National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 6724 Results for subject:Burial.
Sort by:
 
 
Phra patitčhasamupabāttham / [Phra Sāttsanasōphont, plǣ čhāk phāsā makhot]
พระปฏิจจะสมุปบาทธรรม / [พระสาศนโสภณ, แปลจากภาษามคธ]
by Sā, Supreme Patriarch, 1813-1899
สา, Supreme Patriarch, 1813-1899
[Krung Thēp] : ʻAmmāt ʻĒk Phra Banhānthanthakit, 2462 [1919]
[กรุงเทพฯ] : อำมาตย์เอก พระบรรหารทัณฑกิจ, ๒๔๖๒
 
 
Klo̜n phā pai nai lōk kwāng / dōi Phon Trī Dēt Tunlawatthana
กลอนพาไปในโลกกว้าง / โดย พลตรีเดช ตุลวรรธนะ
by Dēt Tunlawatthana
เดช ตุลวรรธนะ
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Phānit Tunlawatthana, 2529 i.e. 1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางผานิต ตุลวรรธนะ, ๒๕๒๙]
 
 
Nangsư̄ phet nai hin / [Krommamư̄n Wiwitwanprīchā]
หนังสือเพ็ชรในหิน / [กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา]
by Wiwitwanprīchā, Prince, 1860-1932
วิวิธวรรณปรีชา, Prince, 1860-1932
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Phin Sukhawanit], 2467 [1924]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายพิณ ศุขะวณิช], ๒๔๖๗
 
 
Khārom thēsaphǣt khamchan. lēm 2 / khō̜ng Nāi Narāphibān
คารมเทศะแพทย์คำฉันท์. เล่ม ๒ / ของนายนราภิบาล
by Nāi Nāraphibān
นายนราภิบาล
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phirōtchana, 2480 [1937]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพิโรจนะ, ๒๔๘๐
BookBook [text, volume]
 
 
Botkhwām thamma
บทความธรรมะ
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Tō̜.Chō̜. Phao Wičhāranakō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พล.ต.จ. เภา วิจารณกรณ์], ๒๕๒๙
 
 
Thīphưng hǣng chīwit / dōi Khunying Rabīap Sunthō̜nlikhit (Rabīap Pōtranan)
ที่พึ่งแห่งชีวิต / โดยคุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต (ระเบียบ โปตระนันทน์)
by Rabīap Sunthō̜nlikhit
ระเบียบ สุนทรลิขิต
[Krung Thēp : Khunying Rabīap Sunthō̜nlikhit, 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ : คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต], ๒๕๑๕
 
 
Tamrā ʻāhān khai / khō̜ng Sāipanyā Samākhom
ตำราอาหารไข่ / ของ สายปัญญาสมาคม
[Bangkok] : Khrō̜pkhrūa Phamō̜nrasūt, 2493 [1950]
[Bangkok] : ครอบครัว ภมรสูต, ๒๔๙๓ [1950]
BookBook [text, volume]
 
 
Thamma nai thāna latthi kānmư̄'ang / Phutthathāt Phikkhu
ธรรมะในฐานะลัทธิการเมือง / พุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phō̜.Tō̜.Chō̜. Phao Wičhāranakō̜n], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พล.ต.จ. เภา วิจารณกรณ์], ๒๕๒๙
 
 
Thāng sāi klāng / dōi Phikkhu Panyānanthamunī
ทางสายกลาง / โดยปัญญานันทภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปั่น), 1911-2007
Nonthaburī [Thailand] : Wat Chonlaprathān Rangsarit, 2528 [1985]
นนทบุรี [Thailand] : วัดชลประทานรังสฤษฏ์, ๒๕๒๘ [1985]
BookBook [still image, volume]
 
 
Sakuntalā / Phrabāt Somdet Phra Rāmāthibō̜dī Sīsinthō̜n Mahāwachirāwut Phra Mongkutklao Čhaophǣndin Sayām song phrarātchaniphon
ศกุนตลา / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงพระราชนิพนธ์
by Vajiravudh, King of Siam, 1881-1925
Krung Thēp : Nāng Sitthiphayākō̜n, 2508 [1965] , Krung Thēp : Krom Sinalpākō̜n, Tulākhom 2508 [October 1965]
กรุงเทพฯ : นางสิทธิพยากรณ์, ๒๕๐๘ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ตุลาคม ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n Suthon Nopsuwanwong
อนุสรณ์ สุธน นพสุวรรณวงศ์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nopsuwanwong, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนพสุวรรณวงศ์, ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̧n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Tun Kōsanwit Pō̧.Chō̧., Pō̧.Mō̧., Thō̧.Čhō̧.Wō̧., Phō̧.Pō̧.Rọ̧.4
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงผศพ ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร ป.ช. ป.ม. ท.จ.ว., ภ.ป.ร.4
[Krung Thēp] : Khrō̧pkhrūa Thānphūying Tun Kōsanwit, 2549 [2006]
[กรุงเทพฯ] : ครอบครัวท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร, 2549
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Kamon Thappharangsī Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Tō̜ Čhō̜. na mēn lūang...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกกมล ทัพพะรังสี ม.ป.ช.ม.ว.ม., ต.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Thappharangsī, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว พลเอกกมล ทัพพะรังสี, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nāng Chāttrakānkōson (Sukhon Limpichāt) ʻanusō̧n ngān sop, 19 Kumphāphan 2552
นางชาติตระการโกศล (สุคนธ์ ลิมปิชาติ) อนุสรณ์งานศพ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāng Chāttrakānkōson (Sukhon Limpichāt), 2552 i.e. 2009]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางชาติตระการโกศล (สุคนธ์ ลิมปิชาติ), ๒๕๕๒]
 
 
Mahā chāt / phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4
มหาชาติ / พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔
Uniform title: Tipiṭaka. Suttapiṭaka. Khuddakanikāya. Jātaka. Vessantarajātaka. Thai. Selections
[Phra Nakhō̜n : Mō̜m Čhao Phakphisutthi : Rōngphim Sōphonphiphatthanākō̜n], 2479 [1936]
[พระนคร : ม.จ. ภักตรพิสุทธิ์ ชยางกูร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร], ๒๔๗๙
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathāh phlœ̄ng sop Nāng Sīwan (Nākhaprathīp) Sayāmānon
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางศรีวรรณ (นาคะประทีป) ศยามานนท์
[Krung Thēp: Khrō̜pkhrūa Nāng Sīwan (Nākhaprathīp) Sayāmānon, 2555 i.e.2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางศรีวรรณ (นาคะประทีป) ศยามานนท์, ๒๕๕๕.]
 
 
Zhang Nantong xian sheng (Jian) rong ai lu / Xu Pengnian, Kong Rongzhao bian
張南通先生(謇)榮哀錄 / 許彭年, 孔容照編
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1983]
[永和市] : 文海出版社, [1983]
 
 
Botlakhō̜n rư̄ang Phra Samut / phrabō̜wō̜rarātchaniphon Somdet Krom Phrarātchawangbō̜wō̜n Wichaichān. Læ, Prachum khamphak Rammakian, phak 7, phak...
บทละครเรื่องพระสมุท / พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ. และ, ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๗ ภาค ๘ และ ภาค ๙
by Wichaichān, Prince, son of Pinklao, King of Siam, 1838-1885
วิไชยชาญ, Prince, son of Pinklao, King of Siam, 1838-1885
[Bangkok : Wirayut Chunladun] , 2512 [1969]
[กรุงเทพฯ : วีระยุทธ์ จุลดุลย์] , ๒๕๑๒
 
 
Suphāphō̜n Kittikhačhō̜n
สุภาภรณ์ กิตติขจร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phan ʻĒk Narong Kittikhačhō̜n, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : พันเอกณรงค์ กิตติขจร, 2549
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Somdet Phrathēprattanarātchasudā Sayāmbō̧rommarātchakumārī song phrakarunā prōtklao prōtkramō̧m sadet phrarātchadamnœ̄n phraratchathān...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายสง่า กล่อมเปลี่ยน บ.ภ. เหีรยญชัยสมรภูมิ (อดีตกำนันแหนบทองคำ ตำบลตลิ่งชัน) ณ ฌาปนสถาน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร, วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เวลา 17.00 น
[Krung Thēp : Nāng Sonthayā Klō̧mplīan], 2549 [2006]
[กรุงเทพฯ : นาง สนธยา กล่อมเปลี่ยน], 2549
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.