National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 24 Results for subject:"Calligraphy, Chinese -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Shu fa zi dian
書法字典
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海: 上海書店: 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Shu fa zi hai / zhu bian Zhang Youdong ; fu zhu bian Zhang Yongming, Zhou Zhibin
書法字海 / 主编张又栋 ; 副主编张永明, 周之彬
Beijing shi : Xin shi dai chu ban she, 1994
北京市 : 新时代出版社, 1994
 
 
Wu ti zi dian : zhuan li kai xing cao
五体字典 : 篆隶楷行草
Hefei : Huangshan shu she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
合肥: 黄山书社: 安徽省新華書店發行, 1985
 
 
Shu fa zi dian / Wang Gang bian
书法字典 / 王纲编
by Wang, Gang, 1932-
王纲, 1932-
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1982
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo shu fa da zi dian / zhu bian Lin Hongyuan ; fu zhu bian Ou Yang, Bai Jin
中國書法大字典 / 主編林宏元 ; 副主編歐洋,白金
Xianggang : Zhong wai chu ban she ; Jiulong : Shi dai tu shu you xian gong si, 1976
香港 : 中外出版社; ; 九龍: : 時代圖書有限公司, 1976
 
 
Qi ti shu fa zi dian / Zhao Lü bian
七体书法字典 / 赵侶编
by Zhao, Lü
赵侶
Beijing : Bo wen shu she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988
北京 : 博文书社 : 发行者新华书店北京发行所, 1988
 
 
Shu fa xiao ci dian / Xie Deping, Sun Dunxiu, Yang Zengquan
书法小辞典 / 谢德萍, 孙敦秀, 杨增权
by Xie, Deping
谢德萍
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo shu fa da ci dian / Shu pu chu ban she ; [Liang Piyun zhu bian ; hui tu, she ying Long Chunli, Shen Zhicang, Huang Yi deng]
中國書法大辭典 / 書譜出版社 ; [梁披雲主編 ; 繪圖, 攝影龍純立, 沈治倉, 黃佾等]
Xianggang : Shu pu chu ban she, 1984
香港 : 書譜出版社, 1984
 
 
Wang Xizhi fa shu zi dian / Di qiu bian ji ji zi liao zhong xin zhu bian
王羲之法書字典/ 地球編輯曁資料中心主編
by Wang, Xizhi, 321-379
王羲之, 321-379
Taibei Shi : Di qiu chu ban she : Dai li Shi hua wen hua she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 地球出版社: 代理世華文化社, 民國71 [1982]
 
 
Zhang cao da dian / Yu Dequan, Meng Chengying bian zhu
章草大典 / 余德泉, 孟成英编著
by Yu, Dequan
余德泉
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2011
鄭州市 : 中州古籍出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang cao bian jian / Ouyang Zhongshi ... [et al.] bian zhu
章草便檢 / 歐陽中石 ... [et al.]编著
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 新華出版社 : 新華書店經銷, 1991
 
 
Zhuan wen hui bian / Zhao Gengshi bian
篆文彙編 / 趙耕石編
Taibei Shi : Hua xin wen hua shi ye zhong xin, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 華欣文化事業中心, 民國72 [1983]
 
 
Zhonghua shu fa zhuan ke da zi dian / [zhu bian Li Guojun]
中華書法篆刻大辭典 / [主编李国钧]
Changsha : Hunan jiao yu chu ban she, 1990
长沙 : 湖南敎育出版社, 1990
 
 
Shu fa zhuan ke shu yu ci dian / Cui Erping zhuan
書法篆刻術語辭典 / 崔尔平撰
by Cui, Erping
崔尔平
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1990
西安 : 陜西人民出版社, 1990
 
 
Zhongguo li shu da zi dian / zhu bian Chen Zhenlian ; fen juan zhu bian Wang Xihua
中國隸書大字典 / 主編陳振濂 ; 分卷主編王義驊
Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2007
杭州市 : 浙江古籍出版社, 2007
 
 
Qi Gong shu fa zi hui / zhu bian Qin Yonglong, Ni Wendong
啟功書法字彙 / 主编秦永龙, 倪文东
Beijing : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2006
北京 : 世界图书出版公司, 2006
 
 
Zhongguo li shu da zi dian / Fan Ren'an ... [et al.] bian zhu
中國隷書大字典 / 范韌庵... [et al.]編著
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1991
上海 : 上海書畫出版社, 1991
 
 
Zhongguo gang bi xing cao shu fa da zi dian / Wang Baoming shu xie
中国钢笔行草书法大字典/ 王宝洺书写
by Wang, Baoming
王宝洺
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1991
北京: 学苑出版社, 1991
 
 
Cao shu cha zhen da zi dian / Liu Feng, Liu Pufeng bian
草書查真大字典 / 劉風, 劉甫豐編
Changsha : Hunan jiao yu chu ban she, 1990
長沙 : 湖南敎育出版社, 1990
 
 
[Chengdu] : Sichuan ci shu chu ban she, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.