National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 575 Results for subject:"China -- Fiction."
Sort by:
 
 
Shanghai gu shi zhi Mao shi dai / Li Jie zhu
上海故事之毛時代 / 李劼著
by Li, Jie, 1955-
李劼, 1955-
Taibei Shi : Yun chen wen hua, 2012
台北市 : 允晨文化, 2012
 
 
Lasa fu sheng : Tian Yong chang pian xiao shuo / Tian Yong
拉薩浮生 : 田勇長篇小說 / 田勇
by Tian, Yong
田勇
Taibei Shi : Niang chu ban, 2015 , ©2015
台北市 : 釀出版, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yu hua xiang ; Tong tian luo / Shi Chengjin ji zhu ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian
雨花香 ; 通天樂 / 石成金集著 ; "古本小說集成"編委會編
Uniform title: Yu hua xiang
雨花香
by Shi, Chengjin, 17th/18th century
石成金, 17th/18th century
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, [1990]
[Shanghai] : 上海古籍出版社, [1990]
 
 
Hei mei gui, Hong xian = The rose crossing & The red thread / (Ao) Nigulasi Zhousi (Jose Nicholas) zhu ; Li Yao yi
黑玫瑰・红线 = The rose crossing & The red thread / (澳)尼古拉斯・周思(Jose Nicholas)著 ; 李尧译
Uniform title: Rose crossing & The red thread. Chinese
by Jose, Nicholas, 1952-
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2018 , ©2018
青岛 : 青岛出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Jin Sui kang zhan da ji shi / Liu Gancai, Li Kui bian zhu
晉綏抗戰大紀實 / 劉干才, 李奎编著
by Liu, Gancai
劉干才
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2015
北京 : 團結出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Maqiao ci dian / Han Shaogong zhu
马桥词典 / 韩少功著
by Han, Shaogong
韩少功
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Min du bie ji / [Lirenheqiu zuan]
閩都別記 / [里人何求纂]
by Lirenheqiu, 18th century
里人何求, 18th century
Fuzhou : Wan guo chu ban she, Minguo 35 [1946]
福州 : 萬國出版社, 民國35 [1946]
 
 
Maqiao ci dian : chang pian / [zuo zhe Han Shaogong]
马桥词典 : 长篇 / [作者韩少功]
by Han, Shaogong
韩少功
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1996
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1996
 
 
Jin Cha Ji kang zhan ji shi / Liu Gancai, Li Kui bian zhu
晉察冀抗戰紀實 / 劉干才, 李奎编著
by Liu, Gancai
劉干才
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2015
北京 : 團結出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ji Lu Yu kang zhan ji shi / Liu Gancai, Li Kui bian zhu
冀魯豫抗戰紀實 / 劉干才, 李奎编著
by Liu, Gancai
劉干才
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2015
北京 : 團結出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Gannan ji shi / Yang Xianhui zhu
甘南纪事 / 杨显惠著
by Yang, Xianhui
杨显惠
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2011
广州市 : 花城出版社, 2011
 
 
Shanhai yawa / Itō Ken cho
上海夜話 / 井東憲著
Uniform title: Short stories. Selections
by Itō, Ken, 1895-
井東憲, 1895-
Tōkyō : Ōzorasha, 1998
東京 : 大空社, 1998
 
 
Jin Ji Yu kang zhan ji shi / Liu Gancai, Li Kui bian zhu
晉冀豫抗戰紀實 / 劉干才, 李奎编著
by Liu, Gancai
劉干才
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2015
北京 : 團結出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ming yun / Yang Kuangman, Guo Baochen
命运 / 楊匡滿, 郭宝臣
by Yang, Kuangman
楊匡滿
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Xia Gan Ning kang zhan ji shi / Liu Gancai, Li Kui bian zhu
陜甘寧抗戰紀實 / 劉干才, 李奎编著
by Liu, Gancai
劉干才
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2015
北京 : 團結出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Da Shanghai piao fu / Yu Tianbai zhu
大上海漂浮 / 俞天白著
by Yu, Tianbai
俞天白
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1994
上海 : 上海文艺出版社, 1994
 
 
Hong qiang hui qi xia zhuan : [36 hui] / Xiu Husheng zhu
紅槍會奇俠傳 : [36回] / 繡虎生著
by Xiu, Husheng
繡虎生
[Taibei] : Gu ting shu wu yin xing : [Xiang sheng chu ban she chu ban, 1975]
[台北] : 古亭書屋印行 : [祥生出版社出版, 1975]
 
 
Shan shuai : Mao zedong yu Jinggangshan Yuan Wencai, Wang Zuo, He Zizhen = Mountain Commander : Mao Zedong with Yuan Wen Cai Wang Zuo and He Zi Zhen in Jing Gang mountain / Wu...
山帥 : 毛泽东与井冈山袁文才、王佐、贺子珍 = Mountain Commander : Mao Zedong with Yuan Wen Cai Wang Zuo and He Zi Zhen in Jing Gang mountain / 吴振录, 邱恒聪著
by Wu, Zhenlu
吴振录
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 解放军文艺出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1992
 
 
Min du bie ji / Lirenheqiu zuan
闽都別記 / 里人何求纂
by Lirenheqiu, 18th century
里人何求, 18th century
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1987
 
 
Shao lin si quan zhuan = Shaolinsiquanzhuan / Zhen Binghao zhu
少林寺全傳 = Shaolinsiquanzhuan / 甄秉浩著
by Zhen, Binghao
甄秉浩
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 1993
郑州市 : 河南人民出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.