National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 38 Results for subject:"Cai, Yuanpei, 1868-1940."
Sort by:
 
 
Xiao yuan feng jing zhong de yong heng : wo xin mu zhong de Cai Yuanpei / Qian Liqun zhu bian ; Meng Zhaorong, Yan Ruifang fu zhu bian
校园风景中的永恒 : 我心目中的蔡元培 / 钱理群主编 ; 孟昭容, 严瑞芳副主编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2000
成都 : 四川人民出版社, 2000
 
 
Cai Yuanpei xian sheng yi wen lei chao / [Sun Dezhong bian]
蔡元培先生遺文類鈔 / [孫德中編]
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei Shi : Fu xing shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北市 : 復興書局, 民國50 [1961]
 
 
Cai Yuanpei de zheng zhi si xiang / Li Ruoyi zhu
蔡元培的政治思想 / 李若一著
by Li, Ruoyi
李若一
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [Minguo 61 [1972]
[臺北] : 臺灣商務印書館, [民國61 [1972]
 
 
Cai Yuanpei xue shu si xiang zhuan ji : Cai Yuanpei yu jin dai Zhongguo xue shu si xiang jie / Cai Shangsi zhu
蔡元培學術思想傳記 : 蔡元培與近代中國學術思想界 / 蔡尚思著
by Cai, Shangsi, 1905-
蔡尚思, 1905-
[Shanghai] : Tang li chu ban she, Minguo 39 [1950]
[上海] : 棠棣出版社, 民國39[1950]
 
 
Minguo Cai Jiemin xian sheng Yuanpei jian yao nian pu / Sun Dezhong yi gao ; Sun Changwei zeng ding
民國蔡孑民先生元培簡要年譜 / 孫德中遺稿 ; 孫常煒増訂
by Sun, Dezhong, 1899 or 1900-
孫德中, 1899 or 1900-
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 70 [1981]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國70 [1981]
 
 
Cai Jiemin (Yuanpei) xian sheng yan xing lu / Xin chao she bian
蔡孑民(元培)先生言行錄 / 新潮社編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Cai Yuanpei zi shu
蔡元培自述
Uniform title: Works. Selections. 1967
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北市: 傳記文學出版社, 民國56 [1967]
 
 
Cai Yuanpei nian pu / Gao Pingshu bian zhu
蔡元培年谱 / 高平叔编著
by Gao, Pingshu
高平叔
Beijing : Zhonghua shu ju, 1980
北京 : 中华书局, 1980
 
 
Cai Yuanpei ji qi mei xue si xiang / Nie Zhenbin zhu
蔡元培及其美学思想 / 聂振斌著
by Nie, Zhenbin
聂振斌
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Cai Yuanpei xian sheng de sheng ping ji qi jiao yu si xiang, Sun Changwei
蔡元培先生的生平及其敎育思想, 孫常煒
by Sun, Changwei
孫常煒
Taibei, Taiwan shang wu yin shu guan [1968]
臺北, 臺灣商務印書館 [1968]
 
 
Cai Yuanpei yu yan ji wen xue lun zhu / Gao Pingshu bian
蔡元培语言及文学论著 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Cai Yuanpei jiao yu si xiang yan jiu / Jin Linxiang zhu
蔡元培教育思想研究 / 金林祥著
by Jin, Linxiang
金林祥
Shenyang Shi : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
沈阳市 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1994
 
 
Cai Yuanpei nian pu / Tao Yinghui zhu ; [bian zhe Zhong yang yan jiu yuan jin tai shi yan jiu suo]
蔡元培年譜 / 陶英惠著 ; [編者中央研究院近代史研究所]
by Tao, Yinghui
陶英惠
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 65- [1976-
臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國65- [1976-
 
 
Cai Jiemin xian sheng zhuan lüe / Gao Naitong bian zhu
蔡孑民先生傳略 / 高乃同編著
by Gao, Naitong
高乃同
[S.l.] : Shang wu yin shu guan, Minguo 32 [1943]
[S.l.] : 商務印書館, 民國32 [1943]
 
 
Cai Yuanpei xian sheng nian pu / Wang Shiru bian zhuan
蔡元培先生年谱 / 王世儒编撰
by Wang, Shiru
王世儒
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1998
北京 : 北京大学出版社, 1998
 
 
Cai Yuanpei zhuan ji zi liao / zhu bian Zhu Chuanyu
蔡元培傳記資料 / 主編朱傳譽
Taibei : Dian yi chu ban she, Minguo 68- [1979-
台北 : 天一出版社, 民國68- [1979-
 
 
Cai Yuanpei ping zhuan / Hu Guoshu
蔡元培评传 / 胡国枢
by Hu, Guoshu
胡国枢
[Zhengzhou shi] : Henan jiao yu chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
[郑州市] : 河南教育出版社 : 河南省新华书店发行, 1990
 
 
Yi dai ren shi : Cai Yuanpei zhuan / Huang Zhaoheng zhu ; [bian ji zhe jin dai Zhongguo za zhi she]
一代人師: 蔡元培傳/ 黃肇珩著;[編輯者近代中國雜誌社]
by Huang, Zhaoheng
黃肇珩
Taibei shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 近代中國出版社: 總經銷中央文物供應社, 民國 71 [1982]
 
 
Cai Yuanpei yu Hu Shi, 1917-1937 : Zhongguo wen hua ren yu zi you zhu yi / Zhang Xiaowei zhu
蔡元培与胡适, 1917-1937 : 中国文化人与自由主义 / 张曉唯著
by Zhang, Xiaowei, 1957-
张晓唯, 1957-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2003
北京 : 中国人民大学出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.