National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2192 Results for subject:Calligraphy.
Sort by:
 
 
Sōseki shogashū
漱石書畫集
by Natsume, Sōseki, 1867-1916
夏目漱石, 1867-1916
Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 51 [1976]
東京 : 岩波書店, 昭和 51 [1976]
 
 
Hunan Sheng bo wu guan guan cang bai wei Xiang ji ming ren shou ji / zhu bian, Chen Jianming
湖南省博物馆馆藏百位湘籍名人手迹 / 主编, 陈建明
Changsha Shi : Yue lu shu she, 2006
长沙市 : 岳麓书社, 2006
 
 
Dang dai Beijing shu hua shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian ; Liu Baoming zhu
当代北京书画史话 / 当代北京编辑部编 ; 刘宝明著
by Liu, Baoming
刘宝明
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2008
北京市 : 當代中國出版社, 2008
 
 
He Luo mu ke shi ling / Zhao Junping, Zhao Wencheng bian
河洛墓刻拾零 / 赵君平, 赵文成编
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2007
北京市 : 北京图书馆出版社, 2007
 
 
Zhonghua guo bao. Shanxi zhen gui wen wu ji cheng. Bei ke shu fa juan [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / Gao Xia...
中华国宝. 陕西珍贵文物集成. 碑刻书法卷 [electronic resource] = National treasure. Collection of rare cultural relics of Shaanxi Province / 高峡分卷主编
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1999
西安 : 陕西人民教育出版社, 1999
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Dongguan li dai shu hua xuan xu ji / Dongguan shi zheng xie, Dongguan shi bo wu guan, Ling nan hua yuan bian
东莞历代书画选续集 / 東莞市政協, 東莞市博物館, 嶺南画院編
Beijing : Wen wu chu ban she, 2007
文物 : 文物出版社, 2007
 
 
Tang Ouyang Xun xing shu Qian zi wen / Ouyang Xun xie ; Liaoning sheng bo wu guan cang
唐歐陽詢行書千字文 / 歐陽詢寫 ; 辽宁省博物館藏
by Ouyang, Xun, 557-641
歐陽詢, 557-641
Beijing : Wen wu chu ban she, 1961
北京 : 文物出版社, 1961
 
 
by Grazier, Beverley
Perth, W.A. : Technical Publications Trust, 1987
 
 
 
Perth, W.A. : Trust Publication, 1987
 
 
 
 
by Wilson, Diana Hardy
East Roseville, N.S.W. : Simon & Schuster Australia, 1992
 
 
by Gray, Bill, 1913-
New York : Design Press, c1989
 
 
New York : Cooper Union Art School, [1975?]
 
 
by Wilson, Diana Hardy
East Roseville, N.S.W. : Simon & Schuster Australia, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.