National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 10027 Results for subject:"China -- Biography."
Sort by:
 
 
Tianjin de ming men shi jia / Luo Shuwei bian zhu
天津的名门世家 / 罗澍伟编著
by Luo, Shuwei
罗澍伟
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Jin dai Tianjin jiu da yin hang jia / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Tianjin Shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
近代天津九大银行家 / 中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2004
天津市 : 天津人民出版社, 2004
 
 
Ganzhou zhuan jia zhi. Shang / [Ganzhou Shi zhuan jia lian yi hui zhu xiu]
赣州专家志. 上 / [赣州市专家联谊会主修]
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she, 2007
北京 : 中国人事出版社, 2007
 
 
Guangdong li shi ming ren zhuan lüe / Chen Zehong bian zhu
广东历史名人传略 / 陈泽泓编著
by Chen, Zehong
陈泽泓
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 1998
广州市 : 广东人民出版社, 1998
 
 
Ba Shu gao shao zhen xuan feng : Ba Shu bai xian / Li Dianyuan, Li Songtao zhu
巴蜀高劭振玄风 : 巴蜀百贤 / 李殿元, 李松涛著
by Li, Dianyuan
李殿元
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2001
成都 : 四川人民出版社, 2001
 
 
Zhejiang Sheng ren wu zhi / Zhejiang Sheng ren wu zhi bian zuan wei yuan hui bian
浙江省人物志 / 浙江省人物志编纂委员会编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
杭州 : 浙江人民出版社, 2005
 
 
Zhong yuan wen hua da dian. Ren wu dian. Ren wu biao / zhu bian, Wang Xingya
中原文化大典. 人物典. 人物表 / 主编, 王兴亚
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2008
郑州市 : 中州古籍出版社, 2008
 
 
Tangshu xiao zhi [microform] : [Can cun ren wu zhi]
唐墅小志 [顯微資料] : [殘存人物志]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [185-?]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Qinghai li shi ren wu zhuan / Zhao Zongfu zhu
靑海历史人物传 / 赵宗福著
by Zhao, Zongfu
赵宗福
Xining Shi : Qinghai ren min chu ban she, 2002
西宁市 : 靑海人民出版社, 2002
 
 
Jiangsu ren wu zhuan ji cong kan / Jiang Qingbo zhu bian
江蘇人物傳記叢刊 / 江慶柏主編
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2011
揚州市 : 廣陵書社, 2011
 
 
Quanzhou li dai ming ren zhuan / Zhuang Bingzhang, Zheng Huanzhang [bian]
泉州历代名人传 / 庄炳章, 郑焕章 [编]
[Quanzhou?] : Jinjiang di qu wen hua ju wen guan hui, 1982
[泉州?] : 晋江地区文化局文管会, 1982
 
 
Zhong yuan wen hua da dian. Ren wu dian. Ren wu zhuan / zhu bian, Jiang Jianshe, Zheng Chuanbin, Ren Chongyue
中原文化大典. 人物典. 人物传 / 主编, 姜建设, 郑传斌, 任崇岳
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2008
郑州市 : 中州古籍出版社, 2008
 
 
Guangdong Sheng zhi. Ren wu zhi / Guangdong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
广东省志. 人物志 / 广东省地方史志编纂委员会编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州] : 广东人民出版社, 2002
 
 
Guangzhou di yi jia zu / Lu Yanguang bian zhu
广州第一家族 / 卢延光编著
by Lu, Yanguang
卢延光
Guangzhou Shi : Ling nan mei shu chu ban she, 2004
广州市 : 嶺南美術出版社, 2004
 
 
Jiang nan wang zu : Dongting Xi shi jia zu ren wu zhuan / Ma Xueqiang zhu
江南望族 : 洞庭席氏家族人物傳 / 马学强著
by Ma, Xueqiang
马学强
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2004
上海 : 上海社会科学院出版社, 2004
 
 
Dian nan bei zhuan ji / Fang Shumei zuan ji ; Li Chunlong, Liu Jingmao, Jiang Yan dian jiao
滇南碑传集 / 方树梅纂辑 ; 李春龙, 刘景毛, 江燕点校
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2003
昆明市 : 云南民族出版社, 2003
 
 
Shanghai bang de nü ren men / Nan Fanglong zhu
上海幫的女人們 / 南邡龍著
by Nan, Fanglong
南邡龍
Xianggang : Lian he zuo jia chu ban she, 2008
香港 : 聯合作家出版社, 2008
 
 
Hainan Xing shi ren wu / "Hainan Xing shi ren wu" bian ji wei yuan hui, Wenchang Shi Xing You yan jiu hui bian ; zhu bian Xing Yikong
海南邢氏人物 / "海南邢氏人物"編輯委員會, 文昌市邢宥硏究會編 ; 主編邢詒孔
Xianggang : Hua hui chu ban she, 2003
香港 : 華暉出版社, 2003
 
 
Beijing Chao ren ren wu zhi / zhu bian Liu Bang ; fu zhu bian Wu Shunian
北京潮人人物志 / 主编柳梆 ; 副主编吳书年
Beijing : Zhongguo wu zi chu ban she, 1996
北京 : 中国物资出版社, 1996
 
 
Min Tai li shi ren wu san lun / Lin Qiquan zhu
閩台歷史人物散論 / 林其泉著
by Lin, Qiquan
林其泉
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2004
台北市 : 海峽學術出版社, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.