National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 1222 Results for subject:"China -- Economic policy -- 1976-2000."
Sort by:
 
 
Ningxia bei bu gong ye qu (Shizuishan shi) jing ji zong he fa zhan zhan lue yan jiu / Huo Mingyuan, Sun Ningzhang, Lu Yazhou zhu bian
宁夏北部工业区 (石嘴山市) 经济综合发展战略硏究 / 霍名远, 孙宁璋, 陆亚洲主编
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1996
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1996
 
 
Zhongguo jing ji te qu yan jiu / zhu bian Chen Wencan, Jin Xiaobin ; fu zhu bian Zhang Hongtao, Zheng Jiansheng, Gao Jiming
中国经济特区研究 / 主编陈文灿, 金晓斌 ; 副主编张洪涛, 郑建生, 高吉明
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1996
 
 
Chūgoku no keizai taisei kaikaku no jirei kenkyū
中国の経済体制改革の事例研究
Tōkyō : Sōgō Kenkyū Kaihatsu Kikō : Sōhatsubaimoto Zenkoku Kanpō Hanbai Kyōdō Kumiai, Heisei 1 [1989]
東京 : 総合研究開発機構 : 総発売元全国官報販売協同組合, 平成 1 [1989]
 
 
Zhongguo jing ji ti zhi gai ge lun shu / Liao Jili
中国经济体制改革论述 / 廖季立
by Liao, Jili
廖季立
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 1991
北京 : 经济科学出版社, 1991
 
 
Qiang guo zhi lu / Gao Shangquan zhu
强国之路 / 高尚全著
by Gao, Shangquan
高尚全
Beijing : Gai ge chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 改革出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Jing ji ti zhi gai ge shou ce xu yi / Zhu Yuanzhen, Fan Maofa zhu bian
经济体制改革手册续一 / 朱元珍, 范茂发主编
Beijing shi : Jing ji ri bao chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1989
北京市 : 经济日報出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1989
 
 
Zhua jin you li shi ji jia kuai fa zhan jing ji / Zhong gong zhong yang dang xiao jin xiu bu bian
抓紧有利时机加快发展经济 / 中共中央党校进修部编
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1992
北京 : 中共中央党校出版社 : 经销新华书店, 1992
 
 
Ji hua ti zhi gai ge wen ti lun zheng, 1979-1983 / Wei Liqun, Han Zhiguo bian zhu
计划体制改革问题论争, 1979-1983 / 魏礼群, 韩志国编著
by Wei, Liqun
魏礼群
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Gao hao guo min jing ji de tiao zheng, gai ge, zheng dun, ti gao / You Lin deng bian
搞好国民经济的調整, 改革, 整顿, 提高 / 有林等编
by You, Lin
有林
Beijing : Ren min chu ban she, 1979
北京 : 人民出版社, 1979
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo guo min jing ji he she hui fa zhan di 6 ge wu nian ji hua, 1981-1985
中华人民共和国国民经济和社会发展第六个五年计划, 1981-1985
by China
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1983
 
 
Gong ye jing ji guan li gang yao / Zhang Liquan, Yang Guang bian zhu
工业经济管理纲要 / 张理泉, 杨光编著
by Zhang, Liquan
张理泉
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Gai ge wen ti tong su jiang hua / He Hongchu bian xie
改革问题通俗讲话 / 何宏楚编写
by He, Hongchu
何宏楚
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1984
 
 
Gai ge yu fa zhan de li lun si kao / zhu bian Wang Jue ; fu zhu bian Pang Yongjie, Dong Guoying
改革与发展的理论思考 / 主编王珏 ; 副主编庞永洁,董囯楹
[Peking] : Zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 中央党校出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Shi ji zhi jiao : Zhongguo jing ji gai ge / Chi Fulin zhu bian
世纪之交 : 中国经济改革 / 迟福林主编
Beijing shi : Wai wen chu ban she, 1999
北京市 : 外文出版社, 1999
 
 
Wu da gai ge kun bang shang shi : bai xing yu guo jia li yi de shuang ying zheng ce / Jiang Wei zhu
五大改革捆绑上市 : 百姓与国家利益的双贏政策 / 江伟著
by Jiang, Wei, 1930-
江伟, 1930-
Beijing : Jin cheng chu ban she, 1999
北京 : 金城出版社, 1999
 
 
An zhao jing ji gui lü ban shi, jia kuai shi xian si ge xian dai hua / Hu Qiaomu
按照经济规律办事, 加快实现四个现代化 / 胡乔木
by Hu, Qiaomu, 1912-1992
胡乔木, 1912-1992
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1978
香港 : 生活.讀书.新知三联书店香港分店, 1978
 
 
Ji hua jing ji yu shi chang tiao jie wen ji. Di yi ji / Hong qi chu ban she bian ji bu bian
计划经济与市场调节文集. 第一辑 / 红旗出版社编辑部编
Beijing : Hong qi chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1983
北京 : 红旗出版社 : 北京市新华书店发行, 1983
 
 
Zhongguo shi nian jing ji gai ge li lun tan suo / Zhang Zhuoyuan, Huang Fanzhang zhu bian
中国十年经济改革理论探索 / 张卓元, 黄范章主编
Beijing : Zhongguo ji hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国计划出版社 :b新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Zou xiang xin shi ji de guan jian wu nian : xue xi ba jie quan guo ren da yi zi hui yi zheng fu gong zuo bao gao / Ban shu bian xie zu
走向新世纪的关键五年 : 学习八届全国人大一次会议政府工作报告 / 本书编写组
Beijing : Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 1993
北京 : 中华工商联合出版社, 1993
 
 
Wo guo guo min jing ji de tiao zheng he gai ge / Xue, Muqiao
我国国民経濟的調整和改革 / 薛暮橋
by Xue, Muq̲iao
薛暮橋
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.