National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 83 Results for subject:"Children's drawings."
Sort by:
 
 
You er hua zhi dao shou ce / Chen Huidong zhu
幼兒畫指導手冊 / 陳輝東著
by Chen, Huidong
陳輝東
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, 1990
台北市 : 藝術家出版社, 1990
 
 
Zhongguo gu dai er tong ti cai hui hua / Wei Dong zhu
中国古代儿童體题材绘画 / 畏冬著
by Wei, Dong
畏冬
Beijing : Zijincheng chu ban she, 1988
北京 : 紫禁城出版社, 1988
 
 
Shi jie er tong hua xuan ji : Zhonghua Minguo jian guo bai nian ji nian = World school children's art collection : for the Republic of China centennial / [zong bian ji, Wu...
世界兒童畫選集 : 中華民國建國百年紀念 = World school children's art collection : for the Republic of China centennial / [總編輯, 吳隆榮, 蕭炳欽]
Taibei Shi : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan, Minguo 100 nian [2011]
臺北市 : 國立台灣藝術教育館, 民國100年[2011]
 
 
Peking : Foreign Languages Press, 1955
 
 
by Panʿʺ khyī Thinʿ Laṅʿʺ
Yangon : Citʿ kū̄ʺ khyui khyui cā ʹupʿ tuikʿ, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Kokusai Bunka Shinkokai
Tokyo, Kokusai bunka shinkokai <The Society for international cultural relations> 1940
 
 
Qi meng, ao xiang = Learning to fly : collection of children's art / [zhu bian Xiao Minhong]
啓蒙, 翺翔 = Learning to fly : collection of children's art / [主编萧敏虹]
[Sydney : Xiao Minhong, 2000]
[Sydney : 萧敏虹, 2000]
 
 
by Depree, Simon
South Melbourne, [Vic.] : Macmillan Education Australia, 1995
 
 
Fei chang hao hua / Zhao Yuqin bian hui
非常好画 / 赵玉琴编绘
by Zhao, Yuqin
赵玉琴
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重庆出版社, 2006
 
 
Zen yang zhi dao er tong hua / Pan Yuanshi zhu
怎樣指導兒童畫 / 潘元石著
by Pan, Yuanshi
潘元石
Taibei Shi: Yi shu tu shu gong si, Minguo 80 [1991]
台北市: 藝術圖書公司, 民國80 [1991]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.