National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1727 Results for subject:"Calligraphy, Chinese."
Sort by:
 
 
Dang dai Beijing shu hua shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian ; Liu Baoming zhu
当代北京书画史话 / 当代北京编辑部编 ; 刘宝明著
by Liu, Baoming
刘宝明
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2008
北京市 : 當代中國出版社, 2008
 
 
Hunan Sheng bo wu guan guan cang bai wei Xiang ji ming ren shou ji / zhu bian, Chen Jianming
湖南省博物馆馆藏百位湘籍名人手迹 / 主编, 陈建明
Changsha Shi : Yue lu shu she, 2006
长沙市 : 岳麓书社, 2006
 
 
He Luo mu ke shi ling / Zhao Junping, Zhao Wencheng bian
河洛墓刻拾零 / 赵君平, 赵文成编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007
北京市 : 北京图书馆出版社, 2007
 
 
Zhonghua guo bao. Shanxi zhen gui wen wu ji cheng. Bei ke shu fa juan [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / Gao Xia...
中华国宝. 陕西珍贵文物集成. 碑刻书法卷 [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / 高峡分卷主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1999
西安 : 陕西人民教育出版社, 1999
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Dongguan li dai shu hua xuan xu ji / Dongguan shi zheng xie, Dongguan shi bo wu guan, Ling nan hua yuan bian
东莞历代书画选续集 / 東莞市政協, 東莞市博物館, 嶺南画院編
Beijing : Wen wu chu ban she, 2007
文物 : 文物出版社, 2007
 
 
Tang Ouyang Xun xing shu Qian zi wen / Ouyang Xun xie ; Liaoning sheng bo wu guan cang
唐歐陽詢行書千字文 / 歐陽詢寫 ; 辽宁省博物館藏
by Ouyang, Xun, 557-641
歐陽詢, 557-641
Beijing : Wen wu chu ban she, 1961
北京 : 文物出版社, 1961
 
 
Shu fa jiang zuo / Ge Zhenliang zhu
書法講座 / 葛振良著
by Ge, Zhenliang
葛振良
Taibei Shi : Wu zhou chu ban she fa xing, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 五洲出版社發行, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Gei hai zi de shu fa / Liu Tao zhu
给孩子的书法 / 刘涛著
by Liu, Tao
刘涛
Beijing Shi : Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2018
北京市 : 中信出版集团股份有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Ming Qing zhi ji ming xian mo ji / bian ji Lin Lina, Wu Songfen, Xu Wenmei
明清之際名賢墨蹟 / 編輯林莉娜, 吳誦芬, 許文美
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 106 [2017]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民國106 [2017]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shuang bai yuan tan yi lu : di 17 jie xin wen yi jin xiang jiang wen yi li lun tong xiang jiang / Duan Jiuyu zhu
雙柏園談藝錄 : 第十七屆新文藝金像奬文藝理論銅像奬 / 段九餘著
by Duan, Jiuyu
段九餘
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Liu Gongquan shu Shen ce jun bei : xuan lu ben / Beijing Zhongguo shu fa yan jiu she bian
柳公權書神策軍碑 : 选录本 / 北京中国书法硏究社編
by Liu, Gongquan, 778-865
柳公權, 778-865
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1962
北京 : 人民美术出版社, 1962
BookBook [text, volume]
 
 
Shu shi hui yao / [Tao Zongyi zhuan]
書史會要 / [陶宗仪撰]
by Tao, Zongyi, active 1360-1368
陶宗儀, active 1360-1368
Beijing : Zhongguo shu dian, [198-?]
北京 : 中国书店, [198-?]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhao Mengfu xiao kai zi tie
趙孟頫小楷字帖
by Zhao, Mengfu, 1254-1322
趙孟頫, 1254-1322
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1979
上海 : 上海書畫出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, [1982]
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Wu ti hui wen shi tie : Xiang xue zhai yan zi hui wen shi / Zhang Yude ; Shanxi Xianyang di qu wen guan hui bian
五体回文詩帖 : 香雪斋雁字回文诗 / 张玉德 ; 陕西咸阳地区文管会编
by Zhang, Yude, 19th century
张玉德, 19th century
Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she, 1983
西安 : 陕西人民美術出版社, 1983
 
 
Ouyang Xun Yan Zhenqing Liu Gongquan Zhao Mengfu si jia kai ti xuan zi tie / Li Yuzheng, Zhao Liguang xuan bian
歐陽詢顏真卿柳公權趙孟頫四家楷體選字帖 / 李域铮, 赵力光选编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1985
西安 : 陕西人民出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo shu fa / Chen Tingyou zhu
中国书法 / 陈廷祐著
by Chen, Tingyou, 1926-
陈廷祐, 1926-
Bei jing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
北京 : 五洲传播出版社, 2010
 
 
Shu fa lun cong / Shen Yinmo
书法论丛 / 沈尹黙
by Shen, Yinmo, 1883-1971
沈尹黙, 1883-1971
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1978
上海 : 上海敎育出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Yuan ta Tai Shan Jin gang jing
原拓泰山金剛經
Uniform title: Tripiṭaka. Sūtrapiṭaka. Prajñāpāramitā. Vajracchedikā. Chinese
[Wuhan Shi] : Wuhan Shi gu ji shu dian ying yin, 1983
[武汉市] : 武汉市古籍书店影印, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Song ta Chun hua ge tie
宋拓淳化閣帖
Uniform title: Chunhua mi ge fa tie
[Peking] : Zhongguo shu dian, 1988
[Peking] : 中国書店, 1988
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.