National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 670 Results for subject:"Business enterprises -- China."
Sort by:
 
 
2008 nian du Shanghai Shi ju min chuang ye zhuang kuang diao cha bao gao [electronic resource] / Yang Yonghua
2008年度上海市居民创业状况调查报告 [electronic resource] / 杨永华
by Yang, Yonghua
杨永华
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009
上海 : 复旦大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Da Jing Jiu bo lan = Da Jing Jiu bo lan / Zhongguo shang jian bao she Liaocheng chu ban fa xing zhong xin bian
大京九博览 = Da Jing Jiu bo lan / 中国商检报社聊城出版发行中心编
Beijing Shi : Zhongguo cheng shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京市 : 中国城市出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Gong ye qi ye cai wu guan li / Chen Xizhu bian zhu
工业企业财务管理 / 陈锡柱编著
by Chen, Xizhu
陈锡柱
Beijing : Hang kong gong ye chu ban she, 1989
北京 : 航空工业出版社, 1989
 
 
Ji ti gong ye qi ye kuai ji / Tan Huiyuan bian zhu
集体工业企业会计 / 谭慧渊编著
by Tan, Huiyuan
谭慧渊
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Shanghai zhi shang ye : 1935 / Shanghai shi she hui ju bian
上海之商業 : 1935 / 上海市社會局編
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1988?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1988?]
 
 
by Li, Ruxun
Beijing : Qi ye guan li chu ban she, 1991
 
 
Zhongguo she hui zhu yi shang ye jing ji / Liu Fuyuan, Tang Gonglie, Luo Lixing zhu bian
中国社会主义商业经济 / 刘福园, 唐功烈, 罗力行主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
 
Jia zu li liang / Chen Yan, Hu Xiaohui zhu
家族力量 / 陈炎, 许晓晖著
by Chen, Yan
陈炎
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2003
杭州 : 浙江人民出版社, 2003
 
 
Zou xiang shi jie : Zhongguo qi ye fa zhan da qu shi / zhu bian Wang Shou'an ; fu zhu bian Wang Jingsong
走向世界 : 中国企业发展大趋势 / 主编王守安 ; 副主编王劲松
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中國展望出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Gong ye qi ye cai wu guan li / Gong ye qi ye cai wu guan li jiao cai bian xie zu bian zhu
工业企业财务管理 / 工业企业财务管理教材编写组编著
[Beijing] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 1981
[Beijing] : 中国财政经济出版社, 1981
 
 
by Xiangfeng, Liu
Chiba, Japan : Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, [2006]
 
 
Zhong guo, jue qi / Wu Xiaobo zhu
中國, 崛起 / 吳曉波著
by Wu, Xiaobo
吳曉波
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2007
 
 
by Xu, Lixin Colin
Washington, D.C. : World Bank, Policy Research Department, Finance and Private Sector Development Division, 1997
 
 
Gong ye qi ye cai wu guan li / Xiamen da xue jing ji xi cai wu kuai ji jiao yan shi bian
工业企业财务管理 / 厦门大学经济系财务会计教研室编
[Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
[Peking] : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Zhongguo qi ye guo ji hua fa zhan bao gao 2012 / Zhang Xinmin, Lin Hanchuan zhu bian
中国企业国际化发展报告2012 / 张新民, 林汉川主编
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2012
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhuan xing she hui zhong de si ying qi ye zhu : She hui lai yuan ji qi ye fa zhan yan jiu / Li Lulu zhu
转型社会中的私营企业主 : 社会来源及企业发展硏究 / 李路路著
by Li, Lulu
李路路
Beijing : Zhongguo ren min da xue yuan chu ban she, 1998
北京 : 中国人民大学出版社, 1998
 
 
Shang ye qi ye cai wu / Zhongguo ren min da xue cai zheng xi "Shang ye qi ye cai wu" bian xie zu
商业企业财务 / 中国人民大学财政系《商业企业财务》编写组
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[北京] : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.