National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for subject:"China - History - Xianfeng, 1850-1861 - Sources."
Sort by:
 
 
She ji bian : wu juan / Shen Chu zhuan
舌擊編 : 五卷 / 沈儲撰
by Shen, Chu, 19th century
沈儲, 19th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhang Wenyi gong (Fei) zou gao : [8 juan] / Zhang Xiufu bian ; Shen Yunlong zhu bian
張文毅公(芾)奏稿 : [8卷] / 張修府編 ; 沈雲龍主編
by Zhang, Fei, 1814-1862
張芾, 1814-1862
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e. 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Bao wei zhai lei gao / Li Huan zhu
寶韋齋類稿 / 李桓著
by Li, Huan, 1827-1891
李桓, 1827-1891
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1969]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1969]
 
 
Wang Shaozai zou yi / Wang Maoyin zhu
王少宰奏議 / 王茂蔭著
by Wang, Maoyin, 1798-1865
王茂蔭, 1798-1865
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國54 [1965]
 
 
Xianfeng chao shang yu dang / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
咸豐朝上諭檔 / 中國第一歷史檔案館編
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 廣西師範大學出版社, 2008
 
 
Xianfeng tiao yue / Wang Yi, Zhang Chengqi bian
咸豐條約 / 汪毅,張承棨編
Uniform title: Treaties, etc., 1851-1861 (Qing Wenzong)
by China
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1974]
 
 
Jiao bin lu kang yi / Feng Guifen zhu
校邠廬抗議 / 馮桂芬著
by Feng, Guifen, 1809-1874
馮桂芬, 1809-1874
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1971]
 
 
Qing dai Sichuan Ba Xian ya men Xianfeng chao dang an xuan bian / Sichuan Sheng dang an ju (guan) bian
清代四川巴縣衙門咸豐朝檔案選編 / 四川省檔案局(館)編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
 
 
Wang Maoyin ji / Cao Tiansheng dian jiao zheng li
王茂荫集 / 曹天生点校整理
by Wang, Maoyin, 1789-1865
王茂荫, 1789-1865
Beijing Shi : Zhongguo dang an chu ban she, 2005
北京市 : 中国档案出版社, 2005
 
 
Daoguang Xianfeng liang chao chou ban yi wu shi mo bu yi / Zhong yang yan jiu yuan Jin dai shi yan jiu suo bian
道光咸豐兩朝籌辧夷務始末補遺 / 中央硏究院近代史硏究所編
Zhonghua Minguo Taibei shi Nangang : Zhong yang yan jiu yuan Jin dai shi yan jiu suo, Minguo 55 [1966]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國55 [1966]
 
 
Yingzhou zou gao / [(Qing) Jia Zhen zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
潁州奏稿 / [(清)賈臻撰] ; 劉兆祐主編
by Jia, Zhen
賈臻
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Yingzhou zou gao : [6 juan] / [Jia Zhen zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
潁州奏稿 : [6卷] / [賈臻撰] ; 劉兆祐主編
by Jia, Zhen, -1869
賈臻, -1869
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Yang wu dang an / [ze ren bian ji Jing Li]
洋務檔案 / [责任编辑经莉]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2004
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2004
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.