุงเทพมหานคร?] : ประชาช่าง, ๒๕๒๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
Thammathētsanā khō̜ng Phrakhrū Santiwō̜rayān (Phraʻāčhan Sim Phutthāčhārō) Samnaksong Tham Phā Plo̜ng ʻŌ. Chīang Dāo Čhō̜. Chīang Mai
ธรรมเทศนาของพระครูสันติวรญาณ (พระอาจารย์ สิม พุทฺธาจาโร) สำนักสงฆ์ ถ้ำผาปล่อง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
by Phutthāčhārō, Phikkhu, 1909-
พุทฺธาจาโร, ภิกขุ, 1909-
Chachœ̄ngsao : Khana Phœ̄iphrǣ Tham, 2518 [1975]
ฉะเชิงเทรา : คณะเผยแพร่ธรรม, ๒๕๑๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Phothirak, Phra, 1934-
Kothomo. [i.e. Krung Thep Maha Nakhon] : Borisat Fa`aphai : Borisat Khlet Thai chatchamnai, 2535 [1992]
 
 
Khūmư̄ nænǣo kānsưksā samāthi phāwanā / rūaprūam rīaprīang dōi Phra ʻĀčhān Thūn Khippapanyō
คู่มือแนะแนวการศึกษาสมาธิภาวนา / รวบรวมเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
by Khippapanyō, Phikkhu
ขิปฺปปญฺโญ, ภิกขุ
Krung Thēp : Krom Kānsātsanā, Krasūang Sưksāthikān, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙
BookBook [text, volume]
 
 
Phramongkhonlawisētsakathā : læ, Phrathammathētsanā nai kānphrarātchakuson
พระมงคลวิเสสกถา : และ, พระธรรมเทศนาในการพระราชกุศล
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
[Bangkok] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2536 [1993]
[Bangkok] : สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๖
 
 
by Phra Rātchananthamunī (Pan), 1911-
Nakhō̜n Sī Thammarāt [Thailand] : Sūan Sāngsan, Nakhō̜n-Bō̜wō̜nrat, 2531 [1988]
 
 
Rūam Phrathammathētsanā 9 kan / dōi phradēt phrakhun Phra Mongkhonthēpmunī Lūangphō̜ Wat Pāknam Phāsī Čharœ̄n Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
รวมพระธรรมเทศนา ๙ กัณฑ์ / โดย พระเดช พระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
by Phra Mongkhonthēpphamunī (Sot), 1884-1959
พระมงคลเทพมุนี (สด), 1884-1959
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrōngkān Thammapatibat phư̄a Prachāchon (Wat Pak Nam), 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน (วัดปากน้ำ), ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam phrathammathētsanā 108 kan
รวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์
[Bangkok] : Chomrom Phutthasāt ʻĒtsō, [2525 i.e. 1982]
[Bangkok] : ชมรมพุทธศาสตร์เอสโซ่, [2525 i.e. 1982]
BookBook [text, volume]
 
 
99 wātha Phra Phayō̜m / Phra Phayō̜m Kanlayānō
99 วาทะพระพยอม / พระพยอม กัลยาโณ
by Kanlayānō, Phikkhu, 1949-
กัลยาโณ, ภิกขุ, 1949-
[Bangkok] : Samnakphim Sư̄ Satčhā : Samakkhī Sān čhatčhamnāi, 2533 [1990]
[Bangkok] : สำนักพิมพ์ สื่อสัจจา : สามัคคีสานส์ จัดจำหน่าย, 2533 [1990]
 
 
Mongkhonsūt wiphāk banyāi lae thotsabāramī wiph̄ak / khōng Phra Ubālīkhunūpamāčhān (Siričhanthō Čhan), Wat Boromniwat, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
มงคลสูตร วิพากษ์ บรรยาย และทศบารมี วิพากษ์ / ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์), วัดบรมนิวาส, กรุงเทพมหานคร
by Phra ʻUbālīkhunūpamāčhān (Čhan), 1846-1932
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์), 1846-1932
[Krung Thēp ...] : Wat Nōranāt Sunthrikārām, 2520 [1977]
[กรุงเทพฯ ...] : วัดนรนาถสุนทริการาม, 2520 [1977]
 
 
Khwāmsuk hā dai mai yāk [phra niphon Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok]
ความสุขหาได้ไม่ยาก [พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก]
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-
[กรุงเทพฯ] : Mūnnithi Phǣndin Tham, [1990]
[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิแผ่นดินธรรม, [1990]
 
 
Pāthakathā tham / dōi Phra Rātchananthamunī (Panyānantha Phikkhu) na Rōngrīan Phutthatham Wat Chonlaprathānrangsit Pākklēt Nonthaburī
ปาฐกถาธรรม / โดยพระราชนันทมุนี (ปัญญานันทะภิกขุ) ณ โรงเรียนพุทธธรรม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปั่น), 1911-2007
Nonthaburī [Thailand] : Wat Chonlaprathānrangsit, 2525 [1982]
นนทบุรี [Thailand] : วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.