National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 187 Results for subject:"China -- Civilization -- 20th century."
Sort by:
 
 
Shanghai bai nian wen hua shi, 1901-2000 = Shanghai cultural history of the 20th century / "Shanghai bai nian wen hua shi" bian zuan wei yuan hui
上海百年文化史, 1901-2000 = Shanghai cultural history of the 20th century / 《上海百年文化史》编纂委员会
Shanghai Shi : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2002
上海市 : 上海科学技术文献出版社, 2002
 
 
Mo deng zhu yi : 1927-1937 Shanghai wen hua yu wen xue yan jiu / Zhang Yong
摩登主義 : 1927-1937上海文化與文學研究 / 張勇
by Zhang, Yong, 1973 Oct.-
張勇, 1973 Oct.-
Taibei Shi : Ren jian chu ban she, 2010
台北市 : 人間出版社, 2010
 
 
Jin dai Hu Xiang wen hua gai lun / Zheng Yan zhu
近代湖湘文化概论 / 郑焱著
by Zheng, Yan
郑焱
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2008
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2008
 
 
Wuhan Shi zhi. Wen hua zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 文化志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuhan Shi : Wuhan da xue chu ban she, 1998
武汉市 : 武汉大学出版社, 1998
 
 
20 shi ji Shanghai fan yi chu ban yu wen hua bian qian / Zou Zhenhuan zhu
20世纪上海翻译出版与文化变迁 / 邹振环著
by Zou, Zhenhuan
邹振环
Nanning Shi : Guangxi jiao yu chu ban she, 2000
南宁市 : 广西敎育出版社, 2000
 
 
Lu Xun yu Zhongguo xian dai wen hua zhen dong / Wang Youqin zhu
魯迅與中國現代化震動 / 王友琴著
by Wang, Youqin
王友琴
Taibei shi : Shui niu chu ban gong si, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 水牛出版公司, 民國80 [1991]
 
 
by He, Bochuan
[Hong Kong] : Guang jiao jing chu ban she ; Taibei shi : Fa xing suo Dong cha chu ban she, Min guo 78 [1989]
 
 
Gang Tai ji hai wai xue zhe lun jin dai Zhongguo wen hua / Jiang Yihua, Wu Genliang, Ma Xuexin bian
港台及海外学者論近代中国文化 / 姜义华, 吴根梁, 马学新编
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1987
重庆 : 重庆出版社 : 新華書店重庆发行所发行, 1987
 
 
Chuan tong wen hua yu xian dai hua / zhu bian Zhang Liwen ... [et al.]
传统文化与现代化 / 主编张立文 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
Xian dai cheng shi wen hua de jian she yu guan li / Wang Weiguang ... [et al.] zhu
现代城市文化的建設与管理 / 王偉光 ... [et al.] 著
Nanchang shi : Jiangxi ren min chu ban she, 1991
南昌市: 江西人民出版社, 1991
 
 
Gang Tai ji hai wai xue zhe lun chuan tong wen hua yu xian dai hua / Jiang Yihua, Wu Genliang, Ma Xuexin bian
港台及海外学者论传统文化与现代化 / 姜义华, 吴根梁, 马学新编
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1988
重庆 : 重庆出版社, 1988
 
 
"Che di de ge ming" : Zhongguo de "zheng ti xing" gai ge yu wen hua jia zhi zhuan bian / Lu Fanzhi zhu
"徹底的革命" : 中國的"整體性"改革與文化價值轉變 / 魯凡之著
by Lu, Fanzhi, 1948-
魯凡之, 1948-
Xianggang : Tu po chu ban she, 1991
香港 : 突破出版社, 1991
 
 
Zhongguo de mo luo / Huang Wenxiong zhu
中國的沒落 / 黃文雄著
by Huang, Wenxiong, 1938-
黃文雄, 1938-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 1989
台北市 : 前衛出版社, 1989
 
 
Zhongguo de wei ji / Li Ming zhu
中國的危機 / 黎鳴著
by Li, Ming
黎鳴
[Hong Kong] : Ming Bao chu ban she, 1991
[Hong Kong] : 明報出版社, 1991
 
 
by Li, Huang, 1895-
Taibei : Dong qing chu ban she, min guo 65 [1976]
 
 
Zhongguo wen hua zhuan xing = Zhongguo wenhua zhuanxing / Yang Chunshi zhu
中国文化转型 = Zhongguo wenhua zhuanxing / 杨春时著
by Yang, Chunshi, 1948-
杨春时, 1948-
Ha'erbin : Heilongjiang jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1994
哈尔滨 : 黑龙江教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1994
 
 
Chuan tong xue yin lun : Zhongguo chuan tong wen hua de duo wei fan si / Zhang Liwen zhu
传统学引论 : 中国传统文化的多維反思 / 张立文著
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Wen hua fu xing yu chao yue qian jin lun / Hu Qiuyuan zhu
文化復興與超越前進論 / 胡秋原著
by Hu, Qiuyuan, 1910-
胡秋原, 1910-
Taibei xian xin dian : Xue shu chu ban she ; Taibei : Zong jing xiao zhong wen tu shu gong si, 1980
台北縣新店 : 學術出版社 ; 台北 : 總經銷衆文圖書公司, 1980
 
 
Ba xiao shi yi wai = Baxiaoshiyiwai
八小时以外= Baxiaoshiyiwai
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she
天津市: 天津人民出版社
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.