National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1181 Results for subject:"China -- Economic conditions -- 2000-"
Sort by:
 
 
2013 nian Chengdu jing ji zhan wang [electronic resource] / Fu Yi zhu bian
2013年成都经济展望 [electronic resource] / 付毅主编
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2013
成都 : 西南财经大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shanghai zhuan xing fa zhan [electronic resource] : shi jian, chuang xin yu jing yan / Pan Shiwei deng zhu
上海转型发展 [electronic resource] : 实践, 创新与经验 / 潘世伟等著
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2013
上海 : 上海人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shanghai zhuan xing fa zhan [electronic resource] : li lun, zhan lue yu qian jing / Pan Shiwei deng zhu
上海转型发展 [electronic resource] : 理论, 战略与前景 / 潘世伟等著
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2013
上海 : 上海人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hunan ren yao chong man jing ji zi xin [electronic resource] / Zhu Youzhi, He Peiyu deng zhu
湖南人要充满经济自信 [electronic resource] / 朱有志, 贺培育等著
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hunan chan ye jing zheng li yan jiu [electronic resource] / Shi Yongming zhu bian
湖南产业竞争力研究 [electronic resource] / 史永铭主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangzhou jing ji she hui xing shi yu zhan wang 2008-2009 [electronic resource] / Guangzhou Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui ; Pan Jianguo
广州经济社会形势与展望2008-2009 [electronic resource] / 广州市发展和改革委员会 ; 潘建国
Guangdong : Guangdong ren min chu ban she, 2009
广东 : 广东人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Kua yue de jiao bu [electronic resource] : tui jin Zhong yuan jue qi de shi jian yu si kao / Xu Guangchun
跨越的脚步 [electronic resource] : 推进中原崛起的实践与思考 / 徐光春
by Xu, Guangchun
徐光春
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2008
北京 : 中共中央党校出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi xian "Zhongguo meng" de Shanxi shi jian [electronic resource] / Zhong gong Shanxi sheng wei zheng ce yan jiu shi bian
实现"中国梦"的陕西实践 [electronic resource] / 中共陕西省委政策研究室编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2013
西安 : 陕西人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Lun Zhongguo jing ji she hui de chi xu kuai su quan mian fa zhan, 2001-2020 / Wang Haibo zhu
论中国经济社会的持续快速全面发展, 2001-2020 / 汪海波著
by Wang, Haibo, 1930-
汪海波, 1930-
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 2006
北京市 : 经济管理出版社, 2006
 
 
Shuli dui hua : wei lai shi nian shi jie shi shui de you xi / Hu Shuli, Wang Shuo zhu bian
舒立对话 : 未来十年世界是谁的游戏 / 胡舒立, 王烁主编
Nanjing : Jiangsu wen yi chu ban she, 2011
南京 : 江苏文艺出版社, 2011
 
 
by Overholt, William H
Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
"Shi san wu" yu Zhongguo jing ji xin chang tai = The thirteenth five-year plan and the new normal of China's economy / Wei Jie zhu
"十三五"与中国经济新常态 = The thirteenth five-year plan and the new normal of China's economy / 魏杰著
by Wei, Jie, 1952-
魏杰, 1952-
Beijing Shi : Qi ye guan li chu ban she, 2016
北京市 : 企业管理出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Kan bu dong de Zhongguo jing ji / Han Xiuyun zhu
看不懂的中國經濟 / 韓秀雲著
by Han, Xiuyun, 1956-
韓秀雲, 1956-
Taibei Shi : Da shi wen hua you xian gong shi, 2009
台北市 : 大是文化有限公司, 2009
 
 
Zheng zai jie shu de Zhongguo qi ji / bian ji : Yao Jun'an
正在結束的中國奇蹟 / [编辑] 姚君安
[Xianggang] : Cai da chu ban she, 2016
[Xianggang] : 財大出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo bu ping heng jing ji fa zhan / Geng Qingwu
中國不平衡經濟發展 / 耿慶武
Taibei Shi : Ximalaya ji jin hui, 2004
臺北市 : 喜馬拉雅基金會, 2004
 
 
Zhongguo mo shi : gai ge kai fang san shi nian yi lai de Zhongguo jing ji / Zhang Yu
中国模式 : 改革开放三十年以来的中国经济 / 张宇
by Zhang, Yu
张宇
Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2008
北京 : 中国经济出版社, 2008
 
 
Shi bian : 2005-2006 Zhongguo jing ji quan ji lu = The radical changes / ["Dong shi hui" za zhi she bian zhu]
事变 : 2005-2006中国经济全纪录 = The radical changes / [《董事会》杂志社编著]
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2007
南京 : 江苏人民出版社, 2007
 
 
Lang Xianping shuo : rang ren tou teng de re dian / Lang Xianping zhu
郎咸平说 : 让人头疼的热点 / 郎咸平著
by Lang, Larry H. P
郎咸平
Beijing : Dong fang chu ban she, 2013
北京 : 东方出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.