National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 383 Results for subject:"China -- Economic conditions -- 1912-1949."
Sort by:
 
 
Hunan min guo jing ji shi liao xuan kan / Hu Xiang wen ku bian ji wei yuan hui ; Zeng Saifeng, Cao Youpeng bian
湖南民国经济史料选刊 / 湖湘文库编辑出版委员会 ; 曾赛丰, 曹有鹏编
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2009
长沙市 : 湖南人民出版社, 2009
 
 
Zhonghua Minguo zhan shi shou du dang an wen xian : 1937 nian 11 yue - 1946 nian 5 yue / zhu shen Lu Dayue, Li Yujie ; zhu bian Zheng Hongquan, Huang Liren ; he bian Chongqing...
中华民国战时首都档案文献 : 1937年11月- 1946年5月 / 主审陆大钺, 李禹阶 ; 主编郑洪泉, 黄立人 ; 合编重庆市档案馆, 重庆师范大学
[China] : Chongqing chu ban she, 2008
[China] : 重庆出版社, 2008
 
 
Taihang qu yi jiu si wu nian guo min jing ji diao cha chu bu yan jiu [microform] / Jin Ji Lu Yu bian qu zheng fu diao cha yan jiu shi bian
太行區一九四五年國民經濟調查初步研究 [microform] / 晋冀魯豫邊區政府調查研究室編
[China] : Taofen shu dian, [194-]
[China] : 韜奮書店, [194-]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhong guo jing ji lun wen ji. Di 1- ji, Zhongguo jing ji qing bao she bian
中國經濟論文集, 第1- 集. 中國經濟情報社編
by Zhongguo jing ji qing bao she
中國經濟情報社
Shanghai, Sheng huo shu dian, Minguo 23- [1934- ]
上海, 生活書店, 民國23- [1934- ]
 
 
Xi nan jing ji di li / Jiang Junzhang zhu
西南經濟地理 / 蔣君章著
by Jiang, Junzhang, 1906-
蔣君章, 1906-
Chongqing : Shang wu yin shu guan, Minguo 34 [1945]
重慶 : 商務印書館, 民國34 [1945]
 
 
by Feuerwerker, Albert
Ann Arbor (Mich.) : University of Michigan, Center for Chinese Studies, 1968 , ©1968
BookBook [text, volume]
 
 
Minguo jing ji / zhu bian Liu Fenghan ; fu zhu bian Hu Wensheng, Zhang Lin ; bian zhu Rong Xinchun
民国经济 / 编主编刘凤翰 ; 副主编胡文生, 张林 ; 编著肜新春
by Rong, Xinchun
肜新春
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2010
北京 : 中國大百科全書出版社, 2010
 
 
Shina no genjitsu to Nihon / Sugimura Kōzō
支那の現實と日本 / 杉村廣蔵
by Sugimura, Hirozō, 1895-1948
杉村廣蔵, 1895-1948
Tōkyō : Iwanami Shoten, Shōwa 16 [1941]
 
 
Kang Ri gen ju di de cai zheng jing ji / Cai zheng bu cai zheng ke xue yan jiu suo bian
抗日根据地的财政经济 / 财政部财政科学研究所编
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中國财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Gu Zhizhong kao cha bao gao xuan
顾执中考察报告选
by Gu, Zhizhong
顾执中
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jing ji wen ti zi liao hui bian / [Jing ji bu bian yin]
經濟問題資料彙編 / [經濟部編印]
[Taipei] : Taiwan Hua wen shu ju, [1967?]
[Taipei] : 台灣華文書局, [1967?]
 
 
Jian she wei yuan hui gong bao / Jie she wei yuan hui bian ; zhu bian zhe Shen Yunlong
建設委員會公報 / 建設委員會編 ; 主編者沈雲龍
by China. Jian she wei yuan hui
China. 建設委員會
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國67 [1978]
 
 
Uniform title: Chinesische Wirtschaftspsychologie. English
by Wilhelm, Richard, 1873-1930
New York, 1947
 
 
Dong bei da xue yu e wan gan shou fu fei qu jing ji kao cha tuan bao gao shu / Dongbei da xue jing ji kao cha tuan bian
东北大学豫鄂皖赣收复匪区经济考察团报告书 / 東北大學經濟考察團編
Beiping : Dong bei ta xue bian ji bu, Minguo 23 [1934]
北平 : 东北大学编辑部, 民國 23 [1934]
 
 
Kang Ri gen ju di jing ji shi = Economic history of the anti-Japanese base areas / Chen Tingxuan zhu
抗日根据地经济史 = Economic history of the anti-Japanese base areas / 陈廷煊著
by Chen, Tingxuan
陈廷煊
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007
北京市 : 社会科学文献出版社, 2007
 
 
Yang Xingfo jiang yan ji : [3 juan] / chiang yen che Yang Haing-fo
楊杏佛講演集 : [3卷] / 講演者楊杏佛
by Yang, Quan, 1893-1933
楊銓, 1893-1933
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海 : 商務印書館, 民國16 [1927]
 
 
Hokushi keizai teiyō / Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tenshin Jimusho Chōsaka hen
北支經濟提要 / 南満洲鉄道株式会社天津事務所調査課編
[Tientsin] : Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Tenshin Jimusho Chōsaka, Shōwa 11-12 [1936-1937]
[Tientsin] : 南滿洲鐵道株式會社天津事務所調査課, 昭和 11-12 [1936-1937]
 
 
Zhongguo zhan shi jing ji zhi / Chen Hezhang, Shen Leichun, Zhang Yunhua bian zhu
中國戰時經濟志 / 陳禾章, 沈雷春, 張韻華編著
by Chen, Hezhang
陳禾章
[Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, Minguo 62 [1973]
[永和市] : 文海出版社, 民國62 [1973]
 
 
Zui e de jiu she hui
罪恶的旧社会
[Shanghai] : Shanghai ren min chu ban she [bian ji chu ban], 1966-
[上海] : 上海人民出版社[編輯出版], 1966-
 
 
Xi bei jian she lun / Wang Zhaosheng zhu
西北建設論 / 汪昭聲著
by Wang, Zhaosheng
汪昭聲.
[S.l.] : Qing nian chu ban she, Minguo 32 [1943]
[S.l.] : 青年出版社, 民國32 [1943]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.