National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 767 Results for subject:"China -- Ethnic relations."
Sort by:
 
 
Zhoucheng wen hua : Zhongguo Bai zu ming cun de tian ye diao cha / zhu bian Hao Xiang ... [et al.] ; fu zhu bian Li Yongren ... [et al.]
周城文化 : 中国白族名村的田野调查 / 主编郝翔 ... [et al.] ; 副主编李永任 ... [et al.]
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2001
北京 : 中央民族大学出版社, 2001
 
 
Ti lan qiao : Youtai ren de nuo ya fang zhou / Zhang Yanhua bian zhu ; Ruan Yisan gu wen
提籃橋 : 猶太人的諾亞方舟 / 張艷華编著 ; 阮仪三顾问
by Zhang, Yanhua
張艷華
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2006
上海 : 同濟大學出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Li zu shi / Wu Yongzhang zhu ; Lin nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian
黎族史 / 呉永章著;嶺南文庫編輯委員會,廣東中華民族文化促進會合編
by Wu, Yongzhang, 1936-
呉永章, 1936-
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1997
[Canton] : 廣東人民出版社, 1997
 
 
Qinghai Hui zu shi = QinghaiHuizushi / La Bingde, Ma Wenhui, Ma Xiaoqin deng zhu
青海囬族史 = Qinghaihuizushi / 喇秉德, 马文慧, 马小琴等著
by La, Bingde, 1945-
喇秉德, 1945-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008
北京市 : 民族出版社, 2008
 
 
Jinuo zu / Du Yuting zhu
基诺族 / 杜玉亭著
by Du, Yuting
杜玉亭
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1989
[Peking] : 民族出版社 : 新华书店发行, 1989
 
 
Sichuan Zang zu ren kou / Sichuan sheng ren kou pu cha ban gong shi bian
四川藏族人口 / 四川省人口普查办公室编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国统计出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Yunnan Sheng Benglong zu she hui li shi diao cha bao gao / [Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Yunnan min zu diao cha zu, Yunnan Sheng min zu yan jiu suo]
云南省崩龙族社会历史調查報告 / [中国科学院民族硏究所云南民族調查組, 云南省民族硏究所]
[Beijing] : Zhongguo ke xue yuan min zu yan jiu suo Yunnan min zu diao cha zu ; [Kunming] : Yunnan sheng min zu yan jiu suo, 1963
[北京] : 中国科学院民族硏究所云南民族調查組 ; [昆明] : 云南省民族硏究所, 1963
 
 
Kunming min zu min su he zong jiao diao cha / Yunnan Sheng bian ji zu
昆明民族民俗和宗教调查 / 云南省编辑组
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
昆明市 : 云南民族出版社 : 云南省新華書店发行, 1985
 
 
Deang zu : Luxi Santaishan Xiang Mengdan Cun / Deang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Tang Zhilan, Li Tao
德昂族 : 潞西三台山乡勐丹村 / 德昂族调查组编写 ; 分册主编汤芝兰, 李韬
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明] : 云南大学出版社, 2001
 
 
Yugu zu min zu guo cheng yan jiu / Li Tianxue zhu
裕固族民族过程研究 / 李天雪著
by Li, Tianxue
李天雪
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
 
 
Lincang Diqu Dai zu she hui li shi diao cha / Yunnan sheng bian ji zu
临沧地区傣族社会历史调查 / 云南省编辑组
Kunming : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1986
昆明 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店经销, 1986
 
 
Sichuan Kejia / Zhong Wendian zong zhu bian ; Chen Shisong zhu bian ; Li Yingfa fu zhu bian
四川客家 / 钟文典总主编 ; 陈世松主编 ; 李映发副主编
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2005
桂林 : 广西师范大学出版社, 2005
 
 
Nü ren guo : Zhongguo mu xi cun luo Lijiazui / Qian Junhua zhu
女人国 : 中国母系村落利家嘴 / 钱钧华著
by Qian, Junhua, 1957-
钱钧华, 1957-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Yunnan bian di yi min shi / Cang Ming zhu
云南边地移民史 / 苍铭著
by Cang, Ming
苍铭
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2004
北京市 : 民族出版社, 2004
 
 
Bai zu : Jianchuan Dongling Xiang Xiamuyi Cun / Bai zu diao cha zu bian xie ; gu wen Zhang Kuanshou ; fen ce zhu bian Duan Bingchang, Yang Liquan, Dong Xiutuan
白族 : 剑川东岭乡下沐邑村 / 白族调查组编写 ; 顾问张宽寿 ; 分册主编段炳昌, 杨立权, 董秀团
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明] : 云南大学出版社, 2001
 
 
Hunan min zu guan xi shi / Wu Xinfu zhu ; Hu'nan Sheng min zu yan jiu suo zu bian
湖南民族关系史 / 伍新福著 ; 湖南省民族研究所组编
by Wu, Xinfu
伍新福
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2006
北京市 : 民族出版社, 2006
 
 
"Hubei Miao zu yu 21 shi ji de Miao xue yan jiu" / Lei Xiang ... [et al.] zhu bian
《湖北苗族与21世纪的苗学硏究》 / 雷翔 ... [et al.] 主编
by "Hubei Miao zu yu 21 shi ji de Miao xue yan jiu" yan tao hui (2000 : Hubei min zu xue yuan)
《湖北苗族与21世纪的苗学硏究》研讨会 (2000 : Hubei min zu xue yuan)
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she fa xing zhe Xin hua shu dian, 2001
北京市 : 中央民族 大学出版社 : 发行者新华书店 2001
 
 
Pumi zu : Ninglang Yongning Xiang Luoshui Cun / Pumi zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Liu Yunhan
普米族 : 宁蒗永宁乡落水村 / 普米族调查组编写 ; 分册主编刘韵涵
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明] : 云南大学出版社, 2001
 
 
Jie kai Haerbin Youtai ren li shi zhi mi : Haerbin Youtai ren she qu kao cha yan jiu = Reveal enigmas of the Jewish history in Harbin : a survey of the Harbin Jewish community /...
揭开哈尔滨犹太人历史之谜 : 哈尔滨犹太人社区考察研究 = Reveal enigmas of the Jewish history in Harbin : a survey of the Harbin Jewish community / 张铁江著
by Zhang, Tiejiang, 1961-
张铁江, 1961-
Haerbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2005
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2005
 
 
Zang zu : Zhongdian Nixi Xiang Xingduo Cun / Zang zu diao cha zu bian xie ; fen ce zhu bian Zhang Shi
藏族 : 中甸尼西乡形朵村 / 藏族调查组编写 ; 分册主编张实
[Kunming Shi] : Yunnan da xue chu ban she, 2001
[昆明市] : 云南大学出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.