National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 61 - 80 of 84 Results for subject:"China -- Biography -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian. Xian ren dang zheng jun ling dao ren wu juan / "Zhongguo ren ming da ci dian" bian ji bu bian = Who's who in China current leaders /...
中国人名大词典. 现任党政军领导人物卷 / "中国人名大词典"编辑部编 = Who's who in China current leaders / compiled by the Editorial Board of Who's who in China
Beijing : Wai wen chu ban she : Zhongguo guo ji tu shu mao yi zong gong si fa xing, 1994
北京 : 外文出版社 : 中国国际图书贸易公司发行, 1994
 
 
Yong zhe wu wei : wei guo juan qu de ba bai jiang xiao / [Zhongguo jun shi bo wu guan bian]
勇者无畏 : 为国捐躯的八百将校 / [中国军事博物馆编]
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1995
北京 : 光明日报出版社, 1995
 
 
Zhongguo min jian wen yi jia da ci dian = Zhong guo min jian wen yi jia da ci dian / ming yu zhu bian Feng Jicai ; [bian zhe Zhongguo min jian wen yi jia xie hui]
中國民间文兿家大辞典 = Zhong guo min jian wen yi jia da ci dian / 名誉主编冯骥才; [编者中国民间文艺家协会]
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 2004
北京 : 中国文联出版社, 2004
 
 
Qing dai ren wu sheng zu nian biao / Jiang Qingbo bian zhu
清代人物生卒年表 / 江庆柏编著
by Jiang, Qingbo, 1951-
江庆柏, 1951-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2005
北京 : 人民文学出版社, 2005
 
 
Er shi wu shi ren ming da ci dian / zhu bian Huang Huixian ; fu zhu bian Zhao Zexuan
二十五史人名大辞典 / 主编黄惠贤 ; 副主编赵泽轩
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1997
郑州市 : 中州古籍出版社, 1997
 
 
Zhongguo dang dai she hui huo dong jia ci dian / Yong Guiliang bian zhuan
中国当代社会活动家辞典 / 雍桂良編撰
by Yong, Guiliang
雍桂良
[Peking] : Xue yuan chu ban she ; Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
[Peking] : 学苑出版社 ; 新华书店总店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo yin yue jia ci dian / Huang Shengquan zhu bian
中国音乐家辞典 / 黄胜泉主编
Beijing : Ren min chu ban she, 1998
北京 : 人民出版社, 1998
 
 
Er shi shi ji Zhonghua ai guo ming ren ci dian / zhu bian Song Deci, Wang Delin, Zheng Fulin
二十世纪中华爱国名人辞典/ 主编宋德慈,王德林,郑福林
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
长春市: 吉林大学出版社: 吉林省新华书店发行, 1990
 
 
Minguo ren wu da ci dian / [zhu bian Xu Youchun]
民國人物大辭典/ [主編徐友春]
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
石家庄市: 河北人民出版社 : 新華書店總店北京發行所發行, 1991
 
 
Minguo ren wu da ci dian / zhu bian Xu Youchun ; fu zhu bian Cai Hongyuan, Ji Peng, Xu Jianchuan
民国人物大辞典 / 主编, 徐友春 ; 副主编, 蔡鸿源, 季鹏, 徐建传
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 2007
石家庄市 : 河北人民出版社, 2007
 
 
Zhongguo mei shu jia xie hui hui yuan ci dian, 1949-2002 / Zhongguo mei shu jia xie hui bian
中国美術家協会会员辞典, 1949-2002 / 中国美術家協会编
by Zhongguo mei shu jia xie hui
中国美術家協会
[Beijing] : Ren min mei shu chu ban she, 2004
[北京] : 人民美术出版社, 2004
 
 
Zhongguo dang dai she hui ke xue zhuan jia xue zhe da ci dian / Lu Jichuan zhu bian
中国当代社会科学专家学者大辞典 / 卢继传主编
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2000
北京市 : 中国经济出版社, 2000
 
 
Zhongguo xian dai shu fa jie ren ming ci dian / Tong Wei ... [et al.] bian xie
中国现代书法界人名辞典/ 佟韦 ... [et al.] 编写
[Zhengzhou shi] : Henan mei shu chu ban she : Fa xing Henan sheng xin hua shu dian, 1991
[郑州市] : 河南美术出版社: 发行河南省新华书店, 1991
 
 
Zhong wai jiao yu ming ren ci dian / Teng Xing zhu bian; Jia Xiaobo ... [et al.] fu zhu bian
中外教育名人辞典 / 滕星主编; 贾晓波 ... [et al.] 副主编
Beijing : Zhongyang min zu xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中央民族学院出版社: 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo jin xian dai gao deng jiao yu ren wu ci dian / Zhou Chuan zhu bian
中国近现代高等教育人物辞典 / 周川主编
by Zhou, Chuan
周川
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2018
福州 : 福建教育出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo guo min dang bai nian ren wu quan shu = Zhong guo guo min dang bai nian ren wu quan shu / zhu bian Liu Guoming ; fu zhu bian Huang Jinming, Chen Yuhuan, Wang Shukai
中国国民党百年人物全书 = Zhong guo guo min dang bai nian ren wu quan shu / 主编刘国铭 ; 副主编黄晋明, 陈予欢, 王叔凯
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2005
北京市 : 團结出版社, 2005
 
 
Zhongguo dang dai guo hua jia ci dian / [zong gu wen Liu Haisu ; zhu bian Jin Tongda ; Zhongguo dang dai guo hua jia ci dain bian zuan wei yuan hui]
中國當代國畫家辭典 / [总顾问刘海粟 ; 主编金通达, 中国当代国画家辞典编纂委员会]
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2001
杭州市 : 浙江人民出版社, 2001
 
 
Zhu yin Ying Han ren ming ci dian = A dictionary of English surnames and christian names with phonetic symbols / Yu Fulin zhu bian
注音英汉人名辞典 = A dictionary of English surnames and christian names with phonetic symbols / 余富林主编
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she, 2009
北京 : 化学工业出版社, 2009
 
 
Sichuan li shi ci dian / Jia Daquan zhu bian
四川历史辞典/ 贾大泉主编.
Chengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 1993
成都: 四川教育出版社, 1993
 
 
Zhongguo xian dai shi ci dian. Ren wu bu fen / [zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Zhongguo xian dai shi ci dian bian ji wei yuan hui]
中國現代史辭典. 人物部分 / [主編者秦孝儀 ; 編輯者中國現代史辭典編輯委員會]
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : Zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國74 [1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.