National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 842 Results for subject:"China -- Economic policy -- 2000-"
Sort by:
 
 
Hunan ren yao chong man jing ji zi xin [electronic resource] / Zhu Youzhi, He Peiyu deng zhu
湖南人要充满经济自信 [electronic resource] / 朱有志, 贺培育等著
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hunan chan ye jing zheng li yan jiu [electronic resource] / Shi Yongming zhu bian
湖南产业竞争力研究 [electronic resource] / 史永铭主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangzhou jing ji she hui xing shi yu zhan wang 2008-2009 [electronic resource] / Guangzhou Shi fa zhan he gai ge wei yuan hui ; Pan Jianguo
广州经济社会形势与展望2008-2009 [electronic resource] / 广州市发展和改革委员会 ; 潘建国
Guangdong : Guangdong ren min chu ban she, 2009
广东 : 广东人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi xian "Zhongguo meng" de Shanxi shi jian [electronic resource] / Zhong gong Shanxi sheng wei zheng ce yan jiu shi bian
实现"中国梦"的陕西实践 [electronic resource] / 中共陕西省委政策研究室编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2013
西安 : 陕西人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
21 shi ji qian shi nian de Zhongguo jing ji zheng ce = The 21st century China's economic policy : the first decade of the 21st century / Xu Luling zhu
21世纪前十年的中国经济政策 = The 21st century China's economic policy : the first decade of the 21st century / 徐璐玲著
by Xu, Luling
徐璐玲
Beijing : Ren min chu ban she, 2011
北京 : 人民出版社, 2011
 
 
Xun qiu nei wai ping heng de fa zhan zhan lue / Pan Changqing zhu bian
寻求内外平衡的发展战略 / 潘常青主编
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2010
北京 : 国家图书馆出版社, 2010
 
 
 
Zhan lüe yan jiu yu Zhongguo fa zhan / Feng Zhijun ... [et al.] zhu
战略硏究与中囯发展 / 冯之浚 ... [et al.] 著
Beijing Shi : Zhonggong zhong yang dang xiao chu ban she, 2002
北京市 : 中共中央党校出版社, 2002
 
 
Xin chang tai xia Zhongguo hong guan jing ji zheng ce kuang jia de chong gou = Reconstructing macroeconomic policy frameworks for the new normal Chinese economy / Cao Yuanzheng,...
新常态下中国宏观经济政策框架的重构 = Reconstructing macroeconomic policy frameworks for the new normal Chinese economy / 曹远征, 于春海, 闫衍著
by Cao, Yuanzheng
曹远征
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
北京 : 中国社会科学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Qu yu xie tiao zu zhi yu qu yu zhi li [electronic resource] / Sun Bing
区域协调组织与区域治理 [electronic resource] / 孙兵
by Sun, Bing
孙兵
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2007
上海 : 上海人民出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
2050 Zhongguo : quan mian shi xian she hui zhu yi xian dai hua / Hu Angang, Yan Yilong, Tang Xiao, Liu Shenglong zhu
2050中国 : 全面实现社会主义现代化 / 胡鞍钢, 鄢一龙, 唐啸, 刘生龙著
by Hu, Angang
胡鞍钢
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2017
杭州 : 浙江人民出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Guan zhu "shi yi wu" : Zhongguo jing ji she hui fa zhan zhan lüe ruo gan zhong da wen ti = Guanzhu shiyiwu : Zhongguo jingji shehui fazhan zhanlue ruogan zhongda...
关注"十一五" : 中国经济社会发展战略若干重大问题 = Guanzhu shiyiwu : Zhongguo jingji shehui fazhan zhanlue ruogan zhongda wenti / 人民日报理论部编
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2005
北京市 : 红旗出版社, 2005
 
 
Zhongguo li yong wai zi de xin zhan lüe / Zhang Qi zhu
中国利用外资的新战略 / 张琦著
by Zhang, Qi
张琦
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2003
北京 : 经济科学出版社, 2003
 
 
Yi zhi du he zhi xu jia yu shi chang jing ji : jing ji zhuan xing jie duan de shi chang zhi xu jian she / Hong Yinxing zhu
以制度和秩序驾驭市场经济 : 经济转型阶段的市场秩序建设 / 洪银兴著
by Hong, Yinxing, 1950-
洪银兴, 1950-
Beijing : Ren min chu ban she, 2005
北京 : 人民出版社, 2005
 
 
Kai fang de Zhongguo : chuang xin yu zhuan xing / zhu bian Lu Lijun ; fu zhu bian Zheng Yongjun
开放的中国 : 创新与转型 / 主编陆立军 ; 副主编郑勇军
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2003
北京市 : 中国经济出版社, 2003
 
 
Xi Jinping jing ji xue de wu xing guo ce yu shi da guo li / zhu bian Li Su, Huang Jiangnan, Zhao Gang
习近平经济学的五行国策与十大国力 / 主编李肃, 黄江南, 赵刚
Xianggang : Xing hui tu shu you xian gong si, 2015
香港 : 星辉图书有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.