National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"China -- Dalian (Liaoning Sheng)"
Sort by:
 
 
1904, jia chen ying xiang : yi Dalian Diqu wei zhong dian / Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan, Dalian Shi jin dai shi yan jiu suo bian zhu
1904· 甲辰影像 : 以大连地区为重点 / 旅顺日俄监狱旧址博物馆, 大连市近代史研究所编著
by Lüshun Ri E jian yu jiu zhi bo wu guan
旅顺日俄监狱旧址博物馆
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2014
北京市 : 文物出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Dalian shi chang da guan / Sun Wanbo [zhu] bian ; [fu zhu bian Li Yan, Fu Chungeng]
大连市塲大观 / 孙万波[主]编 ; [副主编李言, 傅春庚]
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1989
北京 : 中國展望出版社 : 北京市新华书店发行, 1989
 
 
Dalian Shi zhi. Wei sheng zhi, 1840-1990 / Dalian shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi
大连市志. 卫生志, 1840-1990 / 大连市地方志编纂委员会办公室
Dalian Shi : Dalian chu ban she, 1994
大连市 : 大连出版社, 1994
 
 
Dalian shi zhi. Gong hui zhi / Dalian shi shi zhi ban gong shi bian
大连市志. 工会志 / 大连市史志办公室编
Dalian shi : Dalian chu ban she, 1996
大连市 : 大连出版社, 1996
 
 
Dalian shi gong hui zhi : 1923-1990 / Liu Gongcheng zhu bian
大连市工会志 : 1923-1990 / 刘功成主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she, 1993
沈阳 : 辽宁人民出版社, 1993
 
 
Zhongguo di san chan ye pu cha zi liao. Dalian shi / [Dalian shi di san chan ye pu cha ban gong shi bian]
中国第三产业普查资料. 大连市 / [大连市第三产业普查办公室编]
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1995
北京 : 中国统计出版社, 1995
 
 
Nihon kigyō Chūgoku shinshutsu no shin jidai : Dairen no 10-nen no keiken to shōrai / Seki Mitsuhiro
日本企業中国進出の新時代 : 大連の10年の経験と将来 / 関満博
by Seki, Mitsuhiro, 1948-
関満博, 1948-
Tōkyō : Shin Hyōron, 2000
東京 : 新評論, 2000
 
 
Bunshū Dairen Nikkyō Gakkō / Dairen Nikkyō Gakkō Dōsōkai hen
文集大連日僑学校 / 大連日僑学校同窓会編
[Japan] : Dairen Nikkyō Gakkō Dōsōkai Bunshū Henshū Iinkai, 1996
[Japan] : 大連日僑学校同窓会文集編集委員会, 1996
 
 
Dairen wa moete iru : Dairen-shi no sofutouea kaihatsu jitsujō / Katoku Rin
大連は燃えている : 大連市のソフトウェア開発実情 / 何徳倫
by Katoku, Rin
何徳倫
Tōkyō : Esushīshī, 2005
東京 : エスシーシー, 2005
 
 
Dairen akashia no gakusō : shōgen shokuminchi kyōiku ni kōshite / Takenaka Kenʾichi
大連 アカシアの学窓 : 証言 植民地教育に抗して / 竹中憲一
by Takenaka, Kenʾichi
竹中憲一
Tōkyō : Akashi Shoten, 2003
東京 : 明石書店, 2003
 
 
Hen hai : Jia wu Dalian zhi zhan / Guo Tiezhuang
恨海 : 甲午大连之战 / 郭铁樁
by Guo, Tiezhuang
郭铁樁
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1997
北京 : 中央民族大学出版社, 1997
 
 
Dalian gong shang qi ye ming lu / [Dalian gong shang qi ye ming lu bian ji bu bian ji]
大連工商企業名錄 / [大連工商企業名錄編輯部編輯]
[Peking?] : Xin hua chu ban she, 1985
[Peking?] : 新華出版社, 1985
 
 
Yuigonnaki jiketsu : Dairen saigo no Nihonjin shichō Bekku Hideo / Tominaga Takako
遺言なき自決 : 大連最後の日本人市長・別宮秀夫 / 富永孝子
by Tominaga, Takako, 1931-
富永孝子, 1931-
Tōkyō : Shinhyōron, 1988
東京 : 新評論, 1988
 
 
Dalian di xia dang shi liao xuan bian : ji nian Dalian dang zu zhi jian li liu shi zhou nian / Zhong gong Dalian shi wei dang shi zi liao zheng ji ban gong shi bian
大连地下党史料选编: 纪念大连党组织建立六十周年/ 中共大连市委党史资料征集办公室编
[Hong Kong? : s.n., between 1986 and 1989]
 
 
Lang hua ji : Zhu Chunyi, Zhang Jiarui, Chen Xinyi ban hua zuo pin xuan
浪花集 : 朱纯一, 张家瑞, 陈辛一版画作品选
by Zhu, Chunyi, 1928-
朱纯一, 1928-
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
沈阳市 : 辽宁美术出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1985
 
 
Hoshi wa nagarete : Dairen zaijū 40-nen / Miura Itoe
星は流れて : 大連在住四〇年 / 三浦いと江
by Miura, Itoe, 1905-
三浦いと江, 1905-
Tōkyō : JCA Shuppankyoku, 1990
東京 : JCA出版局, 1990
 
 
Dalian Shi zhi. Jian cha zhi / Dalian Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi
大连市志. 检察志 / 大连市地方志编篡委员会办公室
Dalian Shi : Dalian chu ban she chu ban fa xing, 1994
大连市 : 大连出版社出版发行], 1994
 
 
Kaisō no Ryojun, Dairen / Teramura Ken'ichi hencho
回想の旅順・大連 / 寺村謙一編著
Nagoya-shi : Dairen Shishi Kankōkai, 1974
名古屋市 : 大連市史刊行会, 1974
 
 
Hoshigaura Yamato Hoteru : Mantetsu chokuei
星ヶ浦ヤマトホテル : 満鉄直営
[Dairen-shi] : [Hoshigaura Yamato Hoteru], [early 20th century]
[大連市]: [星ヶ浦ヤマトホテル] , [early 20th century]
BookBook [text, still image, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.