National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"China - Politics and government - 1644-1912 - Sources."
Sort by:
 
 
Zhang Wenxiang gong (wei kan) dian gao
张文襄公(未刊)电稿
by Zhang, Zhidong, 1837-1909
張之洞, 1837-1909
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2005
 
 
Qing gong Yihe Yuan dang an. Zheng wu li yi juan / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Beijing Shi Yihe Yuan guan li chu bian
清宮頤和園檔案. 政務禮儀卷 / 中國第一歷史檔案館, 北京市頤和園管理處編
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2014
北京市 : 中華書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zōshū kunten Shin ritsu isan
增輯訓點清律彙纂
Uniform title: Qing lü li hui zuan. Japanese & Chinese
清律例彙纂. Japanese & Chinese
[Tokyo] : Meihōryō, Meiji 7 [1874]
[Tokyo] : 明法寮, 明治 7 [1874]
 
 
Da Qing Shizu Zhang huang di sheng xun
大清世祖章皇帝聖訓
[China : s.n.], Qianlong 4 [1739]
[China : s.n.], 乾隆4 [1739]
 
 
[Zhili dang an ce] [manuscript]
[直隸檔案冊] [manuscript]
[Hebei : s.n.], Guangxu 19 [1893]
[Hebei : s.n.], 光緖19 [1893]
 
 
Qing dai wen shu dang an tu jian / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian zhu
清代文書檔案圖鑑 / 中國第一歷史檔案館編著
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2004
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2004
 
 
Qing ji zhi guan biao : fu ren wu lu / Wei Xiumei bian [zuan]
清季職官表 : 附人物錄 / 魏秀梅編[纂]
by Wei, Xiumei
魏秀梅
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 91 [2002]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國91 [2002]
 
 
Jing bao (di bao)/ [ce hua zhe Tian long Chang cheng wen hua yi shu gong si]
京报 (邸报)/ [策划者天龙长城文化艺术公司]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2003
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2003
 
 
Qing gong Yihe Yuan dang an. Ying zao zhi zuo juan / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Beijing Shi Yihe Yuan guan li chu bian
清宮頤和園檔案. 營造製作卷 / 中國第一歷史檔案館, 北京市頤和園管理處編
Beijing : Zhonghua shu ju, 2015
北京 : 中華書局, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng zhi guan bao
政治官報
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Min guo 54 [1965]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國54 [1965]
 
 
Qing chu li fan yuan yan jiu : yi Shunzhi chao li fan yuan Man wen ti ben wei zhong xin / Song Tong zhu
清初理藩院研究 : 以顺治朝理藩院满文题本为中心 / 宋瞳著
by Song, Tong
宋瞳
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2015
上海 : 上海古籍出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.