National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 43 Results for subject:"Businessmen -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Zhonghua Minguo qi ye jia / Fu lida zhu
中華民國企業家 / 扶劃逹著
by Fu, Lida
扶劃逹
Guo jia za zhi she, Minguo 67- [1978-
國家誌社, 民國67- [1978-
 
 
by Xie, Wuji
Taibei shi : Yue dan chu ban she you xian gong si, 1992
 
 
Tai shang hun wai qing / Liu Wencheng zhu
台商婚外情 / 劉文成著
by Liu, Wencheng, 1960-
劉文成, 1960-
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2000
台北市 : 商周出版, 2000
 
 
Wang Yongqing cheng gong shi / [bian ji zheng lun chu ban gong si bian zuan wei yuan hui]
王永慶成功史 / [編輯正倫出版公司編纂委員會]
Taibei shi : Gai gong si, Minguo 71 [1982]
台北市 : 該公司, 民國 71 [1982]
 
 
Jian jing sheng yi chuang shi ye : Jiao Tingbiao 88 zi shu / [Jiao Tingbiao zhu]
見景生意創實業 : 焦廷標88自述 / [焦廷標著]
by Jiao, Tingbiao
焦廷標
Taipei Shi : Tian xia za zhi, 2011
臺北市 : 天下雜誌, 2011
 
 
Gu Zhenfu zhuan : Gu Zhenfu de xi meng ren sheng / Shen Zijia, Zhang Jueming, Zheng Meilun zhu
辜振甫傳 : 辜振甫的戲夢人生 / 申子佳, 張覺明, 鄭美倫著
by Shen, Zijia
申子佳
Taibei xian Zhonghe shi : Shu hua chu ban shi ye you xian gong si ; Xindian shi : Zong jing xiao Xue ying wen hua shi ye you xian gong si, 1994
臺北縣中和市 : 書華出版事業有限公司 ; 新店市 : 總經銷學英文化事業有限公司, 1994
 
 
Bo zhu liu shi nian / Hu Guangbiao zhu
波逐六十年 / 胡光麃著
by Hu, Guangbiao, 1897-
胡光麃, 1897-
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 67 [1979?]
台北縣永和鎮: 文海出版社, 民國67 [1979?]
 
 
Zhonghua Minguo cai jing ming ren lu = Who's who of Commercial Times, Republic of China / Gong shang shi bao bian ji bu
中華民國財經名人錄 = Who's who of Commercial Times, Republic of China / 工商時報編輯部
Taibei shi : Shi bao chu ban gong si, Minguo 77 [1988]
台北市 : 時報出版公司, 民國77 [1988]
 
 
Taiwan xin wu da jia zu = Taiwan's rich and powerful families : the new monies / Sima Xiaoqing zhu
台灣新五大家族 = Taiwan's rich and powerful families : the new monies / 司馬嘯青著
by Sima, Xiaoqing
司馬嘯青
Taibei Shi : Yu shan she, 2005
台北市 : 玉山社, 2005
 
 
Cong xin wen ren dao qi ye jia : ru shang : Cai Shiding zhuan : Meiguo Taiping Yang lü guan ji tuan chuang ban ren zhuan qi yi sheng = Modern confucian entrepreneur / Cai...
從新聞人到企業家 : 儒商 : 蔡實鼎傳 : 美國太平洋旅館集團創辦人傳奇一生 = Modern confucian entrepreneur / 蔡實鼎述 ; 劉開平撰
by Cai, Shiding, 1925-
蔡實鼎, 1925-
Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, 2014
台北市 : 臺灣中華書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Yi ge jian chi he wu shu qiao he de ren sheng / Wu Lipei zhu
一個堅持和無數巧合的人生 / 吳澧培著
by Wu, Lipei, 1934-
吳澧培, 1934-
Taibei Shi : Yuan shen chu ban she you xian gong si, 2015
台北市 : 圓神出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Fu sheng qi shi shu huai : Wu Yiping hui yi lu / Wu Yiping kou shu ; Wu Qiamin bi ji
浮生七十述懷 : 吳以平回憶錄 / 吳以平口述 ; 吳洽民筆記
by Wu, Yiping, 1917-1990
吳以平, 1917-1990
Taibei shi : Wen xing chu ban she : Wu Qiamin fa xing, Minguo 83 [1994]
台北市 : 文行出版社 : 吳洽民發行, 民國83 [1994]
 
 
Qin yi xing jia, jian neng ji shi : Lin Zhaocai hui yi lu / kou shu Lin Zhaocai
勤以興家, 儉能濟世 : 林朝財回憶錄 / 口述林朝財
by Lin, Zhaocai, 1935-
林朝財, 1935-
Taibei Shi : Dian zang wen chuang you xian gong si, 2019
台北市 : 典藏文創有限公司, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan fu hao lie zhuan / Zheng Xue bian zhu
台灣富豪列傳 / 鄭學編著
by Zheng, Xue
鄭學
Taibei shi : Qun lun chu ban she, Minguo 77 [1988]
台北市 : 群倫出版社, 民國77 [1988]
 
 
Taiwan shi da qi ye jia chuang fu chuan qi = Call me Taiwan no. 1 / Wang Yongjun bian zhu
台灣十大企業家創富傳奇 = Call me Taiwan no. 1 / 王擁軍編著
by Wang, Yongjun
王擁軍
Taibei Shi : Guang da wen hua shi ye you xian gong si, 2010
臺北市 : 廣達文化事業有限公司, 2010
 
 
Chuang ye qing nian ren wu ji / Xing zheng yuan qing nian fu dao wei yuan hui di yi zu
創業青年人物集 / 行政院青年輔導委員會第一組
Taibei : Kai hui, Minguo 60 [1971]
台北 : 該會, 民國60 [1971]
 
 
Lang jian shang de Tai shang : yi ge Taiwan ren shi nian mu du da lu si fa zhi guai xian zhuang = Nasty wave : Taiwanese businessman in China / Fang Muji zhu
浪尖上的台商 : 一個台灣人十年目睹大陸司法之怪現狀 = Nasty wave : Taiwanese businessman in China / 方木几著
by Fang, Muji
方木几
Taibei Shi : Le guo wen hua shi ye you xian gong si, 2013
台北市 : 樂果文化事業有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Ren sheng zai tong, ye yao jian chi xin nian : yi ge Jiufen jian mei zha hai zi de fen dou ren sheng / Lin Chunxiong zhu
人生再痛, 也要堅持信念 : 一個九份撿煤渣孩子的奮鬥人生 / 林春雄著
by Lin, Chunxiong, 1940-
林春雄, 1940-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2016 , ©2016
台北市 : 獨立作家, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tai shang yan jiu / Geng Shu, Shu Gengde, Lin Ruihua zhu bian
台商研究 / 耿曙, 舒耕德, 林瑞華主編
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2012
 
 
Yi ru yi shang yi feng liu : Chen Fengyuan, 1893-1982 / Xie Guoxing zhu
亦儒亦商亦風流 : 陳逢源, 1893-1982 / 謝國興著
by Xie, Guoxing
謝國興
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 91 [2002]
台北市 : 允晨文化實業股份有限公司, 民國91 [2002]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.