National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 2023 Results for subject:"China -- Commerce."
Sort by:
 
 
Hebei sheng zheng fu cheng li zhou nian ji nian te kan : gong shan ji yao / [Hebei sheng zheng fu gong shang ting bian yin]
河北省政府成立週年紀念特刋 : 工商紀要 / [河北省政府工商廳編印]
by Hebei Sheng (China)
河北省 (China)
[Beijing : Hebei sheng zheng fu gong shang ting, 1929]
[北京 : 河北省政府工商廳, 1929]
 
 
Shang hai chao : Shanghai wan shang bai nian ji shi / Zhang Huimin zhu
商海潮 : 上海万商百年纪实 / 章慧敏著
by Zhang, Huimin
章慧敏
Shanghai : Shanghai wen yi zhu ban she, 2000
上海 : 上海文艺出版社, 2000
 
 
Jin dai Guangzhou wai mao yan jiu / Guangzhou Shi she hui ke xue yan jiu suo bian
近代广州外贸研究 / 广州市社会科学研究所编
Guangzhou Shi : Ke xue pu ji chu ban she Guangzhou fen she, 1987
广州市 : 科学普及出版社广州分社, 1987
 
 
Guangzhou wai yang hang shang ren / Zhou Xiang zhu
广州外洋行商人 / 周湘著
by Zhou, Xiang
周湘
[Guangzhou shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州市] : 广东人民出版社, 2002
 
 
Jin dai Tianjin dui wai mao yi yan jiu = A study of Tianjin modern foreign trade / Yao Hongzhuo zhu
近代天津对外贸易研究 = A study of Tianjin modern foreign trade / 姚洪卓著
by Yao, Hongzhuo
姚洪卓
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2011
天津 : 天津古籍出版社, 2011
 
 
Kai bu tong shang yu jin dai Tianjin shang ren / Pang Yujie zhu
开埠通商与近代天津商人 / 庞玉洁著
by Pang, Yujie
庞玉洁
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Yun Gui qu yu shi chang yan jiu : 1889-1945 = YunGuiquyushichangyanjiu / Xiao Liangwu zhu
云贵区域市场研究 : 1889-1945 = YunGuiquyushichangyanjiu / 肖良武著
by Xiao, Liangwu
肖良武
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2007
北京 : 中国时代经济出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Fujian gong shang ren wu zhuan lüe : ji nian Zhonghua Renmin Gongheguo cheng li liu shi zhou nian = The profiles of industrialists and businessmen in Fujian : to commemorate...
福建工商人物传略 : 纪念中华人民共和国成立六十周年 = The profiles of industrialists and businessmen in Fujian : to commemorate the 60th anniversary of the People's Republic of China / 福建省工商业联合会编
Beijing Shi : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2009
北京市 : 中华工商联合出版社, 2009
 
 
Zhuhai shi dui wai jing ji mao yi zhi / Zhuhai shi dui wai jing ji mao yi wei yuan hui bian zuan xiao zu, Zhuhai shi dui wai mao yi zong gong si bian zhu
珠海市对外经济贸易志 / 珠海市对外经济贸易委员会编纂小组, 珠海市对外经济贸易总公司编著
[Guangzhou shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[广州市] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Shanghai gong shang [Microform] / Zhongguo min zhu jian guo hui Shanghai Shi wei yuan hui deng bian yin
上海工商 [Microform] / 中国民主建国会上海市委員会等編印
Shanghai : Shanghai Shi gong shang ye lian he hui, Shanghai gong shang chu ban she
上海 : 上海市工商业联合会, 上海工商出版社
MicroformMicroform, JournalJournal [Microform]
 
 
Shanghai gong shang / Shanghai Shi gong shang ye lian he hui bian yin
上海工商 / 上海市工商业联合会編印
Shanghai : Shanghai Shi gong shang ye lian he hui, Shanghai gong shang chu ban she
上海 : 上海市工商业联合会, 上海工商出版社
 
 
Yunnan dui wai mao yi shi / Wu Xingnan zhu
云南对外贸易史 / 吴兴南著
by Wu, Xingnan, 1961-
吴兴南, 1961-
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2002
[昆明] : 云南大学出版社, 2002
 
 
Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi / Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi bian xie ban gong shi
龙胜各族自治县商业志/ 龙胜各族自治县商业志编写办公室
[Longsheng xian] : Longsheng ge zu zi zhi xian shang ye zhi bian xie ban gong shi, 1990
[龙胜县] : 龙胜各族自治县商业志编写办公室, 1990
 
 
Lu shang wen hua yu Zhongguo chuan tong jing ji si xiang = Shandong merchant culture and ideas of Chinese traditional economy / Feng Hua, Zhang Shumei zhu
鲁商文化与中国传统经济思想 = Shandong merchant culture and ideas of Chinese traditional economy / 冯华, 张淑梅著
by Feng, Hua
冯华
Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2010
济南市 : 山东人民出版社, 2010
 
 
Guiyang shi zhi. Shang ye zhi / Guiyang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
贵阳市志. 商业志 / 贵阳市志编纂委员会编
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 1994
贵阳市 : 贵州人民出版社, 1994
 
 
Panyu xian shang ye zhi / [Guangdong sheng Panyu xian shang ye ju bian]
番禺县商业志 / [广东省番禺县商业局编]
[Shiqiao zhen?] : "Panyu xian shang ye zhi" bian zuan ban gong shi, 1988
[市桥镇?] : 《番禺县商业志》编纂办公室, 1988
 
 
Yunnan Sheng zhi. Juan 16, Dui wai jing ji mao yi zhi / Yunnan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui
云南省志. 卷16, 对外经济贸易志 / 云南省地方志编纂委员会
Kunming Shi: Yunnan ren min chu ban she, 1998
[昆明市 : 云南人民出版社, 1998
 
 
Heilongjiang shang wu nian jian = Yearbook of Heilongjiang business
黑龙江商务年鉴 = Yearbook of Heilongjiang business
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2004-
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2004-
 
 
Wuhan shi zhi. Shang ye zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 商业志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1989
武昌 : 武汉大学出版社, 1989
 
 
Ming Qing Jin shang ji min feng / Zhang Zhengming zhu
明清晋商及民风 / 张正明著
by Zhang, Zhengming, 1938-
张正明, 1938-
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2003
北京 : 人民出版社 : 新华书店経销, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.