National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Capital punishment -- China."
Sort by:
 
 
Si xing de cheng xu xian zhi = Procedural constraints on capital punishment / Yang Zhengwan zhu
死刑的程序限制 = Procedural constraints on capital punishment / 杨正万著
by Yang, Zhengwan
杨正万
Beijing Shi : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2008
北京市 : 中国人民公安大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo gu dai si xing zhi du shi = A study of the death penalty system in ancient China / Hu Xingdong zhu
中国古代死刑制度史 = A study of the death penalty system in ancient China / 胡兴东著
by Hu, Xingdong
胡兴东
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2008
北京市 : 法律出版社, 2008
 
 
Zhongguo si xing jian tao : yi "qiang xia liu ren an" wei shi jiao / Chen Xingliang zhu bian
中国死刑检讨 : 以 "枪下留人案" 为视角 / 陈兴良主编
Beijing Shi : Zhongguo jian cha chu ban she, 2003
北京市 : 中国检察出版社, 2003
 
 
Zhongguo fei zhi si xing zhi lu tan suo : yi xian jie duan fei bao li fan zui fei zhi si xing wei shi jiao / xue shu gu wen Gao Mingxuan, Wang Zuofu ; zhu bian Zhao Bingzhi ;...
中国废止死刑之路探索 : 以现阶段非暴力犯罪废止死刑为视角 / 学术顾问高铭暄, 王作富 ; 主编赵秉志 ; 主编助理时彦安
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2004
北京 : 中国人民公安大学出版社, 2004
 
 
Si xing tong lun / Hu Yunteng zhu
死刑通论 / 胡云腾著
by Hu, Yunteng
胡云腾
[Peking] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1995
[Peking] : 中国政法大学出版社, 1995
 
 
Si xing : lun li yu fa li / zong bian ji Qian Yongxiang; bian ji wei yuan Wang Chaohua ... [et al.]
死刑 : 倫理與法理 / 總編輯錢勇祥 ; 編輯委員王超華 ... [et al.]
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2011
 
 
Zhong Mei si xing zhi du xian zhuang yu gai ge bi jiao yan jiu = Comparative study on the current status and reform of death penalty systems in China and the United States / zhu...
中美死刑制度现状与改革比较研究 = Comparative study on the current status and reform of death penalty systems in China and the United States / 主编, Jerome A. Cohen, 赵秉志 ; 副主编, 虞平, 王秀梅
Beijing Shi : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2007
北京市 : 中国人民公安大学出版社, 2007
 
 
Li xiang yu xian shi : Zhongguo si xing zhi du bao gao / Kang Junxin zhu
理想与现实 : 中国死刑制度报告 / 康均心著
by Kang, Junxin
康均心
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2005
北京 : 中国人民公安大学出版社, 2005
 
 
Zhongguo si huan zhi du de li lun yu shi jian / Zhang Zhengxin zhu
中国死缓制度的理论与实践 / 张正新著
by Zhang, Zhengxin
张正新
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2004
武昌珞珈山 : 武汉大学出版社, 2004
 
 
 
 
 
 
by Li, Yiyun, 1972-
London : Harper Perennial, 2009
 
 
Lao gai : Zhongguo te se de zui yu fa / zhu bian Wu Hongda ; bian ji Nike Kenpudun, Nan Lichasen ; Zhong wen ban fan yi Shen Kuo
勞改 : 中國特色的罪與罰 / 主編吳弘達 ; 編輯妮可·肯普敦, 南·理查森 ; 中文版翻譯沈括
Uniform title: Laogai, the machinery of repression in China. Chinese
Brooklyn, New York : Anbolaqi chu ban she, 2009
Brooklyn, New York : 安博拉奇出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.