National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 3973 Results for subject:"China -- Civilization."
Sort by:
 
 
Han Tang Ba Shu yi xue yan jiu / Jin Shengyang zhu
汉唐巴蜀易学研究 / 金生杨著
by Jin, Shengyang
金生杨
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2007
成都市 : 巴蜀书社, 2007
 
 
Beijing chuan tong wen hua bian lan [electronic resource] / Chen Wenliang zhu bian
北京传统文化便览 [electronic resource] / 陈文良主编
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 1992
北京 : 北京燕山出版社, 1992
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shang shan zhi shui : Shaoxing shui wen hua / Qiu Zhirong zhu
上善之水 : 绍兴水文化 / 邱志荣著
by Qiu, Zhirong
邱志荣
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2012
上海 : 学林出版社, 2012
 
 
Tianjin di ming wen hua / Tan Ruwei bian zhu
天津 地名 文化 / 谭 汝为 编著
by Tan, Ruwei
谭 汝为
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2005
天津市 : 天津 古籍 出版社 2005
 
 
Zhongguo wen hua yu Lingnan wen hua / Feng Bingkui zhu
中國文化與嶺南文化 / 馮炳奎著
by Feng, Bingkui
馮炳奎
Taibei Shi : Zhong xing da xue fa shang xue yuan : Feng Bingkui fa xing, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 中興大學法商學院 : 馮炳奎發行, 民國51 [1962]
 
 
Shanghai ren de shi min jing shen / Li Haoran bian zhu
上海人的市民精神 / 李浩然编著
by Li, Haoran
李浩然
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she, 2006
北京 : 中国电影出版社, 2006
 
 
Beijing wen hua yi shu da shi ji yao / Beijing Shi wen hua ju "Beijing wen hua yi shu da shi ji yao" bian xie zu
北京文化艺术大事纪要 / 北京市文化局《北京文化艺术大事纪要》编写组
[Beijing : Beijing Shi wen hua ju, 2003]
[北京 : 北京市文化局, 2003]
 
 
Qiuci wen hua yan jiu / "Qiuci wen hua yan jiu" bian ji wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Guoling, Pei Xiaozeng
龟兹文化研究 / "龟兹文化研究"编辑委员会编 ; 主编张国领, 裴孝曾
Wulumuqi Shi: Xinjiang ren min chu ban she, 2006-
乌鲁木齐市: 新疆人民出版社, 2006-
 
 
Shen mi de Regong wen hua / Ma Chengjun zhu bian
神秘的热贡文化 / 马成俊主编
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 2003
北京 : 文化藝術出版社, 2003
 
 
Ba Shu wen hua / Lin Jun, Zhang Ruihan bian zhu
巴蜀文化 / 林军, 张瑞涵编著
by Lin, Jun
林军
Beijing shi : Shi shi chu ban she, 2008
北京市 : 时事出版社, 2008
 
 
Jiuquan di yu wen hua cong gao = Jiuquan diyu wenhua conggao / Wu Haojun zhu
酒泉地域文化丛稿 = Jiuquan diyu wenhua conggao / 吴浩军著
by Wu, Haojun, 1963-
吴浩军, 1963-
Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2007
兰州市 : 甘肃文化出版社, 2007
 
 
Ling nan wen hua lun cui = About south of the five ridges's outstanding cultural topics / Tian Ruohong zhu
岭南文化论粹 = About south of the five ridges's outstanding cultural topics / 田若虹著
by Tian, Ruohong
田若虹
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2013
北京 : 光明日报出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Dian Yun wen hua / ben ce zhu bian Lin Chaomin
滇云文化 / 本册主编林超民
Huhehaote Shi : Neimenggu jiao yu chu ban she, 2006
呼和浩特市 : 内蒙古教育出版社, 2006
 
 
Guizhou wen hua / xue shu gu wen Ji Xianlin ; ben ce zhu bian Shi Jizhong
贵州文化 / 学术顾问季羡林 ; 本册主编史继忠
Huhehaote Shi : Neimenggu jiao yu chu ban she, 2006
呼和浩特市 : 内蒙古教育出版社, 2006
 
 
Hubei ren de xing qing pou xi / Qin Yu bian zhu
湖北人的性情剖析 / 秦榆编著
by Qin, Yu
秦榆
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she, 2006
北京 : 中国电影出版社, 2006
 
 
Zhongguo yue xue. Di er ji [electronic resource] / Wang Jianhua
中国越学. 第二辑 [electronic resource] / 王建华
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 2010
北京 : 中国文联出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yiwu fa zhan zhi wen hua tan yuan = Cultural roots of Yiwu miracle / Zhongguo she hui ke xue yuan "Yiwu fa zhan zhi wen hua tan yuan" ke ti zu zhu
义乌发展之文化探源 = Cultural roots of Yiwu miracle / 中国社会科学院《义乌发展之文化探源》课题组著
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京 : 社会科学文献出版社, 2007
 
 
Zhuo jin qing jiang wan li liu : Ba Shu wen hua de li cheng / Duan Yu, Tan Luofei zhu
濯锦淸江万里流 : 巴蜀文化的历程 / 段渝, 谭洛非著
by Duan, Yu
段渝
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2001
成都 : 四川人民出版社, 2001
 
 
Zhong yuan wen hua jing shen / Li Gengxiang zhu
中原文化精神 / 李庚香著
by Li, Gengxiang
李庚香
Zhengzhou Shi : Henan wen yi chu ban she, 2007
郑州市 : 河南文艺出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangsu qu yu wen hua yan jiu / Zhang Sencai, Ma Li zhu
江苏區域文化硏究 / 张森材, 马砾著
by Zhang, Sencai
张森材
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 2002
南京市 : 江苏古籍出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.