National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 6775 Results for subject:"China -- Economic conditions."
Sort by:
 
 
Hangzhou shi / "Zhongguo cheng shi zong he shi li wu shi qiang cong shu Hangzhou shi" bian wei hui bian
杭州市 / 《中国城市综合实力五十强丛书・杭州市》编委会编
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1994
北京 : 中国城市出版社, 1994
 
 
Lanzhou zhi gong shang ye yu jin rong / Pan Yimin bian
蘭州之工商業與金融 / 潘益民編
by Pan, Yimin
潘益民
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Wenzhou xin yue qian / Li Haoran zhu
温州新跃迁 / 李浩然著
by Li, Haoran
李浩然
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1996
上海 : 上海社会科学院出版社, 1996
 
 
Tianjin gai ge kai fang shi lu / Zhongguo Tianjin Shi wei dang shi yan jiu shi bian
天津改革开放实录 / 中国天津市委党史研究室编
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2018
天津 : 天津人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Ding Xian jing ji diao cha yi bu fen bao gao shu [Microform] = (Partial report of an economic survey of Ting-hsien) / Li Jinghan
定縣經濟調查一部分報告書 = [Microform] = (Partial report of an economic survey of Ting-hsien) / 李景漢
by Li, Jinghan, 1895-
李景漢, 1895-
Ding Xian : Hebei Sheng xian zheng jian she yan jiu yuan, Minguo 23 [1934]
定縣 : 河北省縣政建設硏究院, 民國23 [1934]
MicroformMicroform, BookBook [Microform] =]
 
 
Tianjin yu bei fang jing ji xian dai hua (1860-1937) = Tian jin yu bei fang jing ji xian dai hua / Fan Rusen zhu
天津与北方经济现代化(1860-1937) = Tian jin yu bei fang jing ji xian dai hua / 樊如森著
by Fan, Rusen, 1966-
樊如森, 1966-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 東方出版中心, 2007
 
 
Shanghai gong ye fa zhan bao gao : wu shi nian li cheng / Yang Gongpu, Xia Dawei zhu bian
上海工业发展报告 : 五十年历程 / 杨公朴, 夏大慰主编
Shanghai Shi : Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2001
上海市 : 上海财经大学出版社, 2001
 
 
Zhu san jiao Gang Tai zi de bian qian ji qi dui di fang chan ye sheng ji ying xiang zhi bi jiao yan jiu : yi Dongwan wei li / Yang Chun, Liao Haifeng
珠三角港台資的變遷及其對地方產業升級影響之比較研究 : 以東莞為例 / 楊春, 廖海峰
by Yang, Chun
楊春
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2009
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2009
 
 
Lao Shanghai ying zao ye ji jian zhu shi / Lou Chenghao, Xue Shunsheng bian zhu
老上海营造业及建筑师 / 娄承浩, 薛顺生编著
by Lou, Chenghao, 1945-
娄承浩, 1945-
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2004
上海 : 同济大学出版社, 2004
 
 
Shanghai qing gong ye zhi / zhu bian He Xianji ; fu zhu bian Fang Peichun, Zhu Tao, Wu Zhaojia ; "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian
上海轻工业志 / 主编賀贤稷 ; 副主编方沛春, 朱涛, 吳肇嘉 ;《上海轻工业志》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1996
上海 : 上海社会科学院出版社, 1996
 
 
Jin dai Shanghai gong ye qi ye fa zhan shi lun / Huang Hanmin, Lu Xinglong zhu
近代上海工业企业发展史论 / 黃汉民, 陸兴龙著
by Huang, Hanmin
黃汉民
Shanghai : Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2000
上海 : 上海财经大学出版社, 2000
 
 
Jin dai Shanghai Hua shang zheng quan shi chang yan jiu = Jindai Shanghai huashang zhengquan shichang yanjiu / Liu Zhiying zhu
近代 上海 华商 证券 市场 硏究 = Jindai Shanghai huashang zhengquan shichang yanjiu / 刘 志英 著
by Liu, Zhiying, 1964-
刘 志英, 1964-
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2004
上海 : 学林 出版社, 2004
 
 
"Zhejiang xian xiang" : chan ye ji qun yu qu yu jing ji fa zhan = Zhejiang xiangxiang : chanye jiqun yu quyu jingji fazhan / Sheng Shihao, Zheng Yanwei zhu
"@浙江现象" : 产业集群与区域经济发展 = Zhejiang xiangxiang : chanye jiqun yu quyu jingji fazhan / 盛世豪, 郑燕伟著
by Sheng, Shihao
盛世豪
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Ou meng qu yu zheng ce ji qi dui Zhongguo dong bei lao gong ye ji di zhen xing de qi shi = EU regional policy and its implication to the revitalization of old industrial base in...
欧盟区域政策及其对中国东北老工业基地振兴的启示 = EU regional policy and its implication to the revitalization of old industrial base in the northeast of China / 王倩, 许梦博编著
by Wang, Qian
王倩
Changchun Shi : Jilin da xue chu ban she, 2007
长春市 : 吉林大学出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Qu yu chan ye jing zheng li : Quanzhou, Wenzhou, Suzhou shi zheng yan jiu yu li lun fen xi = Industrial competitiveness among regions / Xie Lixin zhu
区域产业竞争力 : 泉州, 温州, 苏州实证硏究与理论分析 = Industrial competitiveness among regions / 谢立新著
by Xie, Lixin, 1966-
谢立新, 1966-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2004
北京 : 社会科学文献出版社, 2004
 
 
Shan qu de zong he fa zhan : li lun fen xi he Taihang Shan qu jing yan zheng ju = Shan qu de zhong he fa zhan / Yan Ruizhen ... [et al.]bian zhu
山区的综合发展 : 理论分析和太行山区经验证据 = Shan qu de zhong he fa zhan / 严瑞珍 ...[et al.]编著
Beijing : Zhongguo ren min da xue, 2004
北京 : 中国人民大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo gu dai jing ji zhong xin nan yi he Tang Song jiang nan jing ji yan jiu = The southern shift of economic center in ancient China and economic study of Jiangnan in...
中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究 = The southern shift of economic center in ancient China and economic study of Jiangnan in Tang-Song dynasties / 郑学檬著
by Zheng, Xuemeng
郑学檬
Changsha Shi : Yue lu shu she, 2003
长沙市 : 岳麓书社, 2003
 
 
 
 
Shenzhen yu Xianggang jing ji he zuo guan xi yan jiu / Zhong Jian zhu
深圳與香港经济合作关系硏究 / 钟堅著
by Zhong, Jian
钟堅
Beijing : Ren min chu ban she, 2001
北京 : 人民出版社, 2001
 
 
Minguo Guiyang jing ji / Xu Xiande, Long Shangxue zhu bian ; [Guiyang Shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian]
民国贵阳经济 / 许先徳, 龙尚学主编 ; [贵阳市志编纂委员会办公室编]
Guiyang Shi : Guizhou jiao yu chu ban she, 1993
贵阳市 : 贵州敎育出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.