National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 379 Results for subject:"Cao, Xueqin, approximately 1717-1763. Hong lou meng."
Sort by:
 
 
Hong lou meng zhen xiang [electronic resource] / Liu Shuo
红楼梦真相 [electronic resource] / 刘铄
by Liu, Shuo
刘铄
Jinan : Qi Lu shu she, 2010
济南 : 齐鲁书社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Lun Feng jie / Wang Zhaowen
论凤姐 / 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
天津市: 百花文艺出版社: 天津市新华书店发行, 1980
 
 
Hong lou meng zhong shi ci ti yong zhi yan jiu / Yan Rongli zhuan
紅樓夢中詩詞題詠之硏究 / 顔榮利撰
by Yan, Rongli
顔榮利
[Taibei : s.n., 1975]
[台北 : s.n., 1975]
 
 
Hong xue cong dan / Hu Wenbin, Zhou Lei zhu
紅學叢譚 / 胡文彬, 周雷著
by Hu, Wenbin
胡文彬
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng Xin hua shu dian fa xing, 1983
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1983
 
 
Hu Shi Hong xue yan jiu zi liao quan bian / Song Guangbo bian jiao zhu shi
胡適红学研究资料全编 / 宋广波编校注释
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2005
北京 : 北京图书馆出版社, 2005
 
 
"Hong lou meng" ping lun ji / Ben she bian
《红楼梦》评论集 / 本社編
Shanghai : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1975
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1975
 
 
Hong lou bian ying : Zhongguo dang dai Hong lou meng yan jiu / Zhou Ruchang, Zhou Lunling zhu bian
紅楼鞭影 : 中国当代紅楼梦硏究 / 周汝昌, 周伦玲主編
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2003
北京 : 北京师范大学出版社, 2003
 
 
Hong xue / Liu Mengxi zhu
红学 / 刘梦溪著
by Liu, Mengxi
刘梦溪
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Hong lou meng xin bian / Pan Chonggui zhu
紅樓夢新辨 / 潘重規著
by Pan, Chonggui, 1908-
潘重規, 1908-
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 三民書局, 民國79 [1990]
 
 
Shi tou ji tan yi / Liang Guizhi
石頭记探佚 / 梁归智
by Liang, Guizhi
梁归智
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she, 1992
太原 : 山西教育出版社, 1992
 
 
Hong xue san shi nian lun wen xuan bian / Liu Mengxi bian
红学三十年论文选编 / 刘梦溪编
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983-<1984 >
天津市 : 百花文艺出版社 : 天津市新華书店发行, 1983-<1984 >
 
 
Hong lou meng yan / Zhang Ailing zhu
紅樓夢魘 / 張愛玲著
by Zhang, Ailing
張愛玲
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 皇冠出版社, 民國66 [1977]
 
 
Hong lou meng xin zheng / Zhou Ruchang zhu, Wang Er zhu bian
紅樓夢新證 / 周汝昌著, 王耳主編
by Zhou, Ruchang, 1918-
周汝昌, 1918-
[Shanghai] : Tang di chu ban she, 1953
[上海] : 棠棣出版社, 1953
 
 
Hong lou meng kao shi / Du Shijie zhu
红楼梦考释 / 杜世杰著
by Du, Shijie
杜世杰
Beijing : Zhongguo wen xue chu ban she, 1997 [i.e. 1995]
北京 : 中国文学出版社, 1997 [i.e. 1995]
 
 
Fou ding qun xiong jie Hong lou : Zhou Li Cai Hu er bai nian yi meng / Cui Yaohua zhu
否定群雄解红楼 : 周李蔡胡二百年一梦 / 崔耀华著
by Cui, Yaohua, 1934-
崔耀华, 1934-
Beijing Shi : Beijing gong ye da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京工业大学出版社, 2007
 
 
Hong lou meng Zhi yan zhai ping yu ji jiao / Chen Qinghao zhuan
紅樓夢脂硯齋評語輯校 / 陳慶浩撰
by Chen, Qinghao
陳慶浩
[Paris] : Bali di qi da xue Dong ya jiao yan chu chu ban zhong xin ; [Jiulong] : Xianggang Zhong wen da xue xin ya xue yuan Hong lou meng yan jiu xiao zu, 1972
[Paris] : 巴黎第七大學東亞敎研處出版中心 ; [九龍] : 香港中文大學新亞學院紅樓夢研究小組, 1972
 
 
Hong xue shi gao / Han Jinlian
红学史稿 / 韩进廉
by Han, Jinlian
韩进廉
Shijiazhuang : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
石家庄 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1981
 
 
Hong lou si hua : yi yao cha hua / Gao Zhenda zhu
红楼四话 : 医药茶花 / 高振达著
by Gao, Zhenda
高振达
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hau shu dian fa xing, 1989
郑州市 : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1989
 
 
Hong lou meng shi ci shi zhu / Wen Bing bian zhu
《紅樓夢》詩詞釋注 / 文冰編著
by Wen, Bing, active 1977-
文冰, active 1977-
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1977
九龍 : 中華書局, 1977
 
 
Liu Xinwu jie mi gu ben "Hong lou meng" / Liu Xinwu zhu
刘心武揭秘古本《红楼梦》 / 刘心武著
by Liu, Xinwu, 1942-
刘心武, 1942-
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.