National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1105 Results for subject:"China - History - Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
 
Ji quan yu lie bian : 1368 nian zhi 1644 nian de Zhongguo gu shi / Hu Min, Ma Xueqiang zhu
集权与裂变 : 1368年至 1644年的中国故事 / 胡敏, 马学强著
by Hu, Min
胡敏
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2005
上海 : 上海文艺出版社, 2005
 
 
Ming Jing nan shi shi kao zheng gao, Wang Chongwu zhu
明靖難史事考證稿, 王崇武著
by Wang, Chongwu
王崇武
Xianggang, Long man shu dian, 1969
香港, 龍門書店, 1969
 
 
Ming ji liu kou shi mo / Li Guangtao zhu ; Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo bian ji
明季流寇始末 / 李光濤著 ; 中央研究院歷史語言研究所編輯
by Li, Guangtao
李光濤
[Taipei] : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 54 [1965]
[Taipei] : 中央研究院歷史語言研究所, 民國54 [1965]
 
 
Yu pu za ji / Wang Qi [zhuan] ; Zhang Dexin [dian jiao]. Gu shan bi zhu / Yu Shenxing zhuan ; Lü Jinglin dian jiao
寓圃雜記 / 王錡 [撰] ; 張德信 [點校]. 穀山筆麈 / 于慎行撰 ; 吕景琳點校
by Wang, Qi, 1433-1499
王錡, 1433-1499
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1984
 
 
Wan Ming shi, 1573-1644 nian / Fan Shuzhi zhu
晚明史, 1573-1644年 / 樊树志著
by Fan, Shuzhi
樊树志
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 復旦大学出版社, 2003
 
 
Ming jian / Yin luanzhang, Li Jieren xiu ding
明鑑 / 印鸞章, 李介人修訂
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1985
[Peking] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1985
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan] / [Xu Chongxi zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
憲章外史續編 : [14卷] / [許重熙撰] ; 劉兆祐主編
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
by Farmer, Edward L
Cambridge, Mass. : East Asian Research Center, Harvard University : distributed by Harvard University Press, 1976
 
 
Uniform title: Wan li shih wu nien
by Huang, Ray
New Haven : Yale University Press, c1981
 
 
Wanli shi wu nian / Huang Renyu zhu
萬曆十五年 / 黃仁宇著
Uniform title: 1587, a year of no significance. Chinese
by Huang, Ray
Taibei Shi : Shi huo chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 食貨出版社, 民國75 [1986]
 
 
Ming ji yi wen / Zou Yi ji
明季遺聞 / 鄒漪輯
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Ming shu / Cha Jizuo zhuan ; Ni Zhiyun, Liu Tianlu dian jiao
明書 / 查繼佐撰 ; 倪志雲, 劉天路點校
Uniform title: Zui wei lu. 2000
罪惟錄. 2000
by Cha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Jinan : Qi lu shu she, 2000
济南 : 齊魯書社, 2000
 
 
Xue Gongmin gong zou shu / Xue Sancai zhuan
薛恭敏公奏疏 / 薛三才撰
by Xue, Sancai, jin shi 1586
薛三才, jin shi 1586
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 偉文圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Xi shuo Ming chao / Li Dongfang zhu
细说明朝 / 黎东方著
by Li, Dongfang, 1907-
黎东方, 1907-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1997
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1997
 
 
Ming shan cang : [109 juan] / He Qiaoyuan ji
名山藏 : [109卷] / 何喬遠輯
by He, Qiaoyuan, 1558-1632
何喬遠, 1558-1632
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北 : 成文出版社, 民國60 [1971]
 
 
Ming shi chao lue
明史鈔略
by Zhuang, Tinglong, -1660
莊廷[long], -1660
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.