National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 4258 Results for subject:"China -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Tao hua yuan : du ju feng hou wen hua di yun de ming sheng / zhu bian He Yujun = Peach blossom spring : a historic relic integrated with distinctive culture / chief editor Yujun He
桃花源 : 獨具豐厚文化底蘊的名勝 / 主編何譽軍 = Peach blossom spring : a historic relic integrated with distinctive culture / chief editor Yujun He
Changsha Shi : Hunan da xue chu ban she, 2004
長沙市 : 湖南大學出版社, 2004
 
 
Wuyi Shan : shi jie wen hua yu zi ran yi chan / she ying Qu Liming ; zhuan wen Xiao Chunlei = Wuyi Mountain : world cultural and natural heritage / photography, Qu Liming ;...
武夷山 : 世界文化与自然遗产 / 摄影曲利明 ; 撰文萧春雷 = Wuyi Mountain : world cultural and natural heritage / photography, Qu Liming ; script, Xiao Chunlei
by Xiao, Chunlei
萧春雷
Fuzhou Shi : Hai chao she ying yi shu chu ban she, 2010
福州市 : 海潮摄影艺术出版社, 2010
 
 
Beijing Ao yun you zhi nan / Jiang Lexing zhu bian
北京奥运游指南 / 江乐兴主编
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Huang Shang, Nanjing / [Huang Shang ... [et al.]]
黃裳, 南京 / [黃裳 ... [et al.]]
by Huang, Shang
黃裳
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Chengde lan sheng / Shi Lin, Chunjiang bian zhu ; [Di zhi kuang chan bu shu kan bian ji shi bian ji]
承德览胜 / 石林, 春江编著 ; [地质矿产部书刊编辑室编辑]
by Shi, Lin
石林
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zhang Henshui, Beijing / [Zhang Henshui ... [et al.]]
张恨水, 北京 / [张恨水 ... [et al.]]
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Bei yu zhang lu / Huang Shixun zhuan
北隅掌錄 / 黃士珣撰
by Huang, Shixun
黃士珣
Taibei : Guang wen
臺北 : 廣文書局, 民國59 [1970]
 
 
Xi Hu you lan zhi yu / Tian Rucheng ji zhuan ; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
西湖遊覽志餘 / 田汝成輯撰 ; 中華書局上海編輯所編輯
by Tian, Rucheng, jin shi 1526
田汝成, jin shi 1526
Beijing : Zhonghua shu ju, 1958
北京 : 中華書局, 1958
 
 
Xi Hu / Chen Dingshan bian zhu
西湖 / 陳定山編著
by Chen, Dingshan
陳定山
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 47 [1958]
臺北 : 正中書局, 民國47 [1958]
 
 
Shanghai du shi dao you / Dai Songnian, Yin Mingfa zhu bian
上海都市导游 / 戴松年, 殷明发主编
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2001
上海市 : 复旦大学出版社, 2001
 
 
Li shi shang de Beijing cheng / Hou Renzhi zhu
历史上的北京城 / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1962
北京 : 中國青年出版社, 1962
 
 
Chengde bi shu shan zhuang / Chengde shi wen wu ju, Zhongguo ren min da xue Qing shi yan jiu suo bian
承德避暑山庄 / 承德市文物局,中国人民大学清史研究所编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1980
北京 : 文物出版社 : 新华书店发行, 1980
 
 
Yu Dafu, Hangzhou / [Yu Dafu ... [et al.]]
郁达夫, 杭州 / [郁达夫 ... [et al.]]
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Beijing guang jie di tu / wen Yan & Coco ; she ying Huang Renda
北京逛街地圖 / 文 Yan & Coco ; 攝影黃仁達
by Yan
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Lu Xun, Shaoxing = Shangxing / Lu Xun ... [deng]
鲁迅・绍兴 = Shangxing / 鲁迅 ... [等]
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Hangzhou ming sheng da guan = The Scenic spots in Hangzhou / [ben she bian]
杭州名勝大觀 = The Scenic spots in Hangzhou / [本社编]
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1985
 
 
Lushan / Chen Nanshi bian zhu
廬山 / 陳南士編著
by Chen, Nanshi
陳南士
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 46 [1957]
台北 : 正中書局, 民國46 [1957]
 
 
Dong cheng za ji [microfilm] : 2 juan / Li E zhuan
東城雜記 [microfilm] : 2卷 / 厲鶚撰
by Li, E, 1692-1752
厲鶚, 1692-1752
[China: s.n., Yongzheng 6 [1728]]
BookBook [microfilm]
 
 
Shanghai guang jie di tu / wen Yan & Coco ; she ying Huang Renda
上海逛街地圖 / 文 Yan & Coco ; 攝影黃仁達
by Yan
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Hangchow = Hangzhou
Hangchow = 杭州
[China] : Cheking People's Fine Arts Publishing House, [between 1950 and 1960?]
PicturePicture [still image, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.