National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 9086 Results for subject:Character
Sort by:
 
 
Shui hu ren wu lun / Wu Shi zhu
水滸人物論 / 吳士著
by Wu, Shi
吳士
Xianggang : Shanghai shu ju, 1974
香港 : 上海書局, 1974
 
 
Shui hu ren wu lun / zhu zuo zhe Zuo Shunsheng
水滸人物論 / 著作者左舜生
by Zuo, Shunsheng, 1893-1969
左舜生, 1893-1969
[Taibei] : Hua mao chu ban she : zong jing xiao Jing yi shu ju
[台北] : 華貿出版社 : 總經銷精益書局, 民國66 [1977]
 
 
Shui hu ying xiong wai zhuan / Hua Jiqing bian
水浒英雄外传 / 华积庆编
Beijing : Bao wen tang shu dian : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 宝文堂书店 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhao Shuli xiao shuo ren wu lun / Yang Zhijie
赵树理小说人物论 / 杨志杰
by Yang, Zhijie
杨志杰
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1983
 
 
Shui hu ren wu pin ping lu [electronic resource] / Tan Ge
水浒人物品评录 [electronic resource] / 谈歌
by Tan, Ge, 1954-
谈歌, 1954-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2008
天津市 : 百花文艺出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shui hu ren wu lun, Wu Shi zhu
水滸人物論, 吳士著
by Wu, Shi
吳士
Xianggang, Shanghai shu ju [1967]
香港, 上海書局 [1967]
 
 
Song Jiang xi / Zhang Peiheng, Huang Lin
宋江析 / 章培恒, 黄霖
by Zhang, Peiheng
章培恒
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Jin Yong de wu xia shi jie / Su Dengji zhu
金庸的武俠世界 / 蘇墱基著
by Su, Dengji
蘇墱基
Taibei : Yuan jing chu ban shi ye gong si, Minguo 73 [1984]
台北 : 遠景出版事業公司, 民國73 [1984]
 
 
Zong lun Jin Yong / Pan Guosen zhu
總論金庸 / 潘國森著
by Pan, Guosen
潘國森
Xianggang : Ming chuang chu ban she, 1994
香港 : 明窗出版社, 1994
 
 
Jin Yong xiao shuo de nan zi / Wu Aiyi zhu
金庸小說的男子 / 吳靄儀著
by Wu, Aiyi, 1948-
吳靄儀, 1948-
Xianggang : Ming chuang chu ban she, 1989
香港 : 明窗出版社, 1989
 
 
Mago Halmi sinhwa yŏn'gu = A study on Magohalmi mythology / Cho Hyŏn-sŏl
마고 할미 신화 연구 = A study on Magohalmi mythology / 조 현설
by Cho, Hyŏn-sŏl
조 현설
Sŏul Minsogwŏn, 2013 , ©2013
서울 민속원, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yan Huang hui dian / zong zhu bian Li Xueqin, Zhang Qizhi
炎黄汇典 / 总主编李学勤, 张岂之
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she, 2002
长春市 : 吉林文史出版社, 2002
 
 
Zhao xue Han zi bai nian yuan an : An Zijie Han zi ke xue ti xi / Li Minsheng, Li Tao deng zhu
昭雪汉字百年冤案 : 安子介汉字科学体系 / 李敏生, 李涛等著
by Li, Minsheng
李敏生
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1994
北京 : 社会科学文献出版社, 1994
 
 
Li Bai fu nu shi ji hui / hui hua zhe Ban Jiezi
李白妇女诗集绘 / 绘画者潘絜兹
by Pan, Jiezi, 1915-
潘絜兹, 1915-
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Mulan wen hua yan jiu / Zhang Jueming zhu
木蘭文化研究 / 張覺明著
by Zhang, Jueming, 1956-
張覺明, 1956-
Taibei Shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, 2015
臺北市 : 致知學術出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mulan shi yan jiu : gu li, xing shi, shi dai, sheng ping kao / Zhang Jueming zhu
木蘭史研究 : 故里、 姓氏、 時代、 生平考 / 張覺明著
by Zhang, Jueming, 1956-
張覺明, 1956-
Taibei Shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, 2015
臺北市 : 致知學術出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mengjiangnü shi yi zhu zun ru fan fa de da du cao / Gui Xian jiao yu ju, Gui Xian gong nong shi fan bian
孟姜女是一株尊儒反法的大毒草 / 贵县教育局, 贵县工农师范编
by Gui Xian (Guangxi Sheng, China). Jiao yu ju
贵县 (Guangxi Sheng, China). 教育局
[Nanning?] : Guangxi ren min chu ban she, 1975
[南宁?] : 广西人民出版社, 1975
BookBook [text, volume]
 
 
Hong lou nan xing / Ren Minghua bian zhu ; Du Guichen zhu bian
红楼男性 / 任明华编著 ; 杜贵晨主编
by Ren, Minghua
任明华
Beijing : Zhonghua shu ju, 2006
北京 : 中华书局 2006
 
 
Huangdi wen hua zhi [electronic resource] / Huang di ling ji jin hui bian
黄帝文化志 [electronic resource] / 黄帝陵基金会编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2008
西安 : 陕西人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
Honchō Suikoden gōyū happyakunin no hitori : Eda Genzō Hirotsuna / Ichiyūsai Kuniyoshi ga
本朝水滸伝剛勇八百人一個 : 江田源蔵弘綱 / 一勇齋国芳画
by Utagawa, Kuniyoshi, 1798-1861
歌川国芳, 1798-1861
Edo : [Kagaya Kichibei] , [1830- 1836]
江戸 : [加賀屋吉兵衛] , [1830- 1836]
PicturePicture, OnlineOnline [still image, text, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.