National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 84 Results for subject:"China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Guangdong li shi ren wu ci dian / Guan Lin zhu bian ; Deng Guangli, Xiong Fulin fu zhu bian
广东历史人物辞典 / 管林主编 ; 邓光礼, 熊福林副主编
Guangzhou Shi : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2001
广州市 : 广东高等教育出版社, 2001
 
 
Zhejiang gu jin ren wu da ci dian / zong zhu bian Shan Jinheng ; zhu bian Wang Gennian ... [et al.]
浙江古今人物大辞典 / 总主编单锦珩 ; 主编汪根年 ... [et al.]
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
南昌市 : 江西人民出版社 : 新华书店経销, 1998
 
 
Henan li dai ming ren ci dian [electronic resource] / Wang Tianxing, Wang Xingya, Wang Zongyu zhu bian
河南历代名人辞典 [electronic resource] / 王天兴, 王兴亚, 王宗虞主编
Zhengzhou : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1991
郑州 : 中州古籍出版社, 1991
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hebei jin xian dai li shi ren wu ci dian / Zheng xie Hebei Sheng wei yuan hui xue wei hui, Hebei Sheng she hui ke xue yuan, Zhong gong Hebei Sheng wei dang shi yan jiu shi,...
河北近现代历史人物辞典 / 政协河北省委员会学委会, 河北省社会科学院, 中共河北省委党史研究室, 河北省地方志编纂委员会
Xianggang : Ya Zhou chu ban she, 1992
香港 : 亚洲出版社, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo li dai ren ming da ci dian = Zhongguolidai renming dacidian / Zhang Huizhi, Shen Qiwei, Liu Dezhong zhu bian
中国历代人名大辞典 = Zhongguolidai renming dacidian / 张撝之, 沈起炜, 刘德重主编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1999
上海 : 上海古籍出版社, 1999
 
 
Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian. Xu bian / Chen Yutang bian zhu
中國近現代人物名號大辭典. 续编 / 陈玉堂編著
by Chen, Yutang, 1924-
陈玉堂, 1924-
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2001
杭州 : 浙江古籍出版社, 2001
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian / Zang Lihe deng bian
中國人名大辭典 / 臧勵龢等編
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
鄭州市 : 中州古籍出版社 ; [Peking] : 新華書店總店北京發行所發行, 1993
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian. Dang dai ren wu juan = Zhongguo renming da cidian
中国人名大词典. 当代人物卷 = Zhongguo renming da cidian
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1992
上海 : 上海辞书出版社, 1992
 
 
Li dai ai guo ming ren ci dian / He Hao, Chen Hui, Wang Zonghua zhu bian
历代爱国名人辞典 / 何浩, 陈辉, 王宗华主编
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
Gu jin tong xing ming da ci dian / Peng Zuozhen ji zhu
古今同姓名大辞典/ 彭作桢辑著
by Peng, Zuozhen
彭作桢
Shanghai : Shanghai shu dian, 1983
上海 : 上海书店, 1983
 
 
Zhongguo li shi ren wu sheng zu nian biao / Wu Hailin, Li Yanpei bian
中国历史人物生卒年表 / 吳海林, 李延沛编
by Wu, Hailin
吳海林
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新華書店发行, 1981
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian. Li shi ren wu juan = Zhongguo renming da cidian / [Liao Gailong, Luo Zhufeng, Fan Yuan zhu bian]
中国人名大词典. 历史人物卷 = Zhongguo renming da cidian / [廖盖隆, 罗竹风, 范源主编]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1990
上海 : 上海辞书出版社, 1990
 
 
Zhongguo dang dai wen hua ming ren xiao zhuan / Wu Jie zhu bian
中国当代文化名人小传 / 伍杰主编
Shenyang shi : Liaoning ren min chu ban she, 1993
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 1993
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian / [Zang Lihe deng bian]
中國人名大辭典 / [臧勵龢等編]
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
上海 : 商務印書館, 民國29 [1940]
 
 
Zhonghua dang dai wen hua ming ren da ci dian / [Zhang Pinxing, Yin Dengxiang deng zhu bian]
中華當代文化名人大辭典 / [张品兴, 殷豋祥等主编]
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 中国广播电视出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1992
 
 
Zhongguo li shi ren wu ci dian / Wu Hailin, Li Yanpei bian
中国历史人物辞典 / 吴海林, 李延沛编
by Wu, Hailin
吴海林
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1983
 
 
Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian / Chen Yutang bian zhu
中国近现代人物名号大辞典 / 陈玉堂编著
by Chen, Yutang, 1924-
陈玉堂, 1924-
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2005
杭州 : 浙江古籍出版社, 2005
 
 
Zhongguo zhuan jia ren ming ci dian / [bian zhe Wang Dexiang]
中国专家人名词典 / [编者王德祥]
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1989-<2003 >
北京 : 中国社会出版社, 1989-<2003 >
 
 
Zhongguo jun shi ren wu ci dian / Shi Shanyu, Bao Tong, Zhang Yuyi zhu bian
中国军事人物辞典 / 施善玉, 鮑同, 张予一主编
[Peking] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Huaxia fu nü ming ren ci dian / "Huaxia fu nü ming ren ci dian" bian wei hui bian
华夏妇女名人词典 / 《华夏妇女名人词典》编委会编
Beijing : Huaxia chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 华夏出版社 : 新华书店经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.