National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 185 Results for subject:"China -- Economic conditions -- 1949-1976."
Sort by:
 
 
Xin Zhongguo wu nian lai jing ji jian she de cheng jiu / Yang Peixin bian zhu
新中國五年來經濟建設的成就 / 楊培新編著
by Yang, Peixin
楊培新
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1954
北京 : 人民出版社 : 新華書店發行, 1954
 
 
Chūkyō keizai no kunō : yukizumatta nōgyo, shinan na kindai kōgyōka
中共経済の苦悩 : 行詰まった農業至難な近代工業化
Tōkyō : Konnichi no Mondaisha, 1963
東京 : 今日の問題社, 1963
 
 
Wo guo di yi ge wu nian ji hua de wei da cheng jiu / Si Ying bian xie
我国第一个五年計划的偉大成就 / 思英編写
by Si, Ying
思英
[Beijing] : Tong su du wu chu ban she, [1958]
[北京] : 通俗讀物出版社, [1958]
 
 
Dui Zhongguo jing ji de chong gu : jie yi ben / Meiguo guo hui jing ji wei yuan hui ; Mai Zhen deng yi
對中國經濟的重估 : 節譯本 / 美國國會經濟委員會 ; 麥振等譯
Uniform title: China, a reassessment of the economy. Chinese. Selections
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1979
香港 : 天地圖書有限公司, 1979
 
 
Zhongguo zi ben zhu yi gong shang ye de she hui zhu yi gai zao / Zhongguo she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo
中国资本主义工商业的社会主义改造 / 中国社会科学院经济研究所
by Zhongguo she hui ke xue yuan. Jing ji yan jiu suo
中国社会科学院. 经济研究所
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1978
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1978
 
 
Zhonghua renmin gongheguo jing ji shi gao, 1949-1957 nian / Sun Jian
中华人民共和国经济史稿(1949-1957年) / 孙健
by Sun, Jian Sun, Jian
孙健
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[长春]: 吉林人民出版社: 吉林省新華書店发行, 1980
 
 
Uniform title: Wei da de shi nian. English
by Zhou, Enlai, 1898-1976
Peking : Foreign Languages Press, 1959
 
 
1949-1952 nian Zhongguo jing ji fen xi / Dong Zhikai zhu bian
1949-1952年中国经济分析 / 董志凯主编
Beijing shi : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1996
北京市 : 中国社会科学出版社, 1996
 
 
Zhongguo guo min jing ji de she hui zhu yi gai zao / Xue Muqiao, Su Xing, Lin Zili deng zhu
中国国民經济的社会主义改造 / 薛暮桥, 苏星, 林子力等著
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1964
北京 : 人民出版社 : 新华书店发行, 1964
 
 
Wei da de she hui zhu yi zu guo xin xin xiang rong : tong xun ji
伟大的社会主义祖国欣欣向荣 : 通迅集
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1972
[北京] : 人民出版社, 1972
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia tong ji ju guan yu fa zhan guo min jing ji de di yi ge wu nian (1953 nian dao 1957 nian) ji hua zhi xing jie guo de gong bao : Zhonghua Renmin...
中华人民共和国国家統計局关于發展国民經済的第一个五年(1953年到1957年)計划执行結果的公报 : 中华人民共和国国家統計局关于1958年国民經済發展情况的公报
Beijing : Tong ji chu ban she, 1959
北京 : 統計出版社, 1959
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo hui fu he fa zhan guo min jing ji de cheng jiu / Yang Jianbai zhu
中华人民共和國恢复和發展国民經済的成就 / 楊坚白著
by Yang, Jianbai
楊坚白
Beijing : Tong ji chu ban she, 1956
北京 : 統計出版社, 1956
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.