National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 4616 Results for subject:Charity.
Sort by:
 
 
Shanghai jiu ji ci shan hui tuan lian he quan zong suo wei juan [microform] / Shanghai Shi dang an guan bian ji she zhi ; [ben juan bian ji ren Chen Zhengqing]
上海救济慈善会团联合全宗缩微卷 [microform] / 上海市档案馆编辑摄制 ; [本卷编辑人陈正卿]
by Shanghai Shi dang an guan
上海市档案馆
Shanghai : Shanghai Shi dang an guan ji shu shi, 2000
上海 : 上海市档案馆技朮室, 2000
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Huang tu gao yuan qing shan meng : ci ji Gansu yi min qian cun / Ci ji ren wen bian zhuo, [Huang Tonghong...[et al.]zhuan wen, Liu Zizheng...[et al.] she yin]
黃土高原青山夢 : 慈濟甘肅移民遷村 / 慈濟人文編著, [黄同弘等撰文, 劉子正等攝影]
Taibei shi : Jing dian za zhi: Cai tuan fa ren ci ji chuan bo ren wen zhi ye ji jin hui, 2011
台北市 : 經典雜誌 : 財團法人慈濟傳播人文志業基金會, 2011
 
 
Jie bo li jin xian feng hua : Ciji Chuan zhen chong jian ji shi / Ciji ren wen bian zhu
劫波歷盡顯風華 : 慈濟川震重建紀實 / 慈濟人文編著
Taibei Shi : Jing dian za zhi : Cai tuan fa ren Ci ji chuan bo ren wen zhi ye ji jin hui, 2011
臺北市 : 經典雜誌 : 財團法人慈濟傳播人文志業基金會, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.