National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 11305 Results for subject:"Caricatures and cartoons."
Sort by:
 
 
Nogong isan / kŭl Yi Kŏn ; kŭrim Pak Un-ŭm
노공 이산 (盧公 移山) / 글 이 건 ; 그림 박 운음
by Yi, Kŏn
이 건
Sŏul : Tomo Puksŭ, 2014
서울 : 도모 북스, 2014
BookBook [still image, volume]
 
 
Tamnān Thātīan : yak Wat Phō, Yak Wat Čhǣng / Narin Sīeophibūnkit, rư̄ang læ phāp
ตำนานท่าเตียน : ยักษ์วัดโพธิ์, ยักษ์วัดแจ้ง / นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ, เรื่องและภาพ
by Narin Sīeophibūnkit
นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim, 2561 [2018] , ©2018
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ เก้าแต้ม, 2561 [2018]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
"Botchan" no jidai : rinretsutari kindai nao seisai ari Meijijin : karā aizōban / Sekikawa Natsuo, Taniguchi Jirō
「坊っちゃん」の時代 : 凛冽たり近代なお生彩あり明治人 : カラー愛蔵版 / 関川夏央, 谷口ジロー
by Sekikawa, Natsuo
関川夏央
Tōkyō : Futabasha, 2010
東京 : 双葉社, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tu jie Zhuangzi : du dong Zhuangzi de zhi hui / Zhuangzi yuan zhu ; Zitu bian hui
图解庄子 : 读懂庄子的智慧 / 庄子原著 ; 紫图编绘
by Zhuangzi
庄子
Haikou Shi : Nanhai chu ban gong si, 2007
海口市 : 南海出版公司, 2007
 
 
Yi jing hua zhuan / Li Yan zuo
易经画传 / 李燕作
by Li, Yan, 1943-
李燕, 1943-
Beijing shi : Zhongguo he ping chu ban she, 1993
北京市 : 中国和平出版社 , 1993
 
 
Yi jing tu dian = The illustrated book of Changes / Zhou Chuncai zhu ; fan yi Liu Guangdi ; shen ding Paul White
易经图典 = The illustrated book of Changes / 周春才著 ; 翻译刘光第 ; 审定 Paul White
by Zhou, Chuncai
周春才
Beijing : Hai tun chu ban she, 2006
北京 : 海豚出版社, 2006
 
 
Laozi shuo : Zhi zhe de di yu / Cai Zhizhong man hua
老子說 : 智者的低語 / 蔡志忠漫畫
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠, 1948-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 時報文化出版企業有限公司, 民國78 [1989]
 
 
Zhong yong : He xie de ren sheng / Cai Zhizhong man hua
中庸 : 和諧的人生 / 蔡志忠漫畫
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠, 1948-
Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 時報文化出版企業有限公司, 民國78 [1989]
 
 
Jie pi "Si ren bang" po huai min zu tuan jie shi ye zui xing man hua ji / Lian huan hua bao bian ji bu
揭批"四人帮"破坏民族团结事业罪行漫画集 / 连环画报编辑部
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977
北京 : 人民美術出版社, 1977
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi shuo xin yu : liu chao de qing tan = The new dao : mystery and pure conversation / [Cai Zhizhong zhu ; translator Brian Bruya]
世说新语: 六朝的清谈 = The new dao : mystery and pure conversation / [蔡志忠著 ; translator Brian Bruya]
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠, 1948-
Sydney : CPG international, 2008
 
 
Naī Khanomtom : yō̧t nak sū phū prakāt sakdā wichā mūai Thai kǣ chon chao lōk / [khīan phāp kātūn dōi Montrī Khumrư̄an ; prasān...
นายขนมต้ม : ยอดนักสู้เพื่อประกาศศักดาวิชามวยไทยแก่ชนชาวโลก / [เขียนภาพการ์ตูนโดย มนตรี คุ้มเรือน ; ประสานข้อมูลและวิชาการ, เอกพล กมลสินมหัต, ทนงค์ จันทะมาตย์]
by Montrī Khumrư̄an
มนตรี คุ้มเรือน
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๙
 
 
Chīwaprawat Phon Trī Čhamlǭng Sīmư̄ang chabap kātūn : pathommawai sū Phūwā KǭThǭMǭ. / rīaprīang læ phāp, ʻŌrot Tratkōsī
ชีวประวัติพลตรี จำลอง ศรีเมือง ฉบับการ์ตูน : ปฐมวัยสู่ผู้ว่ากทม. / โอรส ตรัสโกษีย์
by ʻŌrot Tratkōsī
โอรส ตรัสโกษีย์
Krung Thēp : Samnakphim ʻÆkchan Frēm, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แอคชั่นเฟรม, 2551
 
 
Nāi Khanomtom : chabap kātūn / [lao rư̄ang Supharœ̄k Bunkō̜ng]
นายขนมต้ม : ฉบับการ์ตูน / [เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง]
by Supharœ̄k Bunkō̜ng
สุภฤกษ์ บุญกอง
Pathum Thānī : Sakāi Buk, 2554 [2011]
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2554
 
 
Thāo Thō̧ngkīpmā : mādām čhaotamrap khanom Thai / khīan phāp kātūn dōi ʻAtčhimā Phiromkǣo ; khō̧mūn læ wichākān, Thanong...
ท้าวทองกีบม้า : มาดามเจ้าตำรับขนมไทย / เขียนภาพการ์ตูนโดย อัจจิมา ภิรมย์แก้ว ; ทนงค์ จันทะมาตย์
by ʻAtčhimā Phiromkǣo
อัจจิมา ภิรมย์แก้ว
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๙
 
 
Sunthō̧n Phū : kawī ʻēk hǣng Krung Rattanakōsin / khīan phāp kātūn dōi Čhīrawat Mư̄nsi ; khō̧mūn læ wichākān, ʻĒkkaphon...
สุนทรภู่ : กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / เขียนภาพการ์ตูนโดย จิรวัฒน์ หมื่นศรี ; ข้อมูลและวิชาการ, เอกพล กมลสินมหัต
by Čhīrawat Mư̄nsī
จิรวัฒน์ หมื่นศรี
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๘
 
 
Phra ʻUbālī Mahāthēra : mahāthēra phūbukban nam phutthasātsanā nai Mư̄ang Thai pai phœ̄iphrǣ / [khīan phāp kātūn dōi Montrī...
พระอุบาลีมหาเถระ : มหาเถระผู้บุกบั่นนำพุทธศาสนาในเมืองไทยไปเผยแผ่ / [เขียนภาพการ์ตูนโดย มนตรี คุ้มเรือน ; ประสานข้อมูลและวิชาการ, เอกพล กมลสินมหัต, ทนงค์ จันทะมาตย์]
by Montrī Khumrư̄an
มนตรี คุ้มเรือน
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๘
 
 
Ru zhe de zheng yan : Lun yu / Cai Zhizhong man hua
儒者的諍言 : 論語 / 蔡志忠漫畫
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠, 1948-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, Minguo 78 [1989]
台北市 : 時報文化出版企業有限公司, 民國78 [1989]
 
 
San guo yan yi / [yuan zhu, Luo Guanzhong ; bian chuang, Chen Weidong ; man hua, Liang Xiaolong]
三国演义 / [原著, 罗贯中 ; 编创, 陈维东 ; 漫画, 梁小龙]
by Liang, Xiaolong
梁小龙
Hefei : Anhui mei zhu chu ban she, 2009
合肥 : 安徽美术出版社, 2009
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phra Suphankanlayā : phra phīnāng phū sīasala phư̄a hai ʻēkkarāt khư̄n sū Thai / [khīan phāp kātūn dōi Phātsakō̧n Kritsamai ; rīaprīang...
พระสุพรรณกัลยา : พระพี่นางผู้เสียสละเพื่อให้เอกราชคืนสู่ไทย / [เขียนภาพการ์ตูนโดย ภาสกร กฤษสมัย ; เรียบเรียงเนื้อหา, ทีมงาน E.Q.Plus]
by Phātsakō̧n Kritsamai
ภาสกร กฤษสมัย
Krung Thēp : Samnakphim E.Q. Plus, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ E.Q. Plus, ๒๕๔๘
 
 
Zhuangzi shuo : zi ran de xiao sheng = Zhuang zi speaks : the music of nature / [Cai Zhizhong zhu ; translator Brian Bruya]
庄子说 : 自然的箫声 = Zhuang zi speaks : the music of nature / [蔡志忠著 ; translator Brian Bruya]
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠 1948-
Sydney : CPG International, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.