National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for subject:"Buddhist sociology -- Thailand."
Sort by:
 
 
Sangkhomwitthayā tām nǣo phutthasāt Čhamnong ʻAdiwatthanasit
สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ / จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์
by Čhamnong ʻAdiwatthanasit
จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
Krung Thēp : Mahāwitthayālai Kasetsāt , 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 [2005]
 
 
Thammā lā samai? / dōi Phutthathāt Phikkhu [and others]
ธรรมาล้าสมัย? / โดย พุทธทาส ภิกขุ [and others]
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิมุนี (เงื่อม), 1906-1993
Krung Thēp : Chomrom Phutthasāt, Witthayālai KrungThēp, 2516 [1973] , Krung Thēp : Čhat Čhamnāi dōi Samnakngān Sān Sayām, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสตร์, วิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๑๖ , กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยสำนักงานสารสยาม, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rākthān phutthačhariyasāt thāng sangkhom phư̄a sangkhom Thai rūam samai / Phra Rātwō̜ramunī (Prayut Payuttō) ; Wīra Sombun plǣ
รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ; วีระ สมบูรณ์ แปล
Uniform title: Foundations of Buddhist social ethics for contemporary Thailand. Thai
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Thīanwan, 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, ๒๕๒๘ [1985]
 
 
Phībun hǣng Hūpphā Sawan / Phiksu Chayananthō lǣ Krīangsak Khro̜dī
ผีบุญแห่งหุบผาสวรรค์ / โดย ภิกษุ ชยานันโท และ เกรียงศักดิ์ เคราะห์ดี
by ʻAnan Sēnākhan, 1935-1991
อนันต์ เสนาขันธ์, 1935-1991
Krung Thēp : Chanūan, 2525-2526 [1982-1983]
กรุงเทพฯ : ชนวน, 2525-2526 [1982-1983]
 
 
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat...
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
Krung Thēp : Bangʻō̜n ʻOwāttrakūn, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : บังอร โอวาทตระกูล, ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mō̜ng ʻAmērikā mā kǣ panhā Thai / Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut Payuttō)
มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย / พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ)
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samākhom Sit Kao Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2526 [1983] , Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Phūčhatčhamnāi, Mahāčhulābannākhān, 2526 [1983] , กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดจำหน่ายมหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๒๖ [1983]
กรุงเทพมหานคร : สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖ [1983]
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Lœ̄i Čhančhak], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายเลย จันจักร], 2529 [1986]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.