National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 160 Results for subject:"Calendar, Chinese."
Sort by:
 
 
Yue ling jing chao : er juan / Zheng Tai, Wu Zhen ji
月令精鈔 : 二卷 / 鄭泰, 吳振輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhongguo ri yue yin yang dui zhao wan nian li / Lin Qiyuan bian zhu
中國日月陰陽對照萬年曆 / 林啓元編著
by Lin, Qiyuan
林啓元
Taibei : Wen lin chu ban she : Zong fa xing chu Hua cheng shu ju, Minguo 64 [1975]
臺北 : 文林出版社 : 總發行處華成書局, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Xin bian wan nian li : 1840-2000 nian / Zhongguo ke xue yuan Zijin shan tian wen tai
新编万年历 : 1840-2000年/ 中国科学院紫金山天文台
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京: 科学普及出版社: 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Qin ding yin yang wan nian li
欽定陰陽萬年曆
Xinzhu Shi : Zhu lin yin shu ju, Minguo 67 [1978]
新竹市 : 竹林印書局, 民國67 [1978]
 
 
[Wen ge qi jian ri li ka = Chinese Cultural Revolution calendars]
[文革期间日历卡 = Chinese Cultural Revolution calendars]
[China] : [publisher not identified], [between 1972 and 1977?]
BookBook [still image, sheet]
 
 
Shi yong wan nian li / Ziqing bian
实用万年历 / 子青编
Beijing : Nong cun du wu chu ban she, 2010
北京 : 农村读物出版社, 2010
 
 
Gan zhi ji fa xiang jie / Tang Hanliang, Lin Shuying bian zhu
干支纪法详解/ 唐汉良,林淑英编著
by Tang, Hanliang
唐汉良
Xi'an : Shanxi ge xue ji shu chu ban she, 1994
西安: 陕西科学技术出版社, 1994
 
 
Tang dai de li / Pinggang Wufu
唐代的曆 / 平岡武夫
Uniform title: Tōdai no kyomi. Chinese
唐代の暦. Chinese
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xinhua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1990
 
 
Bai nian qi xiang li shu / "Bai nian qi xiang li shu" bian xie zu
百年气象历书 / 《百年气象历书》编写组
Nanchang : Jiangxi ke xue ji shu chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
南昌 : 江西科学技术出版社 : 江西省新華書店发行, 1986
 
 
Wan nian li = Chinese Calendrics / Liu Cairong bian
万年历 = Chinese Calendrics / 刘彩荣编
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2012
北京市 : 东方出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Guo jia tu shu guan cang Ming dai da tong li ri hui bian / Beijing tu shu guan chu ban she gu ji ying yin shi bian
國家圖書館藏明代大統曆日彙編 / 北京圖書館出版社古籍影印室編
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007
北京市 : 北京圖書館出版社, 2007 , 北京市 : 北京图书馆出版社, 2007
 
 
Yin yang wan nian li : 1901 nian-2030 nian / Huang Jie bian
陰陽万年曆 : 1901年-2030年 / 璜阶编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1993
太原 : 山西人民出版社, 1993
 
 
Guo min sheng huo ri ji li : Minguo liu shi wu nian zhi Minguo ba shi nian / [bian zhu Wei Chuanji]
國民生活日記曆 : 民國六十五年至民國八十年 / [編著魏傳基]
by Wei, Chuanji
魏傳基
Taibei : Xin ba chu ban she, [1976?]
台北 : 新巴出版社, [1976?]
 
 
Xin bian bai nian li shu, 1910-2010 / Wei Li bian
新编百年历书, 1910-2010 / 魏励编
Beijing : Shang wu yin sahu guan, 2005
北京 : 商务印书馆 2005
 
 
Zhongguo min jian li shu, 1900-2050
中国民间历书, 1900-2050
Beijing shi : Nong ye chu ban she, 1993
北京市 : 农业出版社, 1993
 
 
Yu ding wan nian shu
欽定萬年曆
[China : s.n., 18--]
 
 
Song Liao Jin Yuan si shi shuo run kao / Qian Daxin zhuan
宋遼金元四史朔閏考/ 錢大昕撰
by Qian, Daxin, 1728-1804
錢大昕, 1728-1804
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
100 nian Zhongguo min jian li shu / Jin Chuanda zhu bian
100年中国民间历书 / 金传达主編
Beijing : Qi xiang chu ban she, 1994
北京: 气象出版社, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.