National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"Cartography -- China -- History."
Sort by:
 
 
Zhongguo di tu xue de fa zhan / Chen Zhengxiang = The development of cartography in China / by Chen Cheng-siang
中國地圖學的發展 / 陳正祥 = The development of cartography in China / by Chen Cheng-siang
by Chen, Zhengxiang
Hong Kong : Geographical Research Centre, Graduate School, Chinese University of Hongkong, 1969
 
 
Zhongguo di tu xue shi / Chen Zhengxiang zhu
中國地圖學史 / 陳正祥著
by Zhen, Zhengxiang
陳正祥
Xianggang: Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1979
香港 : 商務印書館香港分館, 1979
 
 
Zhongguo gu dai de di tu ce hui / Ge Jianxiong
中国古代的地图测绘 / 葛剑雄
by Ge, Jianxiong
葛剑雄
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1998
北京 : 商务印书馆, 1998
 
 
Zhongguo di tu xue shi / Lu Liangzhi bian
中国地图学史 / 卢良志编
by Lu, Liangzhi
卢良志
[Beijing] : Ce hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[北京] : 测绘出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo di tu shi hua / Jin Yingchun, Qiu Fuke bian zhu
中国地图史话 / 金应春, 丘富科编著
by Jin, Yingchun
金应春
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo gu di tu xue shi hua / Liu Yufeng, Jiang Nan, Song Lixin bian zhu
中国古地图学史话 / 刘玉峰, 江南, 宋立新编著
by Liu, Yufeng, (Cartology specialist)
刘玉峰, (Cartology specialist)
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2011
北京 : 星球地图出版社, 2011
BookBook [text, volume, computer disc]
 
 
Zhongguo di tu xue shi yan jiu ji cheng. Minguo shi qi / Wang Qianjin xuan bian
中国地图学史研究集成. 民国时期 / 汪前进选编
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2007
西安市 : 西安地图出版社, 2007
 
 
Zhongguo ce hui shi / "Zhongguo ce hui shi" bian ji wei yuan hui bian
中国测绘史 / 《中国测绘史》编輯委员会编
Beijing Shi : Ce hui chu ban she, 2002
北京市 : 测绘出版社, 2002
 
 
Zhongguo gu dai ce hui shi hua / Song Hongde ... [et al.] bian zhu
中国古代测绘史话 / 宋鸿德 ... [et al.] 编著
[Peking] : Ce hui chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1993
[Peking] : 测绘出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1993
 
 
Lun Zhang Xuecheng de fang zhi li lun yu " fang zhi xue " / Song Tianhan zhu. Wo guo fang zhi di tu yan jiu : yi Ming dai fang zhi di tu wei li / Liu Tingxiang zhu
論章學誠的方志理論與「方志學」/ 宋天瀚著. 我國方志地圖研究 : 以明代方志地圖為例 / 劉廷祥著
by Song, Tianhan, 1967-
宋天瀚, 1967-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua gong zuo fang, 2005
臺北縣永和市 : 花木蘭文化工作坊, 2005
 
 
Zhongguo gu dai fu zhou xian yu tu ji cheng. Zong he / zhu bian "Zhongguo gu dai fu zhou xian yu tu ji cheng" bian wei hui
中國古代府州縣舆圖集成. 综合 / 主编《中国古代府州县與图集成》编委会
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2012
北京 : 线装书局, 2012
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
 
Zhongguo gu dai di tu ji [cartographic material] : cheng shi di tu / Zheng Xihuang zhu bian = An atlas of ancient maps in China : city maps / chief editor, Zheng Xihuang
中國古代地图集 [cartographic material] : 城市地图 / 郑锡煌主编 = An atlas of ancient maps in China : city maps / chief editor, Zheng Xihuang
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社, 2005
 
 
Dang dai Zhongguo de ce hui shi ye / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的测絵事业 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
Da Ming guo tu zhi : Luo Mingjian Zhongguo di tu ji = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju...
大明國圖志 : 羅明堅中國地圖集 = Atlas da China de Michele Ruggieri = Atlas of China by Michele Ruggieri / [澳門特別行政區政府文化局編 ; 金國平翻譯]
Uniform title: Atlante della Cina di Michele Ruggieri, S.I. Chinese
by Ruggieri, Michele
Aomen : Aomen te bei xing zheng qu zheng fu wen hua ju, 2013
澳門 : 澳門特別行政區政府文化局, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui lun wen ji / Yao Jingming, Hao Yufan zhu bian
羅明堅《中國地圖集》學術研討會論文集 / 姚京明, 郝雨凡主編
by Luo Mingjian "Zhongguo di tu ji" xue shu yan tao hui (2013 : Aomen bo wu guan)
羅明堅《中國地圖集》學術研討會 (2013 : 澳門博物館)
[Aomen] : Aomen Tebie Xingzhengqu zheng fu wen hua ju, 2014 nian 7 yue
[澳門] : 澳門特別行政區政府文化局, 2014年7月
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Kun yu wan guo quan tu jie mi : Ming dai ce hui shi jie / Li Zhaoliang
坤輿萬國全圖解密 : 明代測繪世界 / 李兆良
by Li, Zhaoliang
李兆良
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.